Απόφαση αριθμ. 13/174/2017

 Αριθμός Πρακτικού 13

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-05-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Μαΐου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ.20607/12-05-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2) Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Νικ.), 6)Νανόπουλος Βασ., 7)Δημητρόπουλος Κων., 8)Κορδώσης Χρ.,

Α π ό ν τ ε ς

1)Μπάκουλης Δημ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 174η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στα μέλη ότι με την υπ’ αριθμ.16/380/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Σούκουλη Αικατερίνη, με την εντολή να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες από πλευράς του Δήμου για την διάνοιξη του μονοπατιού και την ελεύθερη χρήση του από τους δημότες της Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου το οποίο παράνομα και αυθαίρετα είχε καταλάβει η κ.Μαρίνα χήρα Χρήστου Βύρλα, κάτοικος της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.

Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχομένου 20316/11-05-2017 έγγραφο της πληρεξούσιας Δικηγόρου σύμφωνα με το οποίο, μετά από την κατάθεση της αρ.κατ.74/2015 από 05-02-2015 Αγωγής του Δήμου Κορινθίων, στρεφόμενης κατά της Μαρίνας χήρας Χρήστου Βύρλα, και την κατόπιν αναβολών, ορισμό Δικασίμου στις 11-05-2017, η εν λόγω δίκη καταργήθηκε λόγω θανάτου της εναγομένης. Με το εν λόγω έγγραφο η πληρεξούσια Δικηγόρος αιτείται να της χορηγηθεί εντολή και πληρεξουσιότητα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (να αιτηθεί και να λάβει πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών της Μαρίνας Βύρλα από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων, Ληξιαρχική Πράξη θανάτου της ως άνω θανούσης από το Ληξιαρχείο Δήμου Κορινθίων, Πιστοποιητικά περί μη αποποίησης κληρονομιάς των κληρονόμων της θανούσας και περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης της θανούσας από το Ειρηνοδικείο Κορίνθου και πιστοποιητικά περί μη προσβολής κληρονομικού δικαιώματος των κληρονόμων της θανούσης από το Πρωτοδικείο Κορίνθου καθώς και οιοδήποτε έγγραφο τυχόν χρειαστεί) προκειμένου να συνεχιστεί η καταργηθείσα δίκη κατά των κληρονόμων της εναγομένης και κατατεθεί αίτηση-κλήση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου και οριστεί εκ νέου δικάσιμος για την συζήτηση της ως άνω αγωγής, καθώς επίσης να οριστεί Δικαστικός Επιμελητής, προκειμένου να προβεί στις επιδόσεις της ανωτέρω αίτησης-κλήσης προς αυτούς, στους οποίους αυτή θα απευθύνεται.

Ο Πρόεδρος κατόπιν λέει ότι, προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορισθεί ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η κ.Σούκουλη Αικατερίνη, με την εντολή και πληρεξουσιότητα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (ως ανωτέρω) προκειμένου να συνεχιστεί η καταργηθείσα δίκη κατά των κληρονόμων της εναγομένης και κατατεθεί αίτηση-κλήση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου και οριστεί εκ νέου δικάσιμος για την συζήτηση της ως άνω αγωγής, να παρασταθεί σε όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η σχετική Αγωγή, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικές προτάσεις, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, καθώς επίσης να οριστεί Δικαστικός Επιμελητής, προκειμένου να προβεί στις επιδόσεις της ανωτέρω αίτησης-κλήσης προς αυτούς, στους οποίους αυτή θα απευθύνεται και προτείνει τον δικαστικό επιμελητή Πρωτοδικείου Κορίνθου κ.Κυδωνάκη Στυλιανό, εταίρο της εταιρείας δικαστικών επιμελητών Στυλιανός Κυδωνάκης -Αλεξάνδρα Ψυρρή.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ.16/380/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχομένου 20316/11-05-2017 έγγραφο της πληρεξούσιας Δικηγόρου, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β., Κορδώση Χ. και Δημητρόπουλου Κ., διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

1.Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων την Δικηγόρο Πρωτοδικείου Κορίνθου κ.Σούκουλη Αικατερίνη με την εντολή και πληρεξουσιότητα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (να αιτηθεί και να λάβει πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών της Μαρίνας Βύρλα από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων, Ληξιαρχική Πράξη θανάτου της ως άνω θανούσης από το Ληξιαρχείο Δήμου Κορινθίων, Πιστοποιητικά περί μη αποποίησης κληρονομιάς των κληρονόμων της θανούσας και περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης της θανούσας από το Ειρηνοδικείο Κορίνθου και πιστοποιητικά περί μη προσβολής κληρονομικού δικαιώματος των κληρονόμων της θανούσης από το Πρωτοδικείο Κορίνθου καθώς και οιοδήποτε έγγραφο τυχόν χρειαστεί) προκειμένου να συνεχιστεί η καταργηθείσα δίκη κατά των κληρονόμων της εναγομένης, να καταθέσει αίτηση-κλήση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κορίνθου ώστε να οριστεί εκ νέου δικάσιμος για την συζήτηση της ως άνω αγωγής, να παρασταθεί σε όποια δικάσιμο ήθελε ορισθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου ή και σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η σχετική Αγωγή, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικές προτάσεις, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

2.Ορίζει πληρεξούσιο δικαστικό επιμελητή του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση τον δικαστικό επιμελητή Πρωτοδικείου Κορίνθου κ.Κυδωνάκη Στυλιανό, εταίρο της εταιρείας δικαστικών επιμελητών Στυλιανός Κυδωνάκης -Αλεξάνδρα Ψυρρή, με την εντολή να προβεί εμπρόθεσμα στις επιδόσεις της ανωτέρω αίτησης-κλήσης που θα συντάξει η δικηγόρος κ.Σούκουλη Αικατερίνη προς αυτούς, στους οποίους αυτή θα απευθύνεται .

 

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Η αμοιβή του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας διάταξης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13/174/2017.-