Απόφαση αριθμ. 16/217/2017

 

Αριθμός Πρακτικού 16

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-06-2017


Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Ιουνίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25622/09-06-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ.,

Α π ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασ., 2) Δημητρόπουλος Κων., 3)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 217η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 24360/2062/01-06-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, που έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Αποζημίωση των υπό απαλλοτρίωση επικειμένων εντός των ρυμοτομουμένων τμημάτων της ιδιοκτησίας με Κ.Α. 0607027, που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 735 & ΚΧ 738 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δ.Κ Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.

 

Στον πίνακα της Πράξης Εφαρμογής του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων, που κυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. 3920/15-05-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας και έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Α΄ Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου στον τόμο 563 με αριθμό 493, η κα Χαρίκλεια Βαμβακίδη του Θεοδώρου και της Ανδρομάχης αναφέρεται ως ιδιοκτήτρια της αρχικής ιδιοκτησίας με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0607027 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 735 & ΚΧ 738.

 

Στον πίνακα επικειμένων που έχει κυρωθεί με την υπ΄ αριθμ. 66264/6-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, για την ιδιοκτησία με Κ.Α. 0607027 που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 735 & ΚΧ 738, καταγράφονται συνολικά τα κάτωθι επικείμενα που απαλλοτριώνονται για τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων, ήτοι:

 

 • Έξι (6) μεγάλες ελιές

 • Πέντε (5) μεγάλες αμυγδαλιές

 • 1 γκαραζόπορτα 6,40 τμ

 • 1 μάντρα από μπετό 6,00 κ.μ

 

Η κα Χαρίκλεια Βαμβακίδη του Θεοδώρου και της Ανδρομάχης, έχει υποβάλει τη με αριθμ. πρωτ. 20518/1665/12-05-2017 αίτηση, με την οποία ζητά την αποζημίωση των επικειμένων της ιδιοκτησίας με Κ.Α. 0607027 στα Ο.Τ 735 & ΚΧ 738 που περιγράφονται στον κυρωμένο πίνακα επικειμένων, με τις τιμές μονάδος που έχουν οριστεί από την επιτροπή του άρθρου 1 του Π.Δ 5/1986 με το αριθμ. πρωτ. 56046/10-10-2013 πρακτικό της.

 

Συγκεκριμένα, η αποζημίωση των προαναφερομένων επικειμένων σύμφωνα με το πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 5/1986 είναι:

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ

ΕΛΙΑ

6 τεμάχια

ΜΕΓΑΛΗ

210 €/τεμ

1.260,00 €

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

5 τεμάχια

ΜΕΓΑΛΗ

100 €/τεμ

500,00 €

ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΑ

6,40 τμ

 

12 €/τ.μ

76,80 €

ΜΑΝΤΡΑ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟ

6,00 κ.μ

 

145 €/κ.μ

870,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

2.706,80 €

 

* Σημειώνεται, ότι με την υπ΄ αριθμ. 120/2016 τελεσίδικη απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου έχει καθοριστεί για την ως άνω ιδιοκτησία η προσωρινή τιμή μονάδος της αποζημίωσής της λόγω ρυμοτομίας για γη επιφάνειας 148,40 τμ που οφείλει ο Δήμος σύμφωνα με την κυρωμένη πράξη εφαρμογής και έχει αναγνωριστεί ως δικαιούχος της αποζημίωσης αυτής η κα Χαρίκλεια Βαμβακίδη του Θεοδώρου και της Ανδρομάχης με την υπ΄ αριθμ. 287/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

Επειδή όμως στην αίτησή της προς το Μονομελές Εφετείο Ναυπλίου είχε ζητήσει μόνο την αποζημίωση γης λόγω ρυμοτομίας και όχι και την αποζημίωση των επικειμένων, με την αίτηση αυτή ζητά και την αποζημίωση των επικειμένων, αποδεχόμενη τις τιμές της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 5/1986.

 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, σχετικά με την καταβολή της παραπάνω αποζημίωσης των αναφερομένων υπό απαλλοτρίωση επικειμένων.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε:

 1. Την αριθμ. πρωτ. 20518/1665/12-05-2017 αίτηση της κας Χαρίκλεια Βαμβακίδη του Θεοδώρου και της Ανδρομάχης.

 2. Τη με αριθμ. πρωτ. 3920/15-05-2009 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί κύρωσης της πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα”

 3. Τη με αριθμ. πρωτ. 66264/6-12-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί κύρωσης των πινάκων επικειμένων σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα”.

 4. Τον κυρωμένο πίνακα επικειμένων (σελ. 113) όπου εγγράφονται τα επικείμενα της ιδιοκτησίας με κ.α 0607027

 5. Απόσπασμα του διαγράμματος της κυρωμένης πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:1000

 6. Το με αριθμ. πρωτ. 56046/10-10-2013 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων πράξης εφαρμογής περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” της επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 5/1986.

 7. Την υπ΄ αριθμ. 120/2016 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου και την υπ΄ αριθμ. 287/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.

 

 

Ο Πρόεδρος στην συνέχεια προτείνει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος της ανωτέρω, περί αποζημίωσης των υπό απαλλοτρίωση επικειμένων εντός των ρυμοτομούμενων τμημάτων της ιδιοκτησίας με Κ.Α. 0607027, στα Ο.Τ 735 & ΚΧ 738 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δ.Κ Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων και για τον λόγο αυτόν προτείνει τον δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Κονδύλη Μαρίνο.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου, τον δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Κονδύλη Μαρίνο, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος της κ.Χαρίκλειας Βαμβακίδη του Θεοδώρου και της Ανδρομάχης περί εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση των υπό απαλλοτρίωση επικειμένων εντός των ρυμοτομουμένων τμημάτων της ιδιοκτησίας με Κ.Α. 0607027, που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 735 & ΚΧ 738 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δ.Κ Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.


Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/217/2017.-