Απόφαση αριθμ. 10/158/2017

 Αριθμός Πρακτικού 10

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 03-05-2017

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 3η Μαΐου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 18072/28-04-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Φαρμάκης Γεωργ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ., 9)Δημητρόπουλος Κων..

Α π ό ν τ ε ς

Ουδείς.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 158η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 18-04-2016 σημείωμα της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Φιλιππίδη Παυλίνας – Ιωάννας, με το οποίο προσκομίζει στο Δήμο την με αριθμό 106/2017 απόφαση Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου επί αιτήσεως καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος των Kosta Mitro του Harallamb και λοιπών κατά του Δήμου Κορινθίων και επί της ανταιτήσεως του Δήμου κατά των Kosta Mitro του Harallamb και λοιπών, για ακίνητο με αριθμό ιδιοκτησίας 0522023 στο Ο.Τ. 635 του Δήμου Κορινθίων, για το οποίο οι αιτούντες βαρύνονται με εισφορά γης σε χρήμα, κατόπιν αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αυτού δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 3920/2009 απόφασης του Νομάρχη Κορινθίας, με την οποία κυρώθηκε διορθωμένη η πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης σχεδίου πόλης Κορίνθου στην περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα», η οποία έχει εγκριθεί με την υπ΄ αριθμ. 2154/2003 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου. Σύμφωνα με το σημείωμα της πληρεξούσιας δικηγόρου, κατά της ως άνω απόφασης επιτρέπεται μόνο το ένδικο μέσο της Αναίρεσης, η προθεσμία άσκησης του οποίου είναι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τριάντα (30) μέρες από την επίδοση της απόφασης και σε περίπτωση που η απόφαση δεν επιδοθεί ένα (1) έτος από τη δημοσίευση της απόφασης. Τέλος, η δικηγόρος ενημερώνει το Δήμο για τη δυνατότητα επίδοσης της απόφασης στους αιτούντες, προκειμένου να αρχίσει να τρέχει η προθεσμία των τριάντα ημερών για την τυχόν εκ μέρους τους άσκηση αναίρεσης. Προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορισθεί δικαστικός επιμελητής, ο οποίος θα επιδώσει την ως άνω αναφερόμενη απόφαση στους αιτούντες, σε συνεργασία με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου και για το λόγο αυτό, ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Κυδωνάκη Στυλιανού – Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών Στυλιανός Κυδωνάκης – Αλεξάνδρα Ψυρρή.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. 16919/24-04-2017 έγγραφο της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, την με αριθμό 106/2017 απόφαση Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β., Κορδώση Χ. και Δημητρόπουλου Κ., διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

Ορίζει πληρεξούσιο δικαστικό επιμελητή του Δήμου Κορινθίων τον δικαστικό επιμελητή στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Κυδωνάκη Στυλιανό – Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών Στυλιανός Κυδωνάκης – Αλεξάνδρα Ψυρρή, στον οποίο δίνει εντολή, σε συνεργασία με την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ. Φιλιππίδη Παυλίνα – Ιωάννα, να επιδώσει εμπρόθεσμα επικυρωμένο αντίγραφο της με αριθμό 106/2017 απόφασης Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου στους αιτούντες Kosta Mitro του Harallamb και Olga συζ. Kosta Mitro.

 

Η αμοιβή του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/158/2017.-