Απόφαση αριθμ. 4/42/2017

 Αριθμός Πρακτικού 4

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 13-06-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

Επειδή ο κ.Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του Άρθρου 74 του Ν.3852/10, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ.Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 13η Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ.25621/09-06-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Γεώρ. Μουρούτσος, 4)Παν.Λαμπρινός 5)Κων. Ζήμος, 6)Βασ. Νανόπουλος, 7)Μαρία Καραμαλίκη,

Α π ό ν τ ε ς

1) Στ. Κεφάλας, 2)Ανδρ. Σούκουλης.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 42η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί καθορισμού τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία του φερόμενου ιδιοκτήτη κ.Σταύρου Μπακλώρη του Νικολάου με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0509026 στο Ο.Τ. 704 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 23237/1955/26-05-2017 εισήγησή της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών & Μελετών, του Τμήματος Πολεοδομίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία του φερόμενου ιδιοκτήτη κ. Σταύρου Μπακλώρη του Νικολάου, με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0509026 στο Ο.Τ 704 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ του Δήμου Κορινθίων».

Με την αριθμ. πρωτ. 16272/1316/2017 αίτηση, ο κ. Σταύρος Μπακλώρης του Νικολάου και της Χριστίνας, ως φερόμενος ιδιοκτήτης της αρχικής ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0509026 επιφάνειας 208,35 τμ που βρίσκεται στο Ο.Τ 704 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, από την οποία απομένει η τελική ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό 05 στο Ο.Τ 704 επιφάνειας 205,43 τμ που φέρει ΚΑΕΚ 28 055 50 02 005/0/0, ζητά να προσκυρωθεί μέσω ΟΤΑ στην ιδιοκτησία του, εδαφικό τμήμα επιφάνειας 4,69 τ.μ από την όμορη ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0509023.

 

Σύμφωνα με τον πίνακα της Πράξης Εφαρμογής του σχεδίου πόλεως ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ η οποία κυρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (Μεταγραφή 563/493), για το εν λόγω εδαφικό τμήμα επιφάνειας 4,69 τ.μ που προσκυρώνεται στην παραπάνω ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτημ/σης 0509026 από την όμορη ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτημ/σης 0509023 (βλέπετε στήλες 31 και 33 του πίνακα ΠΕ), το αναλογούν τίμημα θα το καταβάλλει ο φερόμενος ιδιοκτήτης κ. Σταύρος Μπακλώρης του Νικολάου και της Χριστίνας στο Δήμο Κορινθίων (βλέπετε στήλες 48 και 49 του πίνακα ΠΕ).

 

Η τριμελής επιτροπή του Δήμου Κορινθίων της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/2006 η οποία έχει οριστεί σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 2/34/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ΄ αριθμ. 29067/5-6-2013 απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων, αποτελούμενη από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Σταυρέλη, το Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνο και τη Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κα Νατάσσα Θεοδοσίου, προτείνουν ως τιμή μονάδος της προσκύρωσης εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τ.μ), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 18838/οικ. 1455/04-05-2017 πρακτικό της.

 

Παρακαλούμε όπως αποφανθείτε σύμφωνα με την παράγραφο Βii του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» για τα ακόλουθα:

α) τον καθορισμό τιμής μονάδος της προσκύρωσης, λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 18838/οικ. 1455/04-05-2017 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής του Δήμου

β) τη σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης προκειμένου να λάβει χώρα η εν λόγω προσκύρωση επιφάνειας 4,69 τ.μ.

γ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή και ως εκπρόσωπος του Δήμου, θα υπογράψει τη συνταχθείσα συμβολαιογραφική πράξη για την εν λόγω αιτία, ενώπιον του ορισθησομένου Συμβολαιογράφου παρά του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη, μετά την έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Συνημμένα:

  • Η με αριθμό πρωτ. 16272/1316/2017 αίτηση του κ. Σταύρου Μπακλώρη του Νικολάου

  • Η υπ΄ αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας κύρωσης της πράξης εφαρμογής του σχεδίου περιοχής ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ Κορίνθου.

  • Πίνακα της κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής για την ιδιοκτησία 0509026 στο Ο.Τ 704

  • Απόσπασμα διαγράμματος της κυρωμένης πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:1000

  • Το με αριθμ. πρωτ. 18838/οικ. 1455/04-05-2017 πρακτικό της επιτροπής της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006.

  • Κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του ακινήτου με ΚΑΕΚ 28 055 50 02 005/0/0

 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τα δικαιολογητικά του σχετικού φακέλου, τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων:

α) τον καθορισμό τιμής μονάδος της προσκύρωσης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το με αριθμ. πρωτ. 18838/οικ.1455/04-05-2017 πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής του Δήμου της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/2006, ήτοι με τιμή μονάδος της προσκύρωσης το ποσό των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τ.μ), που θα καταβάλλει ο φερόμενος ιδιοκτήτης κ.Σταύρος Μπακλώρης του Νικολάου και της Χριστίνας για το εδαφικό τμήμα επιφάνειας 4,69 τ.μ που θα προσκυρωθεί στην ιδιοκτησία του με κωδικό αριθμό κτημ/σης 0509026 στο Ο.Τ 704 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» του Δήμου Κορινθίων, από την όμορη ιδιοκτησία με κωδικό αριθμό κτημ/σης 0509023 (στήλες 31 και 33 του πίνακα ΠΕ), ως αναλογούν τίμημα υπέρ του Δήμου Κορινθίων,

β) την σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης προκειμένου να λάβει χώρα η συνολική προσκύρωση επιφάνειας 4,69 τ.μ.,

γ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή και ως εκπρόσωπος του Δήμου θα υπογράψει την συνταχθείσα συμβολαιογραφική πράξη για την εν λόγω αιτία, ενώπιον του ορισθησομένου Συμβολαιογράφου παρά του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη, μετά την τελική έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/42/2017 .