Περίληψη Διακήρυξης για την εκτέλεση έργου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Κόρινθος, 14-07-2017

 

    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                Αριθμ. Πρωτ.: 31231

    ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει ότι

 

Εκτίθεται σε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), η εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε.ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ.

 

Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: του ν. 4412/2016 (Α’ 147), του Ν.3669/2008 (Α’ 116),- του ν. 4314/2014 (Α’ 265), του ν. 4278/2014 (Α΄157), του ν. 4270/2014 (Α’ 143) , του ν. 4250/2014, του ν.4129/ 2013 (Α’ 52), του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226), του ν. 4013/2011 (Α’ 204), του ν. 3861/2010 (Α’ 112) ,του ν. 3548/2007 (Α’ 68) ,του ν. 3469/2006 (Α’ 131) ,του ν. 2690/1999 (Α’ 45) , του π.δ 28/2015 (Α’ 34), της με αρ. Π1 2380/2012 Κ.Υ.Α.(Β’ 3400),του π.δ 80/2016( Α΄ 145 ), του ν. 3310/2005 (Α’ 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005 (Α’ 279), το π.δ. 82/1996 (Α 66) , του ν. 2859/2000 (Α’ 248), η υπ’ αριθμ. 20977/2007 ΚΥΑ (Β’ 1673), καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Περιγραφή με όρους CPVS [45233141-9] -Εργασίες συντήρησης οδών.

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την 29η Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένα και δραστηριοποιούνται στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας.

Επίσης στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εμπειροτέχνες που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, για έργα αντίστοιχης κατηγορίας .

 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 157, παρ.1Α του Ν.4281/2014.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Δήμου Κορινθίων και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30/7333.0003 του προϋπολογισμού του έτους 2017.

 

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στον συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων, στον δικτυακό τόπο: www.korinthos.gr ή από το Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., όπου είναι διαθέσιμο για ελεύθερη, πλήρη, άμεση πρόσβαση και χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν επίσης να προμηθευτούν με δικά τους έξοδα φωτοτύπησης τα τεύχη της σχετικής μελέτης του διαγωνισμού στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131, (κτίριο παλιού Σιδηροδρομικού σταθμού) Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών, ισόγειο, τηλ.: 27413 62819, 62820, fax: 2741362830, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της διακήρυξης. Για πληροφορίες, αρμόδιος υπάλληλος: κ.Καραΐσκος Ιωάννης, τηλ.2741362809, e-mail : i.karaiskos@korinthos.gr .

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ