Απόφαση αριθμ. 16/212/2017

 

Αριθμός Πρακτικού 16

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-06-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Ιουνίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25622/09-06-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ.,

Α π ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασ., 2) Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 212η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής ότι στις 02-06-2017 επιδόθηκε στον Δήμο μας με δικαστικό επιμελητή η υπ’ Αρ. ΑΚ26/7-2-2017,Πιν.91 Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης των 1)Χρήστου Πετρόπουλου του Πέτρου και λοιπών (6) κατά Δήμου Κορινθίων και λοιπών και κατά της υπ’ αριθμ. 51486/23-12-2016 απόφασης έγκρισης Εισόδου-Εξόδου οχημάτων εκτός σχεδίου, θέση “Μπαθαρίστρα-Παπαλεονάρδου” Δ.Ε. Κορίνθου, νόμιμης εκμετάλλευσης “ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.” επί αγροτικής οδού, για εγκατάσταση χρήσης μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, για την οποία έχει οριστεί δικάσιμος την 20-06-2017.

Ο Πρόεδρος κατόπιν λέει ότι, προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα παρασταθεί κατά την δικάσιμο την 20-06-2017, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω Αίτηση Ακύρωσης των 1)Χρήστου Πετρόπουλου και λοιπών(6), κατά Δήμου Κορινθίων και λοιπών και κατά της υπ’ αριθμ. 51486/23-12-2016 απόφασης έγκρισης Εισόδου-Εξόδου οχημάτων εκτός σχεδίου, θέση “Μπαθαρίστρα-Παπαλεονάρδου” Δ.Ε. Κορίνθου, νόμιμης εκμετάλλευσης “ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.” επί αγροτικής οδού, για εγκατάσταση χρήσης μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, θα παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, θα ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά θα προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως και για το λόγο αυτό προτείνει την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Αργυρού Κωνσταντίνα, στην οποία δίνει εντολή να παρασταθεί κατά την δικάσιμο την 20-06-2017 ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω αίτηση Ακύρωσης των 1)Χρήστου Πετρόπουλου και λοιπών(6), κατά Δήμου Κορινθίων και λοιπών και κατά της υπ’ αριθμ. 51486/23-12-2016 απόφασης έγκρισης Εισόδου-Εξόδου οχημάτων εκτός σχεδίου, θέση “Μπαθαρίστρα-Παπαλεονάρδου” Δ.Ε. Κορίνθου, νόμιμης εκμετάλλευσης “ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.” επί αγροτικής οδού, για εγκατάσταση χρήσης μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίου, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/212/2017.-