Καθορισμός παραχωρούμενων χώρων, σε μικροπωλητές κατά την Θρησκευτική Εορτή – Πανηγύρι στις 28 και 2

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                                                                                                           
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
    
Από το Πρακτικό 8/13-06-2017 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων
                                                                 Αριθμός Απόφασης  31/2017
 
ΘΕΜΑ 2o Η.Δ.: Καθορισμός παραχωρούμενων χώρων, σε μικροπωλητές κατά την Θρησκευτική Εορτή – Πανηγύρι στις 28 και 29 Ιουνίου στην Κόρινθο.
 
Στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, 13 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 συνήλθε για δεύτερη  φορά σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την από 25604/09-06-2017 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι  σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:
                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ
                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.     Βορτελίνος Σπυρίδων του Δημητρίου
1. Τσολάκου Μαρία του Χρήστου
2.      Γκίλλας Θωμάς του Αθανασίου
2. Κακάβας Γεώργιος του Νικολάου
3.     Βλαχοπούλου Μαρία του Κωνσταντίνου
3. Χριστοδούλου Φωτεινή του Τιμολέοντα
4. Δημητριάδης Παναγιώτης του Κων/νου
5. Μακγλάρας Γεώργιος του Κων/νου
 
 
4. Τσίτουρας Δημήτριος του Γεωργίου
5.Τρανούδης Σωφρόνιος του Αυγουστίνου
6.     Ντόντος Γεώργιος του Παναγιώτη
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σούκουλη Αντώνιο, υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου:
 1) το αριθμ. 28982/27-08-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που μας γνωρίζει ότι σε περίπτωση που κατά την συνεδρίαση συμβουλίου δημοτικής κοινότητας διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2690/1999. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, προκειμένου να ληφθεί έγκυρη απόφαση το συμβούλιο καλείται σε νέα συνεδρίαση η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο μετά από είκοσι τέσσερις ώρες (24), στον ίδιο τόπο με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή υπάρχει απαρτία αν μετέχει αριθμός τακτικών η αναπληρωματικών μελών τουλάχιστον ίσος προς το ένα τρίτο του συνόλου των μελών του και πάντως όχι λιγότερα των τριών.
2) την αριθμ. 182/16-06-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έκδοσης κανονιστικής διάταξης περί λειτουργίας εμποροπανηγύρεων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων (ΑΔΑ 786ΘΩΛ7-91Ρ) η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 2190/62816/5-8-2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.
3) την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας (Δ/νση Τοπικής Ανάπτυξης) η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Λαμβάνοντας υπ΄  όψη την με αρ. Πρωτ. 7902/21-02-2017 Γνωμοδότηση του Σωματείου Επαγγελματιών Πωλητών, με την οποία προτείνεται η τροποποίηση της χωροθέτησης στους παραχωρούμενους χώρους για την Θρησκευτική Εμποροπανήγυρη στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμήν των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στις 28-29 Ιουνίου, στην Κόρινθο.
Εισηγούμαστε την
Αντικατάσταση
 
 
Στο Άρθρο 2 (Θρησκευτικές Εμποροπανηγύρεις) της πρώτης γραμμής του πίνακα
Από:
ΤΟΠΙΚΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ – ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ- ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ (28-20 ΙΟΥΝΙΟΥ)
– ΟΔΟΣ ΑΡΑΤΟΥ
(από Περιάνδρου μέχρι Κολοκοτρώνη και από Κολοκοτρώνη μέχρι Εθνικής Αντίστασης
ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ
(Από Αδειμάντου μέχρι Αράτου και από Νοταρά μέχρι Κ. Παλαμά)
ΟΔΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
(Από Αδειμάντου μέχρι Κ. Παλαμά)
 
 
270
 Σε:
ΤΟΠΙΚΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ – ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ- ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ (28-20 ΙΟΥΝΙΟΥ)
– ΟΔΟΣ ΑΡΑΤΟΥ
(από Περιάνδρου μέχρι Κολοκοτρώνη και από Κολοκοτρώνη μέχρι Εθνικής Αντίστασης Ζώνη Β΄
 
ΟΔΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
(Από Αδειμάντου μέχρι Γεωργίου Παπανδρέου)
Ζώνη Α΄
 
270
 
Το Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, την ιδιότητα αυτών των χώρων ως κοινόχρηστων,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την τροποποίηση της χωροθέτησης στους παραχωρούμενους χώρους για την Θρησκευτική Εμποροπανήγυρη στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμήν των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στις 28-29 Ιουνίου, στην Κόρινθο ως κατωτέρω:
 
 
 Από
ΤΟΠΙΚΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ – ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ- ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ (28-20 ΙΟΥΝΙΟΥ)
– ΟΔΟΣ ΑΡΑΤΟΥ
(από Περιάνδρου μέχρι Κολοκοτρώνη και από Κολοκοτρώνη μέχρι Εθνικής Αντίστασης
ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ
(Από Αδειμάντου μέχρι Αράτου και από Νοταρά μέχρι Κ. Παλαμά)
ΟΔΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
(Από Αδειμάντου μέχρι Κ. Παλαμά)
 
 
270
 Σε:
ΤΟΠΙΚΗ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ – ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ- ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ (28-20 ΙΟΥΝΙΟΥ)
– ΟΔΟΣ ΑΡΑΤΟΥ
(από Περιάνδρου μέχρι Κολοκοτρώνη και από Κολοκοτρώνη μέχρι Εθνικής Αντίστασης Ζώνη Β΄
 
ΟΔΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
(Από Αδειμάντου μέχρι Γεωργίου Παπανδρέου)
Ζώνη Α΄
 
270
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   08/31/2017.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κόρινθος, 19-06-2017
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου
 

                                           ΣΠΥΡΙΔΩΝ Δ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ