Πρόσκληση 27ης Ιουνίου 2017

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Ορθή Επανάληψη 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γενική Δ/νση

Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

Τμημ. Αιρετών Οργάνων 

Οικονομική Επιτροπή                                                                 Κόρινθος, 26-06-2017

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                        Αριθμ. Πρωτ.: 28346

Τηλ. 27413 61021 

Fax  27413 61038

Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.  

1]Νικ. Σταυρέλη

2]Δημ. Βλάσση

3]Γεωργ. Φαρμάκη

4]Ανδρ. Ζώγκο

5]Δημ. Μπάκουλη

6] Χρ. Κορδώση

7] Βασ. Νανόπουλο

8]Κων. Δημητρόπουλο

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 27η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση έργου πεζογέφυρας Αδειμάντου».

  Η συζήτηση του ανωτέρω θέματος κρίνεται κατεπείγουσα, διότι ο Δήμος πρέπει άμεσα να προχωρήσει στην εκτέλεση του εν λόγω έργου κι ως εκ τούτου πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία σύναψης σύμβασης μέσω διαγωνισμού.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Δήμαρχος Κορινθίων