Καθορισμός παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων, θέσεων άσκησης στάσιμου εμπορίου, λειτουργία χριστουγε

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                                        
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
    
Από το Πρακτικό 8/13-06-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
                                                                 Αριθμός Απόφασης  30/2017
 
ΘΕΜΑ 1o Η.Δ.: Καθορισμός παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων, θέσεων άσκησης στάσιμου εμπορίου, λειτουργία χριστουγεννιάτικων- πασχαλινών αγορών και γενικά υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λούνα πάρκ, εκθέσεις κ.α.).
 
Στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, 13 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 συνήλθε για δεύτερη  φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την από 25604/09-06-2017 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Βορτελίνος Σπυρίδων του Δημητρίου
1. Τσολάκου Μαρία του Χρήστου
2.      Γκίλλας Θωμάς του Αθανασίου
2. Κακάβας Γεώργιος του Νικολάου
3.     Βλαχοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
3. Χριστοδούλου Φωτεινή του Τιμολέοντα
4. Δημητριάδης Παναγιώτης του Κων/νου
5. Μακγλάρας Γεώργιος του Κων/νου
 
 
4. Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου
5.Τρανούδης Σωφρόνιος του Αυγουστίνου
6.     Ντόντος Γεώργιος του Παναγιώτη
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου,
 1)το αριθμ. 28982/27-08-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που μας γνωρίζει ότι σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση συμβουλίου δημοτικής κοινότητας διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2690/1999. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση το συμβούλιο καλείται σε νέα συνεδρίαση η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο μετά από είκοσι τέσσερις ώρες (24), στον ίδιο τόπο με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή υπάρχει απαρτία αν μετέχει αριθμός τακτικών η αναπληρωματικών μελών τουλάχιστον ίσος προς το ένα τρίτο του συνόλου των μελών του και πάντως όχι λιγότερα των τριών.
2) το υπ΄ αριθμ. 23187 έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης το οποίο καθ΄ όλο το περιεχόμενό του έχει ως εξής:
«Στα πλαίσια λήψης κανονιστικής απόφασης σχετικής με την οριοθέτηση χώρων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από το Δημοτικό Συμβούλιο παρακαλείσθε όπως αποστείλετε, εντός δέκα ημερών, σχετικές αποφάσεις συμβουλίων των τοπικών και Δημοτικών σας κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 και 84 του Ν. 3852/2010 και προς υποβοήθηση του έργου μας, όπου συγκεκριμένα πρέπει:
Α) να καθοριστούν οι συγκεκριμένες θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (πωλητές κάστανων, βιβλίων, καλαμποκιών, ζαχαρωδών προϊόντων, καντίνες κ.α.)
Β) να καθοριστούν οι θέσεις όπου επιτρέπεται η λειτουργία χριστουγεννιάτικων, πασχαλινών αγορών και γενικά υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ, εκθέσεις κ.α.)  
Το Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, την ιδιότητα αυτών των χώρων ως κοινόχρηστων,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τον καθορισμό των τμημάτων των κοινόχρηστων χώρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν – παραχωρηθούν ως κατωτέρω:
Κάρβουνα: Δύο (2)  θέσεις για (τρεις ημέρες το έτος) ως εξής:
Γ. Παπανδρέου και Πατρών (1 θέση)
Κολιάτσου και Εθνικής Αντίστασης (1 θέση)
Καλαμπόκι – κάστανα: Οκτώ  (8 ) θέσεις ως εξής:
 Μ. Αλεξάνδρου (2 θέσεις)
Περιβολάκια (1 θέση)
Άγιος Νικόλαος (1 θέση)                              
Πλατεία Ηλιοπούλου Συνοικισμός (1 θέση)
Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (2 θέσεις)
Εθνικής Αντίστασης και Πυλαρινού (1 θέση)
Λουκουμάδες: Δύο (2) θέσειςως εξής:
Περιβολάκια (1 θέση)
Πλατεία Ηλιοπούλου Συνοικισμός (1 θέση)
Μπιζού:
Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου Μια (1) θέση
Μ. Αλεξάνδρου Μια (2) θέσεις
Χαρταετούς:
Διασταύρωση προς Ποσειδωνία (1 θέση)
Τέρμα Εθνικής Αντίστασης (1 θέση)
Οι ανωτέρω θέσεις παραχωρούνται για δύο ημέρες, εντός του έτους
Καντίνες: 
Τέρμα περιοχής Ποσειδωνίας (1 θέση)
Τέρμα περιοχής Καλάμια (1 θέση)
Μπαζώματα Αγίου Νικολάου – Αθλητικές εγκαταστάσεις (1 θέση)
Είδη λαϊκής τέχνης – Ξύλινα βαρέλια:
Στο 80 χλμ Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου (πρ. πλάστιγγες)(1 θέση) για τρεις μήνες
Πρωτογενή προϊόντα (αυγά, άνθη, ελιές, μέλι, ξηροί καρποί, όσπρια, οπωροκηπευτικά, πουλερικά, αλιευτικά κ.α.) σύμφωνα με άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 4264/2014 τηρουμένου του άρθρου 17 του 4264/2014:
 Άγιος Νικόλαος (θέση 1)
Νεκροταφείο Ζωοδόχου Πηγής (θέση 1) για άνθη την Μεγάλη εβδομάδα
Νεκροταφείο Αγίου Σπυρίδωνα (θέση 1) για άνθη την Μεγάλη εβδομάδα
Εκθέσεις εικαστικών τεχνών (ζωγραφικής, βιβλίου κ.λ.π)
Μ. Αλεξάνδρου (1 θέση).
Έκθεση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου: περιοχή Αγίου Νικολάου (Μπαζώματα) 40-50 θέσεις για δέκα πέντε (15) ημέρες.
Χρήση Κ.Χ. για Λουνα Παρκ, Τσίρκο και λοιπά θεάματα:
Η παραχώρηση χώρου σε Λούνα – Πάρκ, Τσίρκο, παγοδρόμιο και λοιπές επιχειρήσεις θεαμάτων.
Μπαζώματα Αγίου Νικολάου – Αθλητικές εγκαταστάσεις (1 θέση)
Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου  (παγοδρόμιο) (1 θέση).
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   08/30/2017.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 19-06-2017
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ