Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού προμήθειας

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κόρινθος, 22-06-2017

  ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 27830

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ   

     

                                                      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

                                                             Διακηρύττει ότι

 

  Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, η εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΕΛΟΣ (ΕΤΟΥΣ 2017)» προϋπολογισμού μελέτης 39.709,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, όπως του Ν. 3463/2006, του Ν.3852/2010, του Ν. 2690/1999, του N. 3861/2010, του Ν. 4270/2014, του Ν. 4412/2016

Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από πόρους Δήμου.

  Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2017.

  Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και περισσότερα είδη, όπως αυτά αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης με αρ. 18/2017.  Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για τρεις (3) μήνες. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες του είδους, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να  παραδώσει τα υλικά, εντός προθεσμίας σαράντα (40) εργάσιμων ημερών στην Αποθήκη του Δήμου Κορινθίων (Τέρμα Αδειμάντου και Σισύφου, Κόρινθος) χωρίς καμία επιπλέον της προσφερόμενης τιμής επιβάρυνση.

               Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, Κόρινθος) την 10η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 09:30 έως 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων, στον δικτυακό τόπο: www.korinthos.gr ή από το Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131, στη Γραμματεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, τηλέφωνο: 27413 62819, -800, -821, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ