Πρόσκληση 25ης Ιουλίου 2017

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γενική Δ/νση

Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

Τμημ. Αιρετών Οργάνων

Οικονομική Επιτροπή                                                                                      Κόρινθος, 21-07-2017

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 32253

Τηλ. 27413 61021

Fax 27413 61038

Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.

1]Νικ. Σταυρέλη

2]Δημ. Βλάσση

3]Γεωργ. Φαρμάκη

4]Ανδρ. Ζώγκο

5]Δημ. Μπάκουλη

6]Χρ. Κορδώση

7]Βασ. Νανόπουλο

8]Κων. Δημητρόπουλο

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 25η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2017.

  2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

  3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για “ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ” προϋπολογισμού μελέτης 34.510,00€.

  4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την προμήθεια “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ” προϋπολογισμού μελέτης 39.709,00€.

  5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ “ προϋπολογισμού μελέτης 237.023,52€.

  6. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε.ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€.

  7. Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε.ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 70.000,00€.

 

  1. Επί αιτήσεως περί Αποζημίωσης των υπό απαλλοτρίωση επικειμένων εντός των ρυμοτομουμένων τμημάτων της ιδιοκτησίας με Κ.Α. 0607027, που περιλαμβάνεται στα Ο.Τ 735 & ΚΧ 738 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δ.Κ Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Δήμαρχος Κορινθίων