Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Κόρινθος, 10-07-2017

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 30253

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την μίσθωση ακινήτου από το Δήμο μας για την στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Σαv μηvιαίo μίσθωμα oρίζεται και θα καταβάλεται τo πoσό της πρoσφoράς τoυ τελευταίoυ μειοδότη χωρίς αναπροσαρμογή.

Το ακίνητο πρέπει να περικλείεται από τις οδούς: Κ.Παλαμά (από τον αιγιαλό μέχρι τη συμβολή της με την Απ.Παύλου)- Απ. Παύλου (από την συμβολή της με την Κ.Παλαμά μέχρι την συμβολή της με την Γ.Παπανδρέου)- Γ. Παπανδρέου (από την συμβολή της με την Αποστόλου Παύλου μέχρι την συμβολή της με την Λεωφορ. Πατρών) – Λεωφ. Πατρών (από την συμβολή της με την Γ.Παπανδρέου έως την συμβολή της με την Πηγάσου) – Πηγάσου (από την συμβολή της με την Λεωφ. Πατρών μέχρι την συμβολή της με την Μεγ. Αλεξάνδρου) – Μεγ. Αλεξάνδρου (από την συμβολή της με την Πηγάσου μέχρι την συμβολή της με την Κ.Παλαμά), σύμφωνα με την Φ.2/1683 /31-5-2006 απόφαση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας περί ορισμού περιφερειών των νηπιαγωγείων της Κορίνθου.

Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται σε ισόγειο χώρο συνολικού εμβαδού 180- 200τ.μ., να είναι σε άριστη κατάσταση και να πληροί τους όρους υγιεινής, να διαθέτει κεντρική ή ατομική θέρμανση, να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκής φωτισμός, μέσων σκιάσεως, θερμάνσεως, ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.π.). Θα αποτελείται από : 1)μία αίθουσα και χώρο ελεύθερων δραστηριοτήτων εμβαδού 100 μ2 περίπου, 2) γραφείο δασκάλων εμβαδού 13,00μ2 περίπου, 3) αίθουσα ύπνου εμβαδού 30μ2 περίπου, 4)μικρή αποθήκη εμβαδού 8,00 μ2 περίπου 5)μαγειρείο/ κουζίνα εμβαδού 20,00 μ2 περίπου, τουαλέτες αγοριών και κοριτσιών εμβαδού 12,00 μ2 περίπου και τουλάχιστον 100,00 τμ αύλειου χώρου.

– Οι χώροι υγιεινής θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουαλέτες νηπίων σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, επαρκείς για τον αριθμό των παιδιών.

– Ο αύλειος χώρος θα πρέπει να είναι περιφραγμένος, να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος ώστε να προσφέρει ασφάλεια στα παιδιά και να διαθέτει υπόστεγο για βροχερό καιρό.

    – Κατ’ ελάχιστο το μίσθιο θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας για στέγαση σχολικής μονάδας που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 37237/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635Β/27-04-2007) απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων περί καθορισμού κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων.

– Να έχει ασφαλή πρόσβαση – διέλευση για τα νήπια και να μην γειτνιάζει με οχλούσες δραστηριότητες της περιοχής

– Το κτίριο να διαθέτει βεβαίωση στατικής επάρκειας, πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Επίσης θα πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

Σε περίπτωση που το κτίριο χρειάζεται τεχνικές προσαρμογές για να είναι κατάλληλο ή χρειάζεται αναθεώρηση αδείας ως προς την χρήση του (αλλαγή χρήσης), ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες αλλαγές εντός προθεσμίας, η οποία θα οριστεί από την Επιτροπή διαγωνισμού και η οποία θα αναγραφεί στο μισθωτήριο συμβόλαιο.Ο εκμισθωτής υποχρεούται να κάνει αλλαγή χρήσης του προσφερόμενου ακίνητου σύμφωνα με την διακύρηξη. Το κτίριο προς μίσθωση θα πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές όπως ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.

Σε συνδυασμό με όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να εξετάζονται και τα εξής:Η στατική επάρκεια του κτιρίου, Η νομιμότητα της κατασκευής του ή η αιτιολογημένη εξαίρεση της από τις οικίες πολεοδομικές διατάξεις, η τήρηση των διατάξεων του Γ.Ο.Κ. του 1985 και του Κτιριοδομικού Κανονισμού του Π.Δ. 71/1998(ΦΕΚ32/Α/17-2-1988) για την Πυροπροστασία, του Π.Δ. του 1991(ΦΕΚ164/Δ/11-4-1991) για τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και η νομοθεσία που αφορά στις κατασκευές και εγκαταστάσεις για άτομα ειδικής κατηγορίας Α.με Α., τα δομικά υλικά κατασκευής τους να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία, όπως αμίαντο.

Πληροφορίες για την δημοπρασία παρέχονται από την γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-14:30, Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου, Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος, κ.κ. Χουρσαλά Ειρήνη και Κότσαλου Βενετία, τηλ.: 27413 61021,61099 και φαξ: 27413 61038.

Καλούνται οι κ.κ. ενδιαφερόμενοι όπως, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της παρούσης, ήτοι μέχρι και τις 01-08-2017, προσκομίσουν τις προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ