Απόφαση αριθμ. 14/182/2017

 Αριθμός Πρακτικού 14

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 23-05-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 23η Μαΐου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 21875/19-05-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Ζώγκος Ανδ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6)Νανόπουλος Βασ., 7)Κορδώσης Χρ.,

Α π ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικ.(προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου Θέματος Ημερήσιας Διάταξης), 2) Δημητρόπουλος Κων..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 182η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί καθορισμού ανταλλάγματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας ετών 2017-2018 και εφεξής» παρατηρεί ότι η εισήγηση του Τμήματος Εσόδων αφορά τα “έτη 2017-2019 και εφεξής, ενώ στην υπ’ αριθμ. 21875/19-05-2017 Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, στο σχετικό θέμα εκ παραδρομής γράφτηκε “2017-2018 και εφεξής”. Κατόπιν, ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής την από 19-05-2017 σχετική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Υπηρεσίας, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

 1. Θέμα: “Εισήγηση για λήψη απόφασης περί καθορισμού του ανταλλάγματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας ετών 2017-2019 & εφεξής”

 2. Έχοντας υπόψη:

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 71 περ.ζ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) όπου η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

 1. Τις διατάξεις της ΚΥΑ:ΔΔΠ0007378/0454BEΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ1636/12.05.2017 τεύχος Β’), όπου στο άρθρο 7 περ. 1 αναφέρεται ότι στις περιπτώσεις που η παραχώρηση απλής χρήσης διενεργείται από το Δήμο καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο του Δήμου & εγκρίνεται από την ΠΔΔΠ (Περιφερειακή Δ/νση Δημόσιας Περιουσίας).

 2. στο άρθρο 7 της ανωτέρω ΚΥΑ ορίζεται ότι το αντάλλαγμα της παραχώρησης απλής χρήσης προσδιορίζεται με βάση: τα συγκριτικά στοιχεία της περιοχής & το αντάλλαγμα της σύμβασης παραχώρησης της ίδιας θέσης των 5 τελευταίων ετών & σε περίπτωση ανυπαρξίας (νέα σύμβαση παραχώρησης) των όμορων με αυτή θέσεων.

 3. Με το υπ’ αρίθμ. 7260/19.05.2017 έγγραφο του αυτοτελούς γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Ν. Κορινθίας, μας ζητείται να καθορίσουμε το αντάλλαγμα της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ.

 4. Την αρίθμ. 22/2013 απόφαση δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με την αρ. 563/7237/2013 νομιμοποίηση της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου.

 1. Στα οίκοθεν σημειώματα των τελευταίων ετών που μας απέστειλε το αυτοτελές γραφείο δημόσιας περιουσίας Ν. Κορινθίας το ύψος του ανταλλάγματος καθορίστηκε ως εξής:

 2. ΔΕ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Καλάμια 15€/τμ για τα έτη 2015-2016, για τις Κεχριές 10€/τμ για τα έτη 2014-2016, ενώ για την παραλία Κανταρέ δεν εγκρίθηκε καμία παραχώρηση.

 3. ΔΕ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ 10€/τμ για τα έτη 2013-2016

 4. ΔΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 10€/τμ για τα έτη 2013-2016

 5. ΔΕ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ 10€/τμ για τα έτη 2013-2016.

 6. Παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την υπ’ αρίθμ. 22/2013 απόφαση δημοτικού Συμβουλίου & λάβετε νέα απόφαση για το ύψος του ανταλλάγματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας ετών 2017-2019 & εφεξής, για την Δημοτική Ενότητα Κορίνθου (παραλία Καλάμια, Κεχριές, Κανταρέ), την Δημοτική Ενότητα Άσσου-Λεχαίου, την Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού & την Δημοτική Ενότητα Σολυγείας. Προτείνουμε οι τιμές να παραμείνουν σύμφωνα με τις τιμές του έτους 2016, δηλαδή 15€/τμ για την παραλία Καλάμια & 10€/τμ για τις λοιπές παραλίες.

 7.  

 8.  

Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το ύψος του ανταλλάγματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας ετών 2017-2019 & εφεξής, να καθοριστεί σε 15€/τμ για την παραλία Καλάμια της Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου και σε 10€/τμ για τις λοιπές παραλίες Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου (Κεχριές, Κανταρέ), όπως και για τις παραλίες Δημοτικών Ενοτήτων Άσσου-Λεχαίου, Σαρωνικού και Σολυγείας, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 3852/2010, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες Νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β. και Κορδώση Χ. διότι διαφωνούν με την τιμή των 15€/τμ για την παραλία Καλάμια, και προτείνουν εναία τιμή 10€/τμ για όλες τις παραλίες, όπως ισχύει στον Δήμο Ναυπλιέων.)

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ύψος του ανταλλάγματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας ετών 2017-2019 & εφεξής, να καθοριστεί σε 15€/τμ για την παραλία Καλάμια της Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου και σε 10€/τμ για τις λοιπές παραλίες Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου (Κεχριές, Κανταρέ), όπως και για τις παραλίες Δημοτικών Ενοτήτων Άσσου-Λεχαίου, Σαρωνικού και Σολυγείας, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/182/2017.-