Απόφαση αριθμ. 13/172/2017

 Αριθμός Πρακτικού 13

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-05-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Μαΐου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ.20607/12-05-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2) Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Νικ.), 6)Νανόπουλος Βασ., 7)Δημητρόπουλος Κων., 8)Κορδώσης Χρ.,

Α π ό ν τ ε ς

1)Μπάκουλης Δημ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 172η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» λέει ότι στις 02-05-2017 κοινοποιήθηκε στο Δήμο με δικαστικό επιμελητή το από 27-04-2017 Κατασχετήριο των 1) Ιωάννη Τσαμαντά του Δημητρίου και της Ελένης και 2) Ελένης συζ. Δημητρίου Τσαμαντά κατά του Δήμου Κορινθίων Εις Χείρας Τρίτου, της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”, με έδρα την Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενης και από τον κο Διευθυντή του Υποκαταστήματος Κορίνθου.

Κατόπιν ο Πρόεδρος λέει ότι, προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο με την εντολή να καταθέσει Ανακοπή προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου, κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης όπως αυτή περιγράφεται στο ανωτέρω Κατασχετήριο των 1) Ιωάννη Τσαμαντά του Δημητρίου και της Ελένης και 2) Ελένης συζ. Δημητρίου Τσαμαντά κατά του Δήμου Κορινθίων Εις Χείρας Τρίτου, της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”, με έδρα την Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενης και από τον κο Διευθυντή του Υποκαταστήματος Κορίνθου, να παρασταθεί σε όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω Ανακοπή, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικές προτάσεις, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, καθώς και να ορίσουμε πληρεξούσιο δικαστικό επιμελητή του Δήμου για την ανωτέρω υπόθεση και προτείνει την Δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Θωμαΐδου Αγλαΐα και τον δικαστικό επιμελητή Πρωτοδικείου Κορίνθου κ.Κυδωνάκη Στυλιανό, εταίρο της εταιρείας δικαστικών επιμελητών Στυλιανός Κυδωνάκης -Αλεξάνδρα Ψυρρή..

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β., Κορδώση Χ. και Δημητρόπουλου Κ., διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

1.Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων την Δικηγόρο Πρωτοδικείου Κορίνθου κ.Θωμαΐδου Αγλαΐα με την εντολή να καταθέσει ανακοπή προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου, κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης όπως αυτή περιγράφεται στο από 27-04-2017 Κατασχετήριο των 1) Ιωάννη Τσαμαντά του Δημητρίου και της Ελένης και 2) Ελένης συζ. Δημητρίου Τσαμαντά κατά του Δήμου Κορινθίων Εις Χείρας Τρίτου, της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”, με έδρα την Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κο Διευθυντή του Υποκαταστήματος Κορίνθου, που κοινοποιήθηκε στο Δήμο στις 02-05-2017, να παρασταθεί σε όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω Ανακοπή, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικές προτάσεις, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

2.Ορίζει πληρεξούσιο δικαστικό επιμελητή του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση τον δικαστικό επιμελητή Πρωτοδικείου Κορίνθου κ.Κυδωνάκη Στυλιανό, εταίρο της εταιρείας δικαστικών επιμελητών Στυλιανός Κυδωνάκης -Αλεξάνδρα Ψυρρή, με την εντολή να επιδώσει εμπρόθεσμα την ανωτέρω ανακοπή που θα συντάξει η δικηγόρος κ.Θωμαΐδου Αγλαΐα κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης όπως αυτή περιγράφεται στο από 27-04-2017 Κατασχετήριο στους : 1) Ιωάννη Τσαμαντά του Δημητρίου και της Ελένης, 2) Ελένη συζ. Δημητρίου Τσαμαντά και 3)κο.Διευθυντή του Υποκαταστήματος Κορίνθου, νόμιμο εκπρόσωπο της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Η αμοιβή του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/172/2017.-