Απόφαση αριθμ. 13/167/2017

 Αριθμός Πρακτικού 13

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-05-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Μαΐου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ.20607/12-05-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2) Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Νικ.), 6)Νανόπουλος Βασ., 7)Δημητρόπουλος Κων., 8)Κορδώσης Χρ.,

Α π ό ν τ ε ς

1)Μπάκουλης Δημ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 167η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Σύνταξη εισηγητικής έκθεσης Α’ τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του δημοτικού προϋπολογισμού», λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Στην συνέχεια θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, καθώς και τους πίνακες αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Α΄ τριμήνου έτους 2017, τα οποία έχουν ως εξής:

 

Θέμα:Εισηγητική έκθεση Α‘ τριμήνου του έτους 2017 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

 

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Από 1.1.2011 σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, ορίζονται τα εξής:

«9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.»

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Με την αριθ. 481/27-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την αριθ. 31888/13-02-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Με βάση τα παραπάνω η Οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της:

  • την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10

  • την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως ισχύει

  • την Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»

  • την αριθ. 27/481/27-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την αριθ. 31888/13-02-2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

  • Την με αριθμό 4/65/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα “Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017” με την οποία τακτοποιήθηκε ως προς το μέρος των εσόδων και ως προς το μέρος των εξόδων ο Προϋπολογισμός έτους 2017, βάσει των απολογιστικών στοιχείων εκτέλεσής του και σύμφωνα με τις επισημάνσεις της με αριθμό 31888/13-02-2017 Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγκεκριμένες εγγραφές στο μέρος των εσόδων και στο μέρος των εξόδων.

  • τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Κορινθίων ,

 

εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή

 

α. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Οικονομική Επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Κορινθίων

 

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες:

 

 

 


 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

Ημερομηνία από 01/01/2017 έως 31/03/2017

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ

%

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

%

1

2

2/1

3

3/1

3/2

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

20.670.585.,50

6.180.497,67

29,90

6.100.191,03

29,51

98,70

01

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

328.004,86

111.946,83

34,13

40.622,19

12,38

36,29

02

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

289.301,96

6.137,29

2,12

6.137,29

2,12

100,00

03

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

5.756.047,95

1.359.918,81

23,63

1.359.918,81

23,63

100,00

04

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

991.433,87

197,709,97

19,94

195.409,97

19,71

98,84

05

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

1.438.026,17

317.874,01

22,10

311.192,01

21,64

97,90

06

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

11.655.630,33

4.163.400,66

35,72

4.163.400,66

35,72

100,00

07

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

212.140,36

23.510,10

11,08

23.510,10

11,08

100,00

1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

6.140.869,28

216.366,37

3,52

216.366,37

3,52

100,00

11

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

500,00

530,40

106,08

530,40

106,08

100,00

12

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.823.171,02

88.273,97

4,84

88.273,97

4,84

100,00

13

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

4.169.421,08

6.729,80

0,16

6.729,80

0,16

100,00

14

ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

15

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ

72.512,18

115.469,46

159,24

115.469,46

159,24

100,00

16

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

75.265,00

5.362,74

7,13

5.362,74

7,13

100,00

2

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

488.786,06

28.818,02

5,90

19.110,44

3,91

66,31

21

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

458.786,06

27.248,02

5,94

17.540,44

3,82

64,37

22

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ

30.000,00

1.570,00

5,23

1.570,00

5,23

100,00

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

18.834.920,52

18.826.826,89

99,96

112.554,79

0,60

0,60

31

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

18.834.920,52

18.826.826,89

99,96

112.554,79

0,60

0,60

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

3.758.140,18

1.111.651,16

29,58

554.601,44

14,76

49,89

41

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

3.593.664,62

560.383,70

15,59

547.650,90

15,24

97,73

42

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

164.475,56

551.267,46

335,17

6.950,54

4,23

1,26

5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

18.719.168,53

18.624.169,14

99,49

18.719.168,53

100,00

100,51

51

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

18.719.168,53

18.624.169,14

99,49

18.719.168,53

100,00

100,51

 

ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ

68.612.470,07

44.988.329,25

25.721.992,60

 

 

 

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Ημερομηνία από 01/01/2017 έως 31/03/2017

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ

%

ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ

%

ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

%

 

 

 

1

2

2/1

3

3/1

4

5

5/1

5/3

6

Έξοδα χρήσης

29.678.178,58

25.441.932,61

85,73

6.107.196,97

20,58

5.669.129,48

4.897.679,26

16,50

80,20

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

7.685.694,09

7.356.945,72

95,72

1.862.534,49

24,23

1.862.534,49

1.507.577,10

19,62

80,94

61

Αμοιβές αιρετών και τρίτων

1.033.623,54

767.837,71

74,29

140.430,19

13,59

139,817,48

112.954,81

10,93

80,43

62

Παροχές τρίτων

3.830.407,22

2.795.923,60

72,99

498.470,67

13,01

471.202,76

456.523,51

11,92

91,58

63

Φόροι – Τέλη

288.500,00

266.500,00

92,37

2.423,27

0,84

2.423,27

2.423,27

0,84

100,00

64

Λοιπά γενικά έξοδα

2.942.781,54

2.295.203,21

77,99

297.142,61

10,10

72.097,07

56.466,04

1,92

19,00

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης

274.739,59

273.739,59

99,64

69.826,46

25,42

69.826,46

69.826,46

25,42

100,00

66

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

2.569.257,97

1.119.556,05

43,58

113.327,93

4,41

55.510,36

46.087,30

1,79

40,67

67

Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις -Παροχές – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – Δωρεές

11.024.174,63

10.541.226,73

95,62

3.109.345,73

28,20

2.982.021,97

2.632.125,15

23,88

84,65

68

Λοιπά έξοδα

29.000,00

25.000,00

86,21

13.695,62

47,23

13.695,62

13.695,62

47,23

100,00

7

Επενδύσεις

14.996.327,98

3.753.255,87

25,03

190.160,49

1,27

173.093,17

147.536,77

0,98

77,59

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

5.319.150,40

1.040.775,13

19,57

41.911.54

0,79

26.151,60

595,20

0,01

1,42

73

Έργα

9.386.397,02

2.534.600,18

27,00

148.248,95

1,58

146.941,57

146.941,57

1,57

99,12

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

287.780,56

177.880,56

61,81

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)

3.000,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

23.901.675,65

5.597.696,23

23,42

2.545.288,57

10,65

967.074.94

648.568,96

2,71

25,48

81

Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

2.014.531,61

2.014.531,61

100,00

1.998.473,40

99.20

430.410,24

119.629,06

5,94

5,99

82

Λοιπές αποδόσεις

3.641.822,22

3.583.164,62

98,39

546.815,17

15,01

536.664,70

528.939,90

14,52

96,73

85

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους

18.245.321,82

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Αποθεματικό

36.287,86

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91

Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό

36.287,86

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ

68.612.470,07

34.792.884,71

 

8.842.646,03

 

6.809.297,59

5.693.784,99

 

 


 

 

β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό δεν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης.

Σύμφωνα με την οδηγία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Αρ Πρωτ. Οικ 2/98253/0094 30-11-2011):

ελέγχεται η διαθεσιμότητα όχι μόνο των πιστώσεων του προϋπολογισμού αλλά και αυτή της επάρκειας ταμειακών διαθεσίμων. Η εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό, δεν σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα πληρωμής, αφού η δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται μόνο αν υλοποιούνται οι προβλέψεις των εσόδων του προϋπολογισμού. Για το λόγο αυτό οι προβλέψεις του προϋπολογισμού θα πρέπει να επανεκτιμώνται σε τακτά διαστήματα και να λαμβάνονται μέτρα διόρθωσης. Σε περίπτωση υστέρησης των εσόδων θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται ανάλογα το επίπεδο των δαπανών. Να παρακολουθείται η μηνιαία εξέλιξη των δεσμεύσεων και να λαμβάνονται έγκαιρα μέτρα σε περίπτωση που σωρεύονται ανεξόφλητες υποχρεώσεις.

 

Οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων έχουν την ευθύνη να παρακολουθούν την τήρηση και λειτουργία των μητρώων δεσμεύσεων .

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την επάρκεια των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου, την υλοποίηση των προβλέψεων των συνολικών εσόδων του Δήμου που υπερτερούν έναντι των συνολικών δαπανών, τις εισπράξεις του Δήμου που υπερκαλύπτουν τους στόχους, κρίνουμε πως δεν υπάρχουν αποκλίσεις στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και δεν είναι αναγκαία η μειωτική τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων.

 

Ο κ.Νανόπουλος κατόπιν πήρε το λόγο και είπε ότι δεν έχει πειστεί για την ακρίβεια των στοιχείων που δημοσιεύονται στην Οικονομική Υπηρεσία, διότι δεν υπάρχουν εκθέσεις ορκωτών λογιστών από 2013 και μετά.

Ο Πρόεδρος απάντησε ότι, μετά από δυόμιση χρόνια, η μειοψηφία είναι ανίκανη να διαπιστώσει έστω και μία κακοδιαχείριση και για αυτό μειοψηφεί με αυτήν την γενική θέση.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τα αντίστοιχα στοιχεία, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 27/481/27-12-2016 (ορθή επαναλ.) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 31888/13-02-2017 απόφαση Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, της παρ. 9 του άρθρ. 266 του Ν. 3852/2010, την υπ’ αριθμ. οικ. 40038/09-09-2011 (ΦΕΚ 2007/09-09-2011,τεύχος Β΄) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β., Κορδώση Χ., που διαφωνούν επειδή δεν έχουν πειστεί για την ακρίβεια των στοιχείων που δημοσιεύονται στην Οικονομική Υπηρεσία, διότι δεν υπάρχουν εκθέσεις ορκωτών λογιστών από 2013 και μετά.)

 

Υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την έκθεση εσόδων και εξόδων του Δήμου, που αφορά το Α’ Τρίμηνο του έτους 2017, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται τα στοιχεία αυτής, στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/167/2017.-