Απόφαση αριθμ. 13/166/2017

 Αριθμός Πρακτικού 13

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-05-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Μαΐου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ.20607/12-05-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2) Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Νικ.), 6)Νανόπουλος Βασ., 7)Δημητρόπουλος Κων., 8)Κορδώσης Χρ.,

Α π ό ν τ ε ς

1)Μπάκουλης Δημ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 166η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου. Σύμφωνα με το αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

 

ΜΕΡΟΣ Α’

Κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2017 προκειμένου να δημιουργηθούν-ενισχυθούν πιστώσεις ως εξής:

 

προτείνουμε:

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017

 

Ως προς το μέρος των εξόδων:

  • μειώνουμε τον Κ.Α 60/6474.0002 με τίτλο:«Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016», προϋπολογισμού 14.378,45€ κατά το ποσό των 1000€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 13.378,45

  • μειώνουμε τον Κ.Α 20/7135.0001 με τίτλο:«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», προϋπολογισμού 334.101,66€ κατά το ποσό των 159.216,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 174.885,66€

  • μειώνουμε τον Κ.Α 35/6262.0010 με τίτλο:«Προληπτικοί και θεραπευτικοί ψεκασμοί εντομοκτονίας και ζιζανοκτονίας», προϋπολογισμού 24.800,00€ κατά το ποσό των 15.000,00 € και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 9.800,00€

  • μειώνουμε τον Κ.Α 35/6262.0004 με τίτλο:«Κλάδεμα ψηλών δέντρων», προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά το ποσό των 5.000,00 € και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 15.000,00€

μεταφέρουμε αυτό στο αποθεματικό και από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 180.216,00 € συνολικά προκειμένου να δημιουργηθούν ενισχυθούν οι κάτωθι πιστώσεις:

Ενισχύουμε:

  • τον Κ.Α 20/6277.0001 με τίτλο:«Σύναψη σύμβασης για μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας», προϋπολογισμού 49.600,00€ με το ποσό των 159.216,00€ και τελική πίστωση 208.816,00 €

 

Δημιουργούμε:

  1. Τον Κ.Α 60/6222.0002 με τίτλο:«τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και λοιπά τέλη εσωτερικού για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016», με το ποσό των 1.000,00€ και τελική πίστωση 1.000,00

  2. Τον Κ.Α 35/6162.0001 με τίτλο:«Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Κορινθίων», με το ποσό των 20.000,00€ και τελική πίστωση 20.000,00

 

Ως προς το μέρος των εξόδων:

τροποποιούμε τον τίτλο του κ.α : 45/7132.0002 απο “Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου” σε “προμήθεια μεταχειρισμένων οχημάτων” προϋπολογισμού 40.000,00€

 

ΜΕΡΟΣ B

Σε συνέχεια του αριθμ. ΔΟΥ/1814/25-4-2017 (ΑΔΑ: ΩΜ12465ΧΘΞ-ΔΡ2) εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Έγκριση δέσμευσης ποσού 350.000,00 ευρώ για την υλοποίηση του έργου Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου – Άργους, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων»,

Θα πρέπει να αποδεχτούμε το ποσό των 350.000,00 ευρώ με πηγή χρηματοδότησης το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 571) για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου – Άργους, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων» καθώς και να τροποποιήσουμε τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και το Τεχνικό Πρόγραμμα ως εξής:

 

Ως προς το Τεχνικό πρόγραμμα:

 

εντάσσουμε στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2017 το έργο με τίτλο «Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου – Άργους, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων» με πίστωση 350.000,00 ευρώ και πηγή χρηματοδότησης το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 571) .

 

Ως προς το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016:

 

ως προς το μέρος των εσόδων:

Δημιουργούμε τον κ.α 1322.0003 με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης της ΠΕO Κορίνθου – Άργους, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων» από το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 571) με το ποσό του 350.000,00€

 

μεταφέρουμε από τα έσοδα το ποσό του 350.000,00€ από την παραπάνω ενίσχυση στο αποθεματικό και μέσω αυτού δημιουργούμε :

 

ως προς το μέρος των εξόδων:

Δημιουργούμε τον κ.α 64/7333.0002 με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης της ΠΕO Κορίνθου – Άργους, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων», με πηγή χρηματοδότησης το ΠΔΕ, με το ποσό του 350.000,00€ και τελική πίστωση 350.000,00 €.

 

Τέλος, ο Πρόεδρος λέει ότι λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 27/481/27-12-2016 (ορθή επαναλ.) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 31888/13-02-2017 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), το αρ. 28376/2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β., Κορδώση Χ. και Δημητρόπουλου Κ., διότι διαφωνούν : 1.με την μείωση του κονδυλίου για Κάδους Απορριμμάτων, διότι υπάρχει ανάγκη αύξησης του αριθμού των κάδων, και 2. με την αύξηση των Εξόδων Μεταφοράς Αποβλήτων από 49.600,00€ κατά 159.216,00€, επειδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι για την μείωση του κόστους, όπως μέθοδοι συμπίεσης.)

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/166/2017.-

Leave a Comment