Απόφαση αριθμ. 16/211/2017

 

Αριθμός Πρακτικού 16

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-06-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Ιουνίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25622/09-06-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ.,

Α π ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασ., 2) Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 211η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής», λέγει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959 με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής – ως διάδοχης επιτροπής, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, της Δημαρχιακής Επιτροπής – αποδίδεται λογαριασμός εντάλματος προπληρωμής.

Στην συνέχεια θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την από 13/06/2017 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, που καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής»

 

Με την υπ’ αρ. 6/82/13-3-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκδόθηκε το ένταλμα προπληρωμής ΧΕΠ 273/17 επ’ ονόματι του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου μας Ζαφείρη Κων/νου, προκειμένου να διαχειριστεί την πίστωση με ΚΑ 00/6331.0003 και τίτλο «Τέλη Τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ» συνολικού ποσού 2.000,00 €.

 

Από την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής πληρώθηκε συνολική δαπάνη ποσού 867,00 στο ΙΚΤΕΟ ” ΙΚΤΕΟ ΙΣΘΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΕ fast track.

Με το υπ΄ αριθμ. 1071/2017 Γραμμάτιο είσπραξης επέστρεψε το ποσό των 1.133,00 € το οποίο δεν δαπανήθηκε.

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την παραπάνω δαπάνη που έγινε από τον υπόλογο Ζαφείρη Κων/νο σχετικά με την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής Νο 273/2017 συνολικού ποσού 2000,00€ προκειμένου να ολοκληρωθεί η απόδοση του λογαριασμού.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση, την υπ’ αριθμ. 6/82/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006, των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15.6.1959, του Ν. Ν. 3852/2010 και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για δαπάνη ποσού 2.000,00€ που έγινε από τον υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων κ.Ζαφείρη Κωνσταντίνο, μόνιμο υπάλληλο, ειδικότητας ΔΕ29 Οδηγών, από την διαχείριση του εντάλματος προπληρωμής υπ’ αριθμ. ΧΕΠ 273/2017 από την πίστωση με ΚΑ 00/6331.0003 και τίτλο «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων Κ.Τ.Ε.Ο.» συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€, για πληρωμή δαπάνης στο ΙΚΤΕΟ «ΙΚΤΕΟ ΙΣΘΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΕ Fast track», καθώς και την επιστροφή ποσού ύψους 1.133,00€, το οποίο δεν δαπανήθηκε και επιστράφηκε με το αριθμ.1071/13-6-2017 γραμμάτιο είσπραξης οικονομικού έτους 2017.

 

Β.- Απαλλάσσει τον κ.Ζαφείρη Κωνσταντίνο, μόνιμο υπάλληλο, ειδικότητας ΔΕ29 Οδηγών, από υπόλογο του ανωτέρω ποσού, το οποίο έχει διατεθεί για πληρωμή δαπάνης στο ΙΚΤΕΟ «ΙΚΤΕΟ ΙΣΘΜΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΠΕ Fast track».

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/211/2017.-