ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Κόρινθος,  14 Ιουλίου 2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                            Αριθμ. Πρωτ. 31259
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                       
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                          
Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                           ΠΡΟΣ    
 Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                         Τ.. ……………………….
                                                                                                                Δημοτικό Σύμβουλο
 Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                               
 Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                                                                                               Τηλ.: 27413 61003 – 61068 – 61070                                                                                                                                  
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του   Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 18η Ιουλίου 2017 ημέρα της εβδομάδος  Τρίτη  και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
 1. Τροποποίηση της αριθμ. 162/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί σύστασης ν.π. με την Επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ως προς το άρθρο 5.
 2. Κατανομή ποσού 127.280,00€ για τη κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2017 των σχολικών μονάδων του Δήμου μας (Β’ κατανομή) και αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων από 1.3.2017 έως 15.6.2017
 3. Απ΄ ευθείας ανάθεση μέσω  διαπραγμάτευσης για τη προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση –επισκευή των οχημάτων –μηχανημάτων του Δήμου
 4. Επί του με αριθμ. 2162/22-6-2017 εγγράφου της ΚΕΔΕ για λήψη απόφασης συμπαράστασης στο Δήμο Μήλου για επαναπατρισμό του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.
 5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων»
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου»
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας»
 8. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση παιδικής χαράς Τ.Δ. Σολομού»
 9. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών επέκτασης wc δημοτικού σχολείου Σοφικού»  
 10. Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους  2017
 11. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4071/2012
 12. Επιχορήγηση Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής
 13. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Κορίνθου
 14. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής  Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
 15. Διάθεση πιστώσεων
 16. Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Σωματείων
 17. Διοργάνωση εκδήλωσης  στο Αγιονόρι για τη μάχη της Κλεισούρας
 18. Συνδιοργάνωση του 15ου Φεστιβάλ Θεάτρου «Κόρινθος 2017» με το Κορινθιακό Θέατρο ΄΄Βασίλης Ρώτας΄΄
 19. Έγκριση οδοιπορικών και ημερήσιας αποζημίωσης Δημάρχου
                                                                                  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                                                                                                                                                                         ΧΡΗΣΤΟΣ  ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ