Απόφαση αριθμ. 16/214/2017

 

Αριθμός Πρακτικού 16

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-06-2017


Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Ιουνίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25622/09-06-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ.,

Α π ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασ., 2) Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 214η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 24696/02-062017 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, που έχει ως εξής:

 

 

ΘΕΜΑ: “Δημοτικό Ακίνητο στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Άσσου ”

Σχετ. 3893/1.2.2016.


Την 14η Νοεμβρίου 2013 μετά από δημοπρασία συνάφθηκε ιδιωτικό συμφωνητικό με συμβαλλόμενους τον Δήμο Κορινθίων και την κα Δουδούμη Παρασκευή τ. Κων/νου για την εκμίσθωση Δημοτικού Αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Κάτω Άσσου. Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε 9 έτη από 14/11/2013 και λήγουσα την 13/11/2022.

Η ανωτέρω μισθώτρια είχε υπαχθεί στην ρύθμιση των οφειλών της του Ν.4321/2015 αλλά δεν την τήρησε με αποτέλεσμα να την απολέσει. Οφείλει μισθώματα ληξιπρόθεσμα έως τον 5ο/2017 συνολικού ποσού 40.374,16€, πλέον προσαυξήσεων.

 

Σας παρακαλούμε να ορίσετε δικηγόρο, ώστε να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, που χρειάζονται, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της άμεσης παράδοσης του μισθίου στον Δήμο & της είσπραξης των μισθωμάτων.

 

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’ αριθμ 7/61/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίστηκε ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων ο δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Κοσμάς Αναστάσιος, στον οποίο εδόθη η εντολή να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες, νόμιμες ενέργειες, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της άμεσης παράδοσης του μισθίου στον Δήμο και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως. Ωστόσο οι απαραίτητες ενέργειες δεν έγιναν, οι απαιτούμενες διαδικασίες δεν κινήθηκαν και τα οφειλόμενα μισθώματα της συμβαλλόμενης έχουν ανέλθει σε μεγάλο ύψος, οπότε ο Πρόεδρος λέει ότι προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ανακαλέσουμε τον ορισμό του υπάρχοντος πληρεξούσιου δικηγόρου και να ορίσουμε άλλον, ο οποίος θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες, νόμιμες ενέργειες για την άμεση παράδοση του μισθίου στο Δήμο και την είσπραξη των μισθωμάτων. Προτείνει δε, για τον λόγο αυτό, τον Δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Κονδύλη Μαρίνο.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 24696/02-06-2017 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Ανακαλεί τον ορισμό του δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Κοσμά Αναστασίου ως πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων για την αναφερόμενη στο ιστορικό της παρούσης υπόθεση, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

Β.- Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τον δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου

κ.Κονδύλη Μαρίνο, στον οποίο δίνει εντολή να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες, νόμιμες ενέργειες, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της άμεσης παράδοσης στον Δήμο του ανωτέρω μισθίου καθώς και η διαδικασία της είσπραξης από το Δήμο Κορινθίων των οφειλόμενων από την κ. Δουδούμη Παρασκευή του Κωνσταντίνου μισθωμάτων και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

 

Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.


Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/214/2017.-