Απόφαση αριθμ. 3/39/2017

 Αριθμός Πρακτικού 3

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 16-05-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασ. Νανόπουλο 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

Επειδή ο κ.Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του Άρθρου 74 του Ν.3852/10, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ.Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 16η Μαΐου, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ.20608/12-05-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Γεώρ. Μουρούτσος, 4) Παν. Λαμπρινός 5) Βασ. Νανόπουλος, 6)Μαρία Καραμαλίκη,

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Ζήμος, 2) Στ. Κεφάλας, 3)Ανδρ. Σούκουλης.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Στην συζήτηση του κατωτέρω θέματος παρίστατο η κ.Κουτσοδήμου Σταυρούλα, Υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, Π.Ε Μηχανικός Χωροταξίας & Περ. Ανάπτυξης, η οποία έχει συντάξει την σχετική εισήγηση, για την παροχή διευκρινήσεων.

 

Απόφαση 39η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτήματος Σαρρή Αντωνίου, που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στη θέση “Άγ. Ανδρέας” Τ.Κ. Κόρφου του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παρ. 1 του άρθρ. 35 του Ν. 3937/2011» θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ.11094/26-4-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ.Σαρρή Αντώνιου που αφορά γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στη θέση “Άγ.Ανδρέας” Τ.Κ. Κόρφου του Δήμου Κορινθίων, κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011)».

 

Σας ενημερώνουμε, ότι μετά την έκδοση της αρ. 1828/2008 απόφασης του ΣτΕ, σε εκτέλεση της οποίας εκδόθηκαν οι αρ. 1/2010 και 3/2010 απαγορευτικές εγκύκλιοι του ΥΠΕΚΑ, ακυρώθηκε η δυνατότητα δόμησης στους οικισμούς της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους του Π.Δ/τος του έτους 1985 (ΦΕΚ 181/Δ/85), λόγω της απαγόρευσης δημιουργίας νέων δρόμων μέσα σε αυτούς, ή έστω της χρήσης – αξιοποίησης των ήδη δημιουργημένων και παραχωρημένων σε κοινή χρήση.

Προς επίλυση των ανωτέρω, ψηφίστηκε ο Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 35 του οποίου περιγράφεται η διαδικασία «κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων οικισμών στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου», ενώ σε εφαρμογή αυτών εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 39608/14.09.2011 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης διαγραμμάτων ή άλλων μελετών που απαιτούνται και καθορισμός περιεχομένου και στοιχείων που περιλαμβάνονται και αποτυπώνονται για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (60 Α΄)», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2200/Β/30-9-2011.

Βάσει των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 2 της ανωτέρω απόφασης, η έναρξη της διαδικασίας σύνταξης του τοπογραφικού διαγράμματος ή ορθοφωτοχάρτη κατάλληλης κλίμακας κύρωσης εντός του οικισμού δικτύου κοινοχρήστων χώρων της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011, γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου η οποία λαμβάνεται οίκοθεν είτε μετά από πρόταση της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είτε μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχοντος έννομο συμφέρον προσώπου, ο οποίος φυσικά θα αναλάβει τη συνολική δαπάνη της διαδικασίας και την κατάρτιση του φακέλου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές απευθυνόμενος σε δικό του ιδιώτη μηχανικό και θα υποβάλλει στην Υπηρεσία.

 

Επί του θέματος, με την αριθμ. Πρωτ. αίτησή του ο κ.Αντώνιος Σαρρής, ζητά την κύρωση οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων για ιδιοκτησία στη θέση “Άγ.Ανδρέας” Τ.Κ. Κόρφου του Δήμου Κορινθίων, η οποία εμφαίνεται στον επισυναπτόμενο ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:2.000 ιδιώτη Μηχανικού Σταύρου Κωνσταντινίδη.

 

Η Τεχνική Υπηρεσία εισηγείται αρνητικά για την εν λόγω κύρωση και αποφαίνεται ότι η αιτούμενη έναρξη διαδικασίας δεν συνάδει με το πνεύμα και την ουσία του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) καθώς :

 

  1. Για την προς κύρωση οδό παρασχέθηκαν στην υπηρεσία μας ιδιωτικά συμβόλαια, συμβόλαια αγοραπωλησίας και δουλείες διόδου από τα οποία δεν προκύπτει παραχώρηση εδαφικής λωρίδας σε κοινή χρήση.

  2. Σύμφωνα με το άρθρ.10, παρ.6 του Ν.4164/9-7-2013 “Η διαδικασία κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων του άρθρ. 35 του Ν.3937/2011 δύναται να περιλαμβάνει και τμήματα ακινήτων που είχαν τεθεί, μέχρι τη δημοσίευση του σε κοινή χρήση, εφόσον εξυπηρετούν οικόπεδα για την κτήση των οποίων έχουν συνταχθεί συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης οικοπέδων πριν την 29-1-2010, μετά από απόφαση του αρμοδίου Δημοτικού Συμβουλίου”. Σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση που υπεβλήθη από ιδιώτη μηχ/κό, ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της οδού πλάτους 4μ τεκμαίρεται από συμβολαιογραφικές πράξεις όμως δεν κατατέθηκε αντίστοιχη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που να επικυρώνει τον χαρακτήρα της οδού.

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος κύρωσης του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων για ιδιοκτησία στη θέση “Άγ. Ανδρέας” Τ.Κ. Κόρφου του Δήμου Κορινθίων, κατόπιν του αιτήματος του κ.Αντώνιου Σαρρή.

 

Συνημμένα:

  1. Η αριθμ. Πρωτ. 11094/23-3-2016 αίτηση του κ.Αντωνίου Σαρρή

  2. Αντίγραφα οχτώ (8) Συμβολαιογραφικών Πράξεων

  3. Τεχνική Έκθεση ιδιώτη Μηχανικού Στ.Κωνσταντινίδη

  4. Το από Μάρτιο 2016 ορθοφωτοχάρτη αποτύπωσης οδικού δικτύου οικισμού.

 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας και τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Γνωμοδοτεί αρνητικά και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την μη έγκριση του εν θέματι αιτήματος του κ.Αντωνίου Σαρρή για την “έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στη θέση “Άγ. Ανδρέας” Τ.Κ. Κόρφου κατά τα οριζόμενα της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011)”, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

Επισημαίνεται ότι η κύρωση του οδικού δικτύου κοινοχρήστων χώρων του οικισμού γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/39/2017 .