Απόφαση αριθμ. 3/35/2017

 Αριθμός Πρακτικού 3

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 16-05-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασ. Νανόπουλο 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

Επειδή ο κ.Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του Άρθρου 74 του Ν.3852/10, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ.Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 16η Μαΐου, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ.20608/12-05-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Γεώρ. Μουρούτσος, 4) Παν. Λαμπρινός 5) Βασ. Νανόπουλος, 6)Μαρία Καραμαλίκη,

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Ζήμος, 2) Στ. Κεφάλας, 3)Ανδρ. Σούκουλης.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 35η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος» λέει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 83 του Ν. 3852/2010, καθώς και των άρθρων 80 και 285 του Ν. 3463/2006, η άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων και η παράταση ωραρίου λειτουργίας αυτών στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος χορηγείται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, για τα καταστήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, θέτει δε υπ’ όψιν των μελών την σχετική εισήγηση του Τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών, της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Κορινθίων που έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ :« Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος»

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/σης- Πρόγραμμα Καλλικράτης” καθώς και των άρθρων 80 και 285 του Ν. 3463/2006 περί “Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος”,

2.Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ.3 του Ν.4442/2016, σύμφωνα με τις οποίες η άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής χορηγείται από τα κατά Νόμο αρμόδια όργανα, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης (για όσα Κ.Υ.Ε. έχουν ήδη υποβάλλει γνωστοποίηση), χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου,

3. Το αριθμ.14834/04-04-2017 αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης χρήσης μουσικών οργάνων, που χορήγησε η υπηρεσία μας στην εταιρεία: “ΘΕΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”

 

σας διαβιβάζω την αριθ. 16773/21-04-2017 αίτηση της κατωτέρω εταιρείας, που ζητά ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα της :

 

Εταιρεία “ΘΕΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, η οποία εκπροσωπείται από τον Πισιμίση Αναστάσιο, για χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή έγχορδων μουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα στο κατάστημά της “ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ” που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Άσσου, Δήμου Κορινθίων.

 

Σύμφωνα με την αριθμ. 5/104/10.3.2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων έχει εκδοθεί Κανονιστική Διάταξη για τον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου μας μετά και την αριθμ. 3/21/3.2.2006 απόφαση – εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία παρατείνει το ωράριο λειτουργίας μουσικών οργάνων όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου μας μέχρι την 03.00 πρωινή ώρα για τα καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο και μέχρι την 02.00 πρωινή για τα καταστήματα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο, με την προϋπόθεση ότι δεν θα διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων (Αστυνομική Διάταξη υπ. αριθμ. 3/12.1.1996 “Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας”).

 

Εισηγούμεθα την χορήγηση παράτασης ωραρίου μουσικών οργάνων στο ανωτέρω κατάστημα με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, των άρθρ. 80 και 285 του Ν.3463/2006, του άρθρ. 29 παρ.3 του Ν.4442/2016, την σχετική εισήγηση του Τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών, την υπ’ αριθμ. 5/104/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ.3/12.1.1996 Αστυνομική διάταξη «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας», καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθεσία,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων, για χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή έγχορδων μουσικών οργάνων χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α)να τηρούνται οι όροι της σχετικής Υγειονομικής Διάταξης, β)η μέγιστη ηχοστάθμη της μουσικής μέσα στο κατάστημα να μην υπερβαίνει την επιτρεπόμενη των 80 Db σύμφωνα με την Α5/3010/85 (ΦΕΚ593/Β΄/1985) Υ.Δ., γ)να παραμένουν κλειστές οι πόρτες και τα παράθυρα αυτού κατά τις ώρες λειτουργίας των μουσικών οργάνων, στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος :

 

Εταιρεία “ΘΕΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”, η οποία εκπροσωπείται από τον Πισιμίση Αναστάσιο, για το κατάστημα “ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ” που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Άσσου, Δήμου Κορινθίων.

Η παρούσα παύει να ισχύει όταν διαπιστωθεί η δημιουργία υγειονομικών προβλημάτων και γενικά μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/35/2017 . 

Leave a Comment