Απόφαση αριθμ. 3/36/2017

 Αριθμός Πρακτικού 3

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 16-05-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασ. Νανόπουλο 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

Επειδή ο κ.Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του Άρθρου 74 του Ν.3852/10, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ.Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 16η Μαΐου, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ.20608/12-05-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Γεώρ. Μουρούτσος, 4) Παν. Λαμπρινός 5) Βασ. Νανόπουλος, 6)Μαρία Καραμαλίκη,

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Ζήμος, 2) Στ. Κεφάλας, 3)Ανδρ. Σούκουλης.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Στην συζήτηση του κατωτέρω θέματος παρίστατο η κ.Κουτσοδήμου Σταυρούλα, Υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, Π.Ε Μηχανικός Χωροταξίας & Περ. Ανάπτυξης, η οποία έχει συντάξει την σχετική εισήγηση, για την παροχή διευκρινήσεων.

 

Απόφαση 36η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτήματος Βασιλείου Χουρζανάνογλου, που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Κάτω Αλμυρή Δ.Κ. Γαλατακίου του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρ. 35 του Ν. 3937/2011» υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’ αριθμ. 4/35/2015 Απόφαση, σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είχε εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την μη έγκριση του εν θέματι αιτήματος του Χουρζανάνογλου Βασιλείου και θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 14549/19-9-2016 νέα εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ.Βασιλείου Χουρζανάνογλου, που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Κάτω Αλμυρή Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011)».

 

Με την υπ. αριθμ. 4/35/2015 απόφαση σας, απορρίψατε το αίτημα του κ.Βασιλείου Χουρζανάνογλου σχετικά με την έναρξη διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Κάτω Αλμυρής για τους λόγους που αναφέρετε στην παραπάνω απόφαση.

Η Υπηρεσία μας επανέρχεται επί του θέματος απορρίπτοντας το αιτιολογικό της απόφασης για τους εξής λόγους:

1.Δεν πρόκειται για μεμονωμένη ιδιοκτησία αλλά για τμήμα του οικισμού της Κάτω Αλμυρής

2.Η εν λόγω μελέτη αφορά «κλειστό» οικοδομικό τετράγωνο (Ο.Τ.) το οποίο περιβάλλεται από κοινόχρηστους χώρους όπως εμφαίνεται στον επισυναπτόμενο ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:2500 ιδιώτη μηχ/κου Γ. Γαλάνη.

Ειδικότερα, το προς κύρωση τμήμα οριοθετείται:

Ανατολικά από την Εθνική οδό Ισθμού – Επιδαύρου,

Νότια από δημοτική οδό,

Δυτικά από δημοτική οδό και

Βόρεια από τη συμβολή δημοτικών οδών

Η Τεχνική Υπηρεσία επομένως εισηγείται θετικά για την διαδικασία κύρωσης του προτεινόμενου προς κύρωση τμήματος αφού με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας κοινοχρήστων χώρων κατά τρόπο ορθολογικό, συνεχές και ολοκληρωμένο στον οικισμό Κάτω Αλμυρής.

Παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε το θέμα, ανακαλέσετε την με αρ.4/35/2015 απόφασή σας και εισηγηθείτε προς το Δ.Σ. σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Κάτω Αλμυρής του Δήμου Κορινθίων, κατόπιν του αιτήματος του κ. Βασιλείου Χουρζανάνογλου.

Σε περίπτωση λήψης θετικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει:

α) η συνολική δαπάνη σύνταξης του σχετικού διαγράμματος και κατάρτισης του φακέλου να βαρύνει τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες,

β) το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα να συνταχθεί και αποδοθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπ. Απόφασης αρ. 39608/11 (ΦΕΚ 2200/Β/30-9-11),

γ) ο συνοδευόμενος φάκελος να περιλαμβάνει αυστηρά τα οριζόμενα της παραγράφου Β του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης αρ. 39608/11 και να υποβληθεί εις διπλούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με το άρθρο 3 αυτής.

Σημειώνεται ότι η κύρωση του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων του οικισμού γίνεται με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου.

Συνημμένα:

  1. Το από Δεκέμβριο 2014 τοπογραφικό διάγραμμα ιδιώτη μηχ/κου Γ. Γαλάνη

 

Ο Πρόεδρος μετά από προσεκτική μελέτη του σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος και τις διευκρινήσεις που παρείχε η εισηγήτρια κ.Κουτσοδήμου, λέει ότι σε περίπτωση θετικής εισήγησης και κύρωσης των αιτούμενων τοπογραφικών διαγραμμάτων, θα δημιουργηθούν στο μέλλον τεράστια οικιστικά προβλήματα στην συγκεκριμένη περιοχή, διότι οι υπάρχοντες δρόμοι είναι μικροί, στενοί και αδιέξοδοι. Σε περίπτωση δε, έκτακτων καταστάσεων, π.χ. πυρκαγιάς, θα τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των κατοίκων. Επιπλέον λέει ότι, το αίτημα αφορά μεμονωμένη ιδιοκτησία και παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας κοινοχρήστων χώρων αποσπασματικά και κατά τρόπο μη ορθολογικό, καθώς δεν υπάρχει συνέχεια του κοινόχρηστου δρόμου, ενώ το δίκτυο που προτείνεται να κυρωθεί με τον τρόπο αυτό δεν είναι συνεχές και ολοκληρωμένο. Εισηγείται επομένως, αρνητικά για το αίτημα του κ.Χουρζανάνογλου Βασιλείου.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β., Καραμαλίκη Μ. διότι συμφωνούν με την εισήγηση της Υπηρεσίας και την σχετική Νομοθεσία και θεωρούν ότι πρέπει να ξεκινήσει ταχύτατα η πολεοδόμηση. )

 

Γνωμοδοτεί αρνητικά και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την μη έγκριση του εν θέματι αιτήματος του κ.Χουρζανάνογλου Βασιλείου, για την “έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Κάτω Αλμυρή Δ.Κ. Γαλατακίου του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρ. 35 του Ν. 3937/2011”, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

Επισημαίνεται ότι η κύρωση του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων του οικισμού γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/36/2017 .