Απόφαση αριθμ. 16/210/2017

 Αριθμός Πρακτικού 16

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-06-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Ιουνίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25622/09-06-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ.,

Α π ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασ., 2) Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 210η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής», λέγει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – ως διάδοχης επιτροπής, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, της Δημαρχιακής Επιτροπής – αποδίδεται λογαριασμός εντάλματος προπληρωμής.

Στην συνέχεια θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την από 30/05/2017 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής Β’ διμήνου 2017 »

 

Με την υπ’ αρ. 162/17 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκαν τα εντάλματα προπληρωμής

 

1) επ’ ονόματι της υπαλλήλου του τμήματος Πρόνοιας Σούκουλη Μαρίας του Κίμωνα το ΧΕΠΕ 136/2017 προκειμένου να διαχειρισθεί πίστωση με ΚΑ 6741.0001 με τίτλο «Επιδόματα σε βαριά ανίκανους προς εργασία» ποσού 475.959,87 € .

 

2) επ’ ονόματι της υπαλλήλου του τμήματος Πρόνοιας Αθανασίου Δήμητρας του Αθανασίου τα ΧΕΠΕ 137-138-139-140-141-142/ 2017 προκειμένου να διαχειρισθεί πιστώσεις με:

 

-ΚΑ 6741.0002 με τίτλο «Βοηθήματα σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία» ποσού

65.074,51€

ΚΑ 6741.0004 με τίτλο «Επιδόματα σε Β.Ν.Κ.» ποσού 225.240,31 €.

-ΚΑ 6741.0005 με τίτλο «Επιδόματα κίνησης σε παρ/κούς-τετρ/κούς-ακρ/νους» ποσού

32.084,44 €.

-ΚΑ 6741.0007 με τίτλο «Επιδόματα σε ανασφάλιστους παρ/κούς-τετρ/κούς-ακρ/νους» ποσού

46.637,04 €.

-ΚΑ 6741.0008 με τίτλο «Επιδόματα σε παρ/κούς-τετρ/κούς Δημοσίου» ποσού 40.975,56 €.

-ΚΑ 6741.0010 με τίτλο «Επιδόματα σε κωφάλαλους» ποσού 34.032,05 € .

 

3) επ’ ονόματι της υπαλλήλου του τμήματος Πρόνοιας Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου τα ΧΕΠΕ 143-144-145-146/2017 προκειμένου να διαχειρισθεί πιστώσεις με:

 

-ΚΑ 6741.0009 με τίτλο: ”Επίδομα Τυφλότητας” ποσού 134.487,04€.

-ΚΑ 6741.0006 με τίτλο : ”Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής” ποσού 10.109,64€.

-ΚΑ 6741.0013 με τίτλο : ”Επίδομα Ομογενών Προσφύγων” ποσού 1.904,20€.

-ΚΑ 6741.0012 με τίτλο : “Επίδομα Απροστάτευτων Ανηλίκων” ποσού 9.495,61€.

 

Από τη διαχείριση των ενταλμάτων προπληρωμής πληρώθηκαν τα παρακάτω ποσά:

 1. ΧΕΠΕ 136/2017 ποσού 475.959,87πληρώθηκαν 475.959,87 υπόλ. 0,00 €

 1. ΧΕΠΕ 137/2017 ποσού 46.637,04πληρώθηκαν 46.637,04 υπόλ. 0,00 €

 1. ΧΕΠΕ 138/2017 ποσού 65.074,51πληρώθηκαν 65.074,51 υπόλ. 0,00 €

 2. ΧΕΠΕ 139/2017 ποσού 40.975,56πληρώθηκαν 40.975,56 υπόλ. 0,00 €

 3. ΧΕΠΕ 140/2017 ποσού 34.032,05 πληρώθηκαν 34.032,05 υπόλ. 0,00 €

 4. ΧΕΠΕ 141/2017 ποσού 225.240,31πληρώθηκαν 225.240,31 υπόλ. 0,00 €

 5. ΧΕΠΕ 142/2017 ποσού 32.084,44 πληρώθηκαν 32.084,44 υπόλ 0,00

 6. ΧΕΠΕ 143/2017 ποσού 134.487,04 πληρώθηκαν 134.487,04 υπόλ. 0,00

 7. ΧΕΠΕ 144/2017 ποσού 10.109,64πληρώθηκαν 10.109,64 υπόλ. 0,00 €

 8. ΧΕΠΕ 145/2017 ποσού 9.495,61πληρώθηκαν 9.495,61 υπόλ. 0,00

 9. ΧΕΠΕ 146/2017 ποσού 1.904,20 πληρώθηκαν 1.904,20 υπόλ. 0,00

 

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τις δαπάνες σύμφωνα με τους παραπάνω ΚΑ εξόδων που έγιναν από τους υπόλογους:

1)Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα για το ποσό 475.959,87 € εκ των οποίων πληρώθηκαν

475.959,87 € βάσει καταστάσεων τμήματος Πρόνοιας Δ. Κορινθίων .

2)Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου για το ποσό 444.043,91 € εκ των οποίων

πληρώθηκαν 444.043,91 € βάσει καταστάσεων τμήματος Πρόνοιας Δ. Κορινθίων .

3)Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου για το ποσό 155.996,49 € εκ των οποίων

πληρώθηκαν 155.996,49 € , βάσει των καταστάσεων τμήματος Πρόνοιας Δ. Κορινθίων,

προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόδοση του λογαριασμού.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση, την υπ’ αριθμ. 11/162/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού υπολόγων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής, τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για τις κάτωθι δαπάνες, που έγιναν από τις υπολόγους υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων κ.κ.:

α)Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπαλλήλου Τμήματος Πρόνοιας, από την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής υπ’ αριθμ. ΧΕΠΕ 136/2017 ποσού 475.959,87 για πληρωμή επιδομάτων βαριά ανίκανων προς εργασία δημοτών μας, εκ των οποίων πληρώθηκαν 475.959,87 υπόλοιπο 0,00€, βάσει καταστάσεων τμήματος Πρόνοιας Δ. Κορινθίων,

β)Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπαλλήλου Τμήματος Πρόνοιας, από την διαχείριση των ενταλμάτων προπληρωμής υπ’ αριθμ. ΧΕΠΕ 137-138-139-140-141-142/2017 συνολικού ποσού 444.043,91€ για πληρωμή βοηθημάτων σε πάσχοντες από συγγενή αιμολυτική αναιμία, επιδομάτων σε Β.Ν.Κ., επιδομάτων κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς, ακρωτηριασμένους, επιδομάτων σε ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς & ακρωτηριασμένους, επιδομάτων σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς Δημοσίου, επιδομάτων σε κωφάλαλους, εκ των οποίων πληρώθηκαν 444.043,91 υπόλοιπο : 0,00 € βάσει καταστάσεων τμήματος Πρόνοιας Δ. Κορινθίων,

γ)Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπαλλήλου Τμήματος Πρόνοιας, από την διαχείριση των ενταλμάτων προπληρωμής υπ’ αριθμ. ΧΕΠΕ 143-144-145-146/2017 συνολικού ποσού 155.996,49€ για πληρωμή επιδομάτων τυφλότητας, επιδομάτων στεγαστικής συνδρομής, επιδομάτων ομογενών προσφύγων και επιδόματα σε απροστάτευτους ανηλίκους εκ των οποίων πληρώθηκαν 155.996,49 € υπόλοιπο 0,00€, βάσει των καταστάσεων τμήματος Πρόνοιας Δ. Κορινθίων και προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόδοση λογαριασμού.

Β.- Απαλλάσσει τις κ.κ. Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα, Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου και Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου από υπολόγους των ανωτέρω ποσών, τα οποία έχουν διατεθεί για καταβολή των επιδομάτων του Τμήματος Πρόνοιας στους δικαιούχους.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/210/2017.-