Απόφαση αριθμ. 20/242/2017

 

 Αριθμός Πρακτικού 20

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 04-07-2017

Ορθή επανάληψη

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 04η Ιουλίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 29003/30-06-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, αντιπρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Πνευματικό Αλέξανδρο), 5)Φαρμάκης Γεωργ., 6)Ζώγκος Ανδ., 7)Παρτσινέβελος Κων.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 8)Δημητρόπουλος Κων.,

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ..

Στην παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου κ.Πνευματικού Αλέξανδρου, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος κ.Νανόπουλος Βασίλειος.

 

Ο Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 242η: Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους, έναντι ανταλλάγματος, για τα έτη 2017-2019», υπενθυμίζει στην Επιτροπή την αριθμ.16/209/2017 απόφασή της, σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας δημοπρασίας για την εν θέματι παραχώρηση, η οποία αφορά τα εξής τμήματα αιγιαλού:

 

Α/Α

ΘΕΣΗ

ΕΚΤΑΣΗ

ΧΡΗΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

Δ.Ε. Κορινθίων.

Τ.Κ. Ξυλοκέριζας.

Παραλία Κεγχρεών.

Τμήμα αιγιαλού – παραλίας βόρεια στρατοπέδου και ανατολικά της Ε.Ο. Ισθμού – Επιδαύρου, εμβαδόν:

180 τ.μ.

 

 

ΔΕ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ

Παραλία Κ. Άσσου

 

 

 

 

Δ.Ε. Κορινθίων.

Τ.Κ. Ξυλοκέριζας.

Παραλία Κεγχρεών.

Τμήμα αιγιαλού – παραλίας (πρώην ΒΑΒΑS)

 

 

 

ΔΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Παραλία Αλμυρής

 

 

180 τ.μ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237,30 τ. μ.

 

 

 

 

 

 

184,01+33=217,01

 

 

 

 

 

 

120,56τ. μ.

 

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

 

 

 

 

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

 

 

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες

 

 

1.800,00/ κατ’ έτος

 

 

 

 

 

 

 

 

2.373,00/ κατ’ έτος

 

 

 

 

2.170,10/ κατ’ έτος

 

 

 

 

 

 

1.205,60/ κατ’ έτος

 

 

Ορίστηκε δε, ημερομηνία δημοπρασίας η 30-06-2017 ημέρα Παρασκευή.

Στην συνέχεια θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το από 30-06-2016 πρακτικό Επιτροπής δημοπρασίας, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν τρεις προσφορές:

α)Για το α/α 1 τμήμα αιγιαλού συμμετείχε η κ.Χριστουλάκη Αικατερίνη του Γεωργίου,

β)Για το α/α 2 τμήμα αιγιαλού συμμετείχε ο κ.Παπαναγόπουλος Αντώνιος του Ιωάννη και

γ)Για το α/α 3 τμήμα αιγιαλού συμμετείχε ο κ.Αντύπας Ευάγγελος Βαγγέλης του Παναγιώτη.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών η Επιτροπή δημοπρασίας διαπίστωσε ότι οι ανωτέρω τρεις συμμετέχοντες κατέθεσαν όλα τα προβλεπόμενα από την υπ’ αριθμ.26889/16-06-2017 διακήρυξη δικαιολογητικά και έγιναν δεκτοί.

Για το υπό α/α 4. δημοπρατούμενο τμήμα αιγιαλού, παραλίας δεν κατατέθηκαν προσφορές, συνεπώς η Επιτροπή δημοπρασιών κηρύσσει άγονη την δημοπρασία για το υπό α/α 4. τμήμα αιγιαλού.

Σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό Επιτροπής, αναδείχθηκαν οι εξής πλειοδότες:

α)Πλειοδότρια της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης για το υπό α/α 1, τμήμα αιγιαλού αναδείχθηκε η κ.Χριστουλάκη Αικατερίνη του Γεωργίου (ΑΔΤ Ρ 880567), που προσέφερε ως μίσθωμα για το έτος 2017 (από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι 31-12-2017, με δυνατότητα παράτασης έως τις 31-12-2019, με καταβολή των αντίστοιχων μισθωμάτων) το ποσό των χιλίων οκτακοσίων εξήντα ευρώ (1.860,00€),

β)Πλειοδότης της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης για το υπό α/α 2, τμήμα αιγιαλού αναδείχθηκε ο κ.Παπαναγόπουλος Αντώνιος του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΒ 787621), που προσέφερε ως μίσθωμα για το έτος 2017 (από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι 31-12-2017) το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και δεκαεννέα λεπτών ( 2.444,19€) και

γ)Πλειοδότης της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης για το υπό α/α 3, τμήμα αιγιαλού αναδείχθηκε ο κ.Αντύπας Ευάγγελος Βαγγέλης του Παναγιώτη (ΑΔΤ ΑΝ 271147), που προσέφερε ως μίσθωμα για το έτος 2017 (από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι 31-12-2017) το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ ( 2.250,00€).

Κατόπιν τούτων και δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της ανωτέρω διαδικασίας, ο Προεδρεύων προτείνει την έγκριση του από 30-06-2017 πρακτικού και την παραχώρηση των ως άνω αναφερομένων υπό α/α 1, 2 και 3 τμημάτων αιγιαλού, παραλίας στους κ.κ. Χριστουλάκη Αικατερίνη του Γεωργίου, Παπαναγόπουλο Αντώνιο του Ιωάννη και Αντύπα Ευάγγελο Βαγγέλη του Παναγιώτη, αντίστοιχα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προεδρεύοντος, την αριθμ.26889/16-06-2017 διακήρυξη Δημάρχου Κορινθίων, το αναφερόμενο στο ιστορικό της παρούσης πρακτικό, τον φάκελο της εν θέματι δημοπρασίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, του Ν. 2971/2001, το Π.Δ. 11/12.11.1929, της Κ.Υ.Α. ΔΔΠ 0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής νομοθετικής διάταξης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 30-06-2016 πρακτικό επιτροπής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους, έναντι ανταλλάγματος, για τα έτη 2017-2019 για τα τμήματα του αιγιαλού του Δήμου Κορινθίων που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στον σχετικό πίνακα στο ιστορικό της παρούσης.

Β.- Κηρύσσει άγονη την δημοπρασία για το τμήμα αιγιαλού που αναφέρεται στον πίνακα στο ιστορικό της παρούσης υπό α/α 4, για το οποίο δεν κατατέθηκε καμμία προσφορά.

Γ.- Ανακηρύσσει πλειοδότες τους εξής:

α)Πλειοδότρια της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης για το τμήμα αιγιαλού που αναφέρεται στον πίνακα στο ιστορικό της παρούσης υπό α/α 1, την κ.Χριστουλάκη Αικατερίνη του Γεωργίου, (ΑΔΤ Ρ 880567), που προσέφερε ως μίσθωμα για το έτος 2017 (από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι 31-12-2017) το ποσό των χιλίων οκτακοσίων εξήντα ευρώ (1.860,00€), το οποίο θα καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της αριθμ.26889/16-06-2017 αναλυτικής διακήρυξης του Δημάρχου Κορινθίων – η οποία κατέθεσε ήδη εγγυητική επιστολή για τα έτη 2017-2018-2019 και η μίσθωσή της δύναται να παραταθεί έως τις 31-12-2019, με καταβολή των αντίστοιχων μισθωμάτων,

β)Πλειοδότη της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης για το τμήμα αιγιαλού που αναφέρεται στον πίνακα στο ιστορικό της παρούσης υπό α/α 2, τον κ.Παπαναγόπουλο Αντώνιο του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΒ 787621), που προσέφερε ως μίσθωμα για το έτος 2017 (από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι 31-12-2017) το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (2.444,19€), το οποίο θα καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της αριθμ.26889/16-06-2017 αναλυτικής διακήρυξης του Δημάρχου Κορινθίων, και

γ)Πλειοδότη της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης για το τμήμα αιγιαλού που αναφέρεται στον πίνακα στο ιστορικό της παρούσης υπό α/α 3, τον κ.Αντύπα Ευάγγελο Βαγγέλη του Παναγιώτη (ΑΔΤ ΑΝ 271147), που προσέφερε ως μίσθωμα για το έτος 2017 (από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι 31-12-2017) το ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (2.250,00€), το οποίο θα καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της αριθμ.26889/16-06-2017 αναλυτικής διακήρυξης του Δημάρχου Κορινθίων.

Εκτός από το συμφωνηθέν μίσθωμα, οι μισθωτές βαρύνονται με την πληρωμή του συνόλου του αναλογούντος χαρτοσήμου (3,6%) ή, αν αυτό καταργηθεί, με το αντίστοιχο τέλος ή φόρο.

 

Όλες οι ανωτέρω μισθώσεις για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους, έναντι ανταλλάγματος, δύνανται να παραταθούν για τα έτη 2018 και 2019, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. ΔΔΠ 0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με το ίδιο κατ’ έτος μίσθωμα ως ανωτέρω.

 

Δ.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή σχετικών μισθωτηρίων συμφωνητικών.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/242/2017.-