Απόφαση αριθμ. 15/191/2017

 Αριθμός Πρακτικού 15

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 29-05-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 29η Μαΐου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 22947/25-05-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ.,

Α π ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασ., 2)Κορδώσης Χρ., 3) Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 191η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Σύμφωνα με το αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

 

ΜΕΡΟΣ Α’

Με την υπ’ αρίθμ. 13492/26-4-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κατανεμήθηκε στο Δήμο μας το ποσό των 129.000,00€ από τους ΚΑΠ έτους 2017, για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού είχε εγγραφεί στον κ.α 1214.0001 με τίτλο:” Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες” ποσό 105.000,00€ και στον κ.α 1313.0001 με τίτλο:”Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες” ποσό 24.400,00€.

Αντίστοιχα στο σκέλος των εξόδων είχαν εγγραφεί στους κάτωθι κ.α οι πιστώσεις:

κ.α

Τίτλος

Ποσό πρ/σμού συνολικά

Ποσο πρ/σμού απο πυροπροστασία 2017

35/6041.0010

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με τρίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση των εποχικών-κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας -πυροπροστασίας 2017

24.000,00

24.000,00

35/6054.0006

Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων με τρίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση των εποχικών-κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας -πυροπροστασίας 2017

6.000,00

6.000,00

35/7131.0006

Προμήθεια μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιντερ)

90.000,00

24.400,00

35/6262.0019

Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Κορίνθου

15.000,00

15.000,00

35/6262.0020

Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Σαρωνικού

15.000,00

15.000,00

35/6262.0021

Αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Τενέας

15.000,00

15.000,00

00/6739.0024

Επιχορήγηση εθελοντικών οργανώσεων απο κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ 2017)

30.000,00

30.000,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

129.400,00

 

Προτείνουμε την αποδοχή του ποσού των 129.000,00€ και την τροποποίηση του προϋπολογισμού ως εξής:

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017

 

Ως προς το μέρος των εσόδων:

μειώνουμε τον κ.α 1214.0001 με τίτλο:” Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες” προϋπολογισμού 105.000,00€ κατά το ποσό των 400,00 και διαμορφώνεται σε 104.600,00€. Μέσω του αποθεματικού :

Ως προς το μέρος των εξόδων:

μειώνουμε αντίστοιχα τον κ.α 35/6262.0020 με τίτλο: ”αποψίλωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Σαρωνικού” προϋπολογισμού 15.000,00€ κατά το ποσό των 400,00 και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 14.600,00€ .

Ως προς τον τίτλο:

 • τροποποιούμε τον κ.α 35/6041.0010 : “Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με τρίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση των εποχικών-κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας -πυροπροστασίας 2017” με νέο τίτλο: ”Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων για την αντιμετώπιση των εποχικών-κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας -πυροπροστασίας 2017”

 • τροποποιούμε τον κ.α 35/6054.0006 : “Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων με τρίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση των εποχικών-κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας -πυροπροστασίας 2017” με νέο τίτλο: ”Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων για την αντιμετώπιση των εποχικών-κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας -πυροπροστασίας 2017”

ΜΕΡΟΣ Β’

 

Κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί το τεχνικό πρόγραμμα και ο Δημοτικός Προϋπολογισμός έτους 2017 και ειδικότερα:

 

ως προς το Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2017

 

Προτείνουμε:

 • Την κατάργηση του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση κερκίδων στο γήπεδο Σπαθοβουνίου» με Κ.Α. 30/7336.0003 και Κωδικό Έργου 1124 προϋπολογισμού 20.000,00 € (Πηγή χρηματοδότησης: ΠΔΕ)

 • τη μείωση της πίστωσης του έργου με τίτλο «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας» με Κ.Α. 30/7323.0006 και Κωδικό Έργου 1104 προϋπολογισμού 50.000,00 € κατά 24.000,00 και τελική πίστωση 26.000,00 (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2017)

 • τη μείωση της πίστωσης του έργου με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου» με Κ.Α. 30/7323.0108 και Κωδικό Έργου 1065 προϋπολογισμού 500.000,00 € κατά 281.000,00 (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2015:5037,59- ΣΑΤΑ 2016: 253.050,00- Π.Δ:22.912,41) και τελική πίστωση 219.000,00 (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2011:25.058,64- ΣΑΤΑ 2012: 2048,77- ΣΑΤΑ 2015:191.892,59)

 • τη μείωση της πίστωσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου στον Κόρφο» με Κ.Α. 30/7324.0008 και Κωδικό Έργου 1073, προϋπολογισμού 180.000,00 € κατά 90.000,00 και τελική πίστωση 90.000,00 (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2016)

 • την ενίσχυση της πίστωσης του έργου με τίτλο «Ολοκλήρωση έργου πεζογέφυρας Αδειμάντου» με Κ.Α. 30/7322.0014 και Κωδικό Έργου 1119, προϋπολογισμού 100.000,00 € (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2016) κατά 125.000,00 και τελική πίστωση 225.000,00 (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2016:125.000,00-ΣΑΤΑ 2017:86.050,00- Π.Δ:13.950,00)

 • την ένταξη του έργου με τίτλο “κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ Αγίου Βασιλείου”, με κ.α 30/7322.0004 , προϋπολογισμού 65.000,00 (ΣΑΤΑ 2016)

 • την ένταξη του έργου με τίτλο “Αντιστήριξη πρανών στην Τ.Κ Κουταλά”, με κ.α 30/7326.0001 προϋπολογισμού 11.000,00 (ΣΑΤΑ 2016)

 

Για τα κάτωθι έργα που υλοποιήθηκαν στο Δήμο Κορινθίων σε παρελθόντα έτη, έχει προκύψει σε συνέχεια αφενός δικαστικής απόφασης και αποφάσεων του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων η υποχρέωση του Δήμου για σύνταξη ΑΠΕ και εξόφληση των αναδόχων αντίστοιχα. Προτείνουμε την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του δημοτικού προϋπολογισμού ως εξής:

 

ως προς το Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2017

 • την ένταξη του έργου με τίτλο «Δημιουργία πλατείας Ο.Τ. 256 Π.Ε. Αγίου Γεωργίου» και Κ.Α. 30/7322.0051 με ποσό 62.000,00 ευρώ (ΣΑΤΑ 2016) [έγκριση ΑΠΕ από Τεχνικό Συμβούλιο]

 • την ένταξη του έργου με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός δημοτικών οδών» και Κ.Α. 30/7324.0014 με ποσό 50.406,00 ευρώ (ΣΑΤΑ 2016) [έγκριση ΑΠΕ από Τεχνικό Συμβούλιο]

 • την ένταξη του έργου με τίτλο «Ανάπλαση – Διαμόρφωση πλατείας Ελ. Βενιζέλου (Β΄ ΦΑΣΗ)» και Κ.Α. 30/7322.0045 με ποσό 27.000,00 ευρώ (ΣΑΤΑ 2016) [Δικαστική Απόφαση]

 • την Αλλαγή Χρηματοδότησης του έργου με κωδικό 1130, τίτλο «Κατασκευή δημοτικού καταστήματος Αλμυρής» και Κ.Α. 30/7311.0004 συνολικής πίστωσης 100.000,00 ευρώ απο πόρους του Δήμου αρχικά ως εξής: 24.000,00 € ΣΑΤΑ 2017, 5.037,59 € ΣΑΤΑ 2015, 2.644,00€ ΣΑΤΑ 2016 και 68.318,41€ Π.Δ. .

 

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017

 

Ως προς το μέρος των εξόδων:

καταργούμε:

 • τον Κ.Α 30/7336.0003 με τίτλο:«Διαμόρφωση κερκίδων στο γήπεδο Σπαθοβουνίου», προϋπολογισμού 20.000,00€ και τελική πίστωση 0,00€

 

μειώνουμε:

 • τον Κ.Α. 30/7323.0006 με τίτλο «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας», προϋπολογισμού 50.000,00 € κατά 24.000,00 και τελική πίστωση 26.000,00 (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2017)

 • τον Κ.Α. 30/7323.0108 με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου» , προϋπολογισμού 500.000,00 € κατά 281.000,00 (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2015:5037,59- ΣΑΤΑ 2016: 253.050,00- Π.Δ:22.912,41) και τελική πίστωση 219.000,00 (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2011:25.058,64- ΣΑΤΑ 2012: 2048,77- ΣΑΤΑ 2015:191.892,59)

 • τον Κ.Α. 30/7324.0008 με τίτλο «Κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου στον Κόρφο», προϋπολογισμού 180.000,00 € κατά 90.000,00 και τελική πίστωση 90.000,00 (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2016)

μεταφέρουμε συνολικά 415.000,00 στο αποθεματικό (ΣΑΤΑ 2016: 343.050,00- ΣΑΤΑ 2017: 24.000,00- ΣΑΤΑ 2015: 5037,59- Π.Δ: 42.912,41) και από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 340.406,00€ συνολικά προκειμένου να ενισχυθούν -δημιουργηθούν οι κάτωθι πιστώσεις:

 

ενισχύουμε:

 • τον Κ.Α. 30/7322.0014 με τίτλο «Ολοκλήρωση έργου πεζογέφυρας Αδειμάντου» , προϋπολογισμού 100.000,00 € (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2016) κατά 125.000,00 και τελική πίστωση 225.000,00 (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2016:125.000,00-ΣΑΤΑ 2017:86.050,00- Π.Δ:13.950,00)

 

δημιουργούμε:

 • τον κ.α 30/ 7322.0004 με τίτλο “κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και πλακόστρωση πεζοδρομίων στην Τ.Κ Αγίου Βασιλείου”, με πίστωση 65.000,00 (ΣΑΤΑ 2016)

 • τον κ.α 30/7326.0001 με τίτλο “Αντιστήριξη πρανών στην Τ.Κ. Κουταλά”, με πίστωση 11.000,00 (ΣΑΤΑ 2016)

 • τον Κ.Α. 30/7322.0051 με τίτλο «Δημιουργία πλατείας Ο.Τ. 256 Π.Ε. Αγίου Γεωργίου» με πίστωση 62.000,00 ευρώ (ΣΑΤΑ 2016)

 • τον κ.α 30/7324.0014 με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός δημοτικών οδών» με πίστωση 50.406,00 ευρώ (ΣΑΤΑ 2016)

 • τον κ.α 30/7322.0045 με τίτλο «Ανάπλαση – Διαμόρφωση πλατείας Ελ. Βενιζέλου (Β΄ ΦΑΣΗ)» με πίστωση 27.000,00 ευρώ (ΣΑΤΑ 2016)

 

ΜΕΡΟΣ Γ’

 

Κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2017 προκειμένου να ενισχυθούν πιστώσεις ως εξής:

 

προτείνουμε:

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017

 

Ως προς το μέρος των εσόδων:

 • μειώνουμε τον κ.α 4142.0010 με τίτλο:«Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ», προϋπολογισμού 30.000,00 € κατά το ποσό των 7.000,00€ και τελική πίστωση 23.000,00 € και μέσω του αποθεματικού μεταφέρουμε και δημιουργούμε τον κ.α 4142.0014 με τίτλο:’Κράτηση 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στο ν. 4412/2016 (υπέρ Α.Ε.Π.Π) με το ποσό των 7.000,00€

Ως προς το μέρος των εξόδων:

 1. Kαταργούμε τον κ.α 35/7131.0002 με τίτλο:«Αγορά πυροσβεστικού», προϋπολογισμού 42.103,42

 2. Kαταργούμε τον κ.α 20/7132.0001 με τίτλο:«Προμήθεια απορριμματοφόρων αυτοκινήτων», προϋπολογισμού 35.800,00

 3. μειώνουμε τον κ.α 20/7135.0001 με τίτλο:«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», προϋπολογισμού 174.885,66 € κατά το ποσό των 34.200,00€ και τελική πίστωση 140.685,66 €

 4. μειώνουμε τον κ.α 00/8242.0010 με τίτλο:«Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ», προϋπολογισμού 30.000,00€ κατά το ποσό των 7.000,00€ και τελική πίστωση 23.000,00€

 

μεταφέρουμε 119.103,42€ στο αποθεματικό και από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 129.103,42 € συνολικά προκειμένου να ενισχυθούν οι κάτωθι πιστώσεις:

Ενισχύουμε:

 • τον Κ.Α 35/7132.0006 με τίτλο:«Προμήθεια Αυτοκινήτου φορτηγού 1t για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (έτους 2015)», προϋπολογισμού 31.000,00με το ποσό των 4.000,00€ και τελική πίστωση 35.000,00

 • τον Κ.Α 35/7132.0005 με τίτλο:«Προμήθεια γεωργικού μηχανήματος(τρακτέρ και κλαδοτεμαχιστής )για την πυροπροστασία (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2009).», προϋπολογισμού 45.000,00€ με το ποσό των 18.103,42€ και τελική πίστωση 63.103,42

 • τον Κ.Α 35/7131.0006 με τίτλο:«Προμήθεια μεταχειρισμένου ισοπεδωτή γαιών (Γκρέιντερ)», προϋπολογισμού 90.000,00€ με το ποσό των 20.000,00€ και τελική πίστωση 110.000,00 €.

 • τον Κ.Α 15/6474.0001 με τίτλο: «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων», προϋπολογισμού 10.000,00€ με το ποσό των 17.000,00€ και τελική πίστωση 27.000,00 €.

δημιουργούμε:

 • τον κ.α 20/7132.0003 με τίτλο: ”προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού οχήματος με ανατροπή” με το ποσό των 70.000,00€ και τελική πίστωση 70.000,00€

 • τον κ.α 00/8242.0014 με τίτλο:’Κράτηση 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στο ν. 4412/2016 (υπέρ Α.Ε.Π.Π)’ με το ποσό των 7.000,00€

 

 

Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 27/481/27-12-2016 (ορθή επαναλ.) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 31888/13-02-2017 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), το αρ. 28376/2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/191/2017.-