Απόφαση αριθμ. 16/215/2017

 Αριθμός Πρακτικού 16

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-06-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Ιουνίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25622/09-06-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ.,

Α π ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασ., 2) Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 215η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 24694/02-06-2017 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, που έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: “Καφετέρια Πολύκεντρου Δήμου Κορινθίων”

Σχετ. 27453/29.05.2014 έγγραφό μας

 

Την 7η Δεκεμβρίου 2011 μετά από δημοπρασία συνάφθηκε ιδιωτικό συμφωνητικό με συμβαλλόμενους τον Δήμο Κορινθίων και τον κ.Παπαιωάννου Κων/νο τ. Γεωργίου για την μίσθωση της καφετέριας που βρίσκεται στο χώρο του Δημοτικού θεάτρου του Δήμου Κορινθίων.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε 12 χρόνια από 07/12/2011 και λήγουσα την 06/12/2023.

Ο ανωτέρω μισθωτής έχει υπαχθεί στην ρύθμιση των οφειλών του Ν.4321/2015. Όμως οφείλει μισθώματα ληξιπρόθεσμα πέραν της ρύθμισης, από τον 7ο/2015 έως τον 5ο/2017. Το συνολικό ποσό ληξιπρόθεσμων οφειλών ανέρχεται σε 18.431,14 €, πλέον προσαυξήσεων.

Παρακαλούμε να ορίσετε δικηγόρο, ώστε να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, που χρειάζονται, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της άμεσης παράδοσης του μισθίου στον Δήμο & της είσπραξης των μισθωμάτων.

 

Ο Πρόεδρος λέει ότι προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες, νόμιμες ενέργειες για την άμεση παράδοση του μισθίου στο Δήμο και την είσπραξη των μισθωμάτων. Προτείνει δε, για τον λόγο αυτό, την Δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Βαρδουνιώτη Σταυρούλα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 24694/02-06-2017 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Βαρδουνιώτη Σταυρούλα, στην οποία δίνει εντολή να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες, νόμιμες ενέργειες, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της άμεσης παράδοσης στον Δήμο, του μισθίου “Καφετέρια Πολύκεντρου Δήμου Κορινθίων” που βρίσκεται στο χώρο του Δημοτικού θεάτρου του Δήμου Κορινθίων από τον συμβαλλόμενο κ.Παπαιωάννου Κων/νο τ. Γεωργίου, καθώς και η διαδικασία της είσπραξης από το Δήμο Κορινθίων των οφειλόμενων από τον κ.Παπαιωάννου Κων/νο τ. Γεωργίου μισθωμάτων και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Δήμου μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

 

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.


Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/215/2017.-