Απόφαση αριθμ. 9/141/2017

Αριθμός Πρακτικού 9

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 18-04-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Απριλίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 16141/13-04-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και απουσίαζε ένα (1) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωρ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 6)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ., ) 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Δημητρόπουλος Κων.,

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 141η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 15872/1164/11-04-2017 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών έργων και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, που έχει ως εξης:

 

Θέμα: “Ορισμός συμβολαιογράφου για την σύνταξη συμβολαιογραφικής δήλωσης των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης ακινήτου του Δήμου Κορινθίων”.

Παρακαλούμε όπως ορίσετε αρμόδιο συμβολαιογράφο για τη σύνταξη της απαιτούμενης συμβολαιογραφικής δήλωσης των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης που αφορά το έργο “Κατασκευή πολυδύναμου Νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου” στην περιοχή Μπαθαρίστρα-Δέλτα Κορίνθου και να μεριμνήσει για τη μεταγραφή της εν λόγω πράξης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση άδειας δόμησης για το εν λόγω έργο.

 

 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος συμβολαιογράφος, ο οποίος θα προχωρήσει στην σύνταξη της απαιτούμενης συμβολαιογραφικής δήλωσης των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης που αφορά το ανωτέρω έργο στην περιοχή Μπαθαρίστρα-Δέλτα Κορίνθου και να μεριμνήσει για τη μεταγραφή της εν λόγω πράξης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση άδειας δόμησης για το έργο αυτό και προτείνει την συμβολαιογράφο Κορίνθου κ.Τέσση-Σώκου Ευγενία.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κ. Νανόπουλου Β. Και Δημητρόπουλου Κ. διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων, συμβολαιογράφων κ.λ.π. και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσια συμβολαιογράφο του Δήμου Κορινθίων την συμβολαιογράφο Κορίνθου κ. Τέσση-Σώκου Ευγενία, στην οποία δίνει εντολή να συντάξει συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης που αφορά το έργο “Κατασκευή πολυδύναμου Νηπιαγωγείου πόλης Κορίνθου” στην περιοχή Μπαθαρίστρα-Δέλτα Κορίνθου και να μεριμνήσει για τη μεταγραφή της εν λόγω πράξης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση άδειας δόμησης για το εν λόγω έργο.

Η αμοιβή της ανωτέρω συμβολαιογράφου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από την Κ.Υ.Α. 111376/31.12.2011(ΦΕΚ13/11.01.2012 τεύχος Β’) “Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων”, την υποπαρ. Γ.2 του άρθρου 2 του Ν. 4336/15 (ΦΕΚ 94/14.08.2015 τεύχος Α’) και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

 

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/141/2017.-