Απόφαση αριθμ. 3/37/2017

 Αριθμός Πρακτικού 3

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 16-05-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασ. Νανόπουλο 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

Επειδή ο κ.Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του Άρθρου 74 του Ν.3852/10, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ.Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 16η Μαΐου, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ.20608/12-05-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Γεώρ. Μουρούτσος, 4) Παν. Λαμπρινός 5) Βασ. Νανόπουλος, 6)Μαρία Καραμαλίκη,

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Ζήμος, 2) Στ. Κεφάλας, 3)Ανδρ. Σούκουλης.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Στην συζήτηση του κατωτέρω θέματος παρίστατο η κ.Κουτσοδήμου Σταυρούλα, Υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, Π.Ε Μηχανικός Χωροταξίας & Περ. Ανάπτυξης, η οποία έχει συντάξει την σχετική εισήγηση, για την παροχή διευκρινήσεων.

 

Απόφαση 37η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτήματος των κληρονόμων Δημητρίου Μπέκου, που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Σολομού του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρ. 35 του Ν. 3937/2011» θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 14547/14-04-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση των κληρονόμων Δημητρίου Μπέκου, που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην Τοπική Κοινότητα Σολομού του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011)».

 

Σας ενημερώνουμε, ότι μετά την έκδοση της αρ. 1828/2008 απόφασης του ΣτΕ, σε εκτέλεση της οποίας εκδόθηκαν οι αρ. 1/2010 και 3/2010 απαγορευτικές εγκύκλιοι του ΥΠΕΚΑ, ακυρώθηκε η δυνατότητα δόμησης στους οικισμούς της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους του Π.Δ/τος του έτους 1985 (ΦΕΚ 181/Δ/85), λόγω της απαγόρευσης δημιουργίας νέων δρόμων μέσα σε αυτούς, ή έστω της χρήσης – αξιοποίησης των ήδη δημιουργημένων και παραχωρημένων σε κοινή χρήση.

Προς επίλυση των ανωτέρω, ψηφίστηκε ο Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 35 του οποίου περιγράφεται η διαδικασία «κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων οικισμών στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου», ενώ σε εφαρμογή αυτών εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 39608/14.09.2011 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης διαγραμμάτων ή άλλων μελετών που απαιτούνται και καθορισμός περιεχομένου και στοιχείων που περιλαμβάνονται και αποτυπώνονται για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (60 Α΄)», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2200/Β/30-9-2011.

Βάσει των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης, η έναρξη της διαδικασίας σύνταξης του τοπογραφικού διαγράμματος ή ορθοφωτοχάρτη κατάλληλης κλίμακας κύρωσης εντός του οικισμού δικτύου κοινοχρήστων χώρων της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011, γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου η οποία λαμβάνεται οίκοθεν είτε μετά από πρόταση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είτε μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχοντος έννομο συμφέρον προσώπου, ο οποίος φυσικά θα αναλάβει τη συνολική δαπάνη της διαδικασίας και την κατάρτιση του φακέλου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές απευθυνόμενος σε δικό του ιδιώτη μηχανικό και θα υποβάλλει στην Υπηρεσία.

 

Επί του θέματος, με την αριθμ. πρωτ. 46493/6-10-2015 αίτησή τους, οι κληρονόμοι Δημητρίου Μπέκου (Κων/νος Μπέκος, Σεραφείμ Μπέκος, Ελένη Μπέκου, Ευαγγελία Μπέκου) αιτούνται την κύρωση οδικού δικτύου για την ιδιοκτησία τους στην Τοπική Κοινότητα Σολομού του Δήμου Κορινθίων, η οποία εμφαίνεται στο από Μάρτιο 2016 επισυναπτόμενο διάγραμμα απόδοσης γεωμετρικής ταυτότητας κλίμακας 1:2.000 Πολιτικού Μηχανικού Ιωάννη Σουγιά. Το προς κύρωση τμήμα οριοθετείται:

Ανατολικά, με δρόμο προ του ‘85,

Νότια με δρόμο προ του ‘85,

Δυτικά με όριο μη συνεκτικού τμήματος οικισμού και

Βόρεια με ΝΕΟ Κορίνθου – Τριπόλεως.

 

Η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται θετικά όπως θετικά εισηγήθηκε με την υπ. Αριθμ. 13/2015 απόφασή του και το Τοπικό Συμβούλιο Σολομού για την διαδικασία κύρωσης του προτεινόμενου προς κύρωση τμήματος αφού με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας κοινοχρήστων χώρων κατά τρόπο ορθολογικό, συνεχές και ολοκληρωμένο στην Τοπική Κοινότητα Σολομού.

 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε και εισηγηθείτε προς το Δ.Σ. σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην Τοπική Κοινότητα Σολομού του Δήμου Κορινθίων, κατόπιν του αιτήματος των κληρονόμων Δημητρίου Μπέκου (Κων/νος Μπέκος, Σεραφείμ Μπέκος, Ελένη Μπέκου, Ευαγγελία Μπέκου).

 

Σε περίπτωση λήψης θετικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου θα πρέπει:

α) η συνολική δαπάνη σύνταξης του σχετικού διαγράμματος και κατάρτισης του φακέλου να βαρύνει τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες,

β) το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα να συνταχθεί και αποδοθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπ. Απόφασης αρ. 39608/11 (ΦΕΚ 2200/Β/30-9-11),

γ) ο συνοδευόμενος φάκελος να περιλαμβάνει αυστηρά τα οριζόμενα της παραγράφου Β του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης αρ. 39608/11 και να υποβληθεί εις διπλούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με το άρθρο 3 αυτής.

Σημειώνεται ότι η κύρωση του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων του οικισμού γίνεται με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου.

 

Συνημμένα:

  1. Η αριθμ. πρωτ. 46493/6-10-2015 αίτηση των κληρονόμων Δημητρίου Μπέκου

  2. Αντίγραφο της υπ. αριθμ. 13488/5-5-2005 πράξης παραχώρησης εδαφικών λωρίδων σε κοινή χρήση Συμβ/φου Κορίνθου Αντ. Ρομπόκου

  3. Αντίγραφο του υπ. αριθμ. 1005/28-9-2015 πιστοποιητικού μεταγραφής Α’ Υποθηκοφυλακείου Κορίνθου

  4. Αντίγραφο του υπ. αριθμ. 13/2015 πρακτικού Τοπικού Συμβουλίου Σολομού

  5. Το από Μάρτιο 2016 διάγραμμα απόδοσης γεωμετρικής ταυτότητας κλίμακας 1:2.000 Πολιτικού Μηχανικού Ιωάννη Σουγιά

 

 

Ο Πρόεδρος μετά από προσεκτική μελέτη του σχετικού τοπογραφικού διαγράμματος και τις διευκρινήσεις που παρείχε η εισηγήτρια κ.Κουτσοδήμου, λέει ότι σε περίπτωση θετικής εισήγησης και κύρωσης των αιτούμενων τοπογραφικών διαγραμμάτων, θα δημιουργηθούν στο μέλλον τεράστια οικιστικά προβλήματα στην συγκεκριμένη περιοχή, διότι οι υπάρχοντες δρόμοι είναι μικροί, στενοί και αδιέξοδοι. Σε περίπτωση δε, έκτακτων καταστάσεων, π.χ. πυρκαγιάς, θα τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των κατοίκων. Επιπλέον λέει ότι, το αίτημα αφορά μεμονωμένη ιδιοκτησία και παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας κοινοχρήστων χώρων αποσπασματικά και κατά τρόπο μη ορθολογικό, καθώς δεν υπάρχει συνέχεια του κοινόχρηστου δρόμου, ενώ το δίκτυο που προτείνεται να κυρωθεί με τον τρόπο αυτό δεν είναι συνεχές και ολοκληρωμένο. Εισηγείται επομένως, αρνητικά για το αίτημα των κληρονόμων Δημητρίου Μπέκου (Κων/νος Μπέκος, Σεραφείμ Μπέκος, Ελένη Μπέκου, Ευαγγελία Μπέκου).

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β., Καραμαλίκη Μ. διότι συμφωνούν με την εισήγηση της Υπηρεσίας και την σχετική Νομοθεσία και θεωρούν ότι πρέπει να ξεκινήσει ταχύτατα η πολεοδόμηση. )

 

Γνωμοδοτεί αρνητικά και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την μη έγκριση του εν θέματι αιτήματος των κληρονόμων Δημητρίου Μπέκου (Κων/νος Μπέκος, Σεραφείμ Μπέκος, Ελένη Μπέκου, Ευαγγελία Μπέκου) για την “έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην Τοπική Κοινότητα Σολομού του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011)”, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

Επισημαίνεται ότι η κύρωση του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων του οικισμού γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/37/2017 .