Απόφαση αριθμ. 10/155/2017

 Αριθμός Πρακτικού 10

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 03-05-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 3η Μαΐου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 18072/28-04-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Φαρμάκης Γεωργ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ., 9)Δημητρόπουλος Κων..

Α π ό ν τ ε ς

Ουδείς.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 155η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στα μέλη ότι με την υπ’ αριθμ. 15/169/2016 Απόφαση, είχε οριστεί πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Θεοδοσίου Αγγελική, ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταχώρηση στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου της Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής που έχει κυρωθεί με την υπ’ αριθμ. 6656/14-7-2006 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας στο Κ.Χ.294 του Τομέα Γ του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής “Αγιαννιώτικα” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, ώστε να καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου στην κυριότητα του Δήμου, ο κοινόχρηστος χώρος ΚΧ 294 επιφάνειας 1.158,85 τ.μ, ο χώρος στάθμευσης ΚΧΡ 289 επιφάνειας 85,59 τ.μ και οι πέριξ πεζόδρομοι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ.17033/06-05-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν την υπ’ αριθμ. Πρωτ.16917/24-04-2017 αίτηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, με την οποία αιτείται τον ορισμό Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών για την επίδοση αντιγράφου της υπ’ Αριθμ. 145/ΕΜ145/2017 Αιτήσεως για Διόρθωση εγγραφής στο Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (οδός Καραγιώργη Σερβίας 10), εντός είκοσι ημερών από την κατάθεση, ήτοι 18-04-2017. Για το λόγο αυτό και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό του Δικαστικού Επιμελητή Αθηνών κ. Διαμαντή Ανδρέα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 16917/24-04-2017 έγγραφο της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β., Κορδώση Χ. και Δημητρόπουλου Κ., διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

Ορίζει πληρεξούσιο δικαστικό επιμελητή του Δήμου Κορινθίων τον δικαστικό επιμελητή Αθηνών κ.Διαμαντή Ανδρέα στον οποίο δίνει εντολή, σε συνεργασία με την πληρεξούσια Δικηγόρο κ.Θεοδοσίου Αγγελική, να επιδώσει εμπρόθεσμα, αντίγραφο της υπ’ Αριθμ. 145/ΕΜ145/2017 Αιτήσεως του Δήμου Κορινθίων για Διόρθωση εγγραφής, στο Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα (οδός Καραγιώργη Σερβίας 10).

 

Η αμοιβή του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/155/2017.-