Απόφαση αριθμ.15/193/2017

 Αριθμός Πρακτικού 15

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 29-05-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 29η Μαΐου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 22947/25-05-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ.,

Α π ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασ., 2)Κορδώσης Χρ., 3) Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 193η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 34.510,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 8/110/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 14/2017 μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι υπηρεσίας και ορίστηκε ημερομηνία του διαγωνισμού η 24-05-2017. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 24-05-2017 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκε μία μοναδική προσφορά της εταιρείας ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.. Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής του ως άνω οικονομικού φορέα διαπιστώθηκε ότι όλα τα δικαιολογητικά έχουν κατατεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7Α της σχετικής αριθμ. 20035/10-05-2017 διακήρυξης κι ως εκ τούτου η προσφορά του προχώρησε στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς. Από την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντος οικονομικού φορέα η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού διαπίστωσε ότι η τεχνική προσφορά περιέχει όλα τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη έγγραφα και σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτήν. Ως εκ τούτου η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού κρίνει ότι η μοναδική υποβληθείσα προσφορά πληροί τους όρους της αριθμ. 20035/2017 διακήρυξης, κάνει δεκτή την προσφορά της ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και προχωρά στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού της αποσφράγισης οικονομικών προσφορών.

Τέλος, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 24-05-2017 πρακτικού αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι υπηρεσία και την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε., η οποία προχωράει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής της προσφοράς.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Εγκρίνει το από 24-05-2017 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για εκτέλεση της υπηρεσίας ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού 34.510,00€.

Β.- Προωθεί την προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο στάδιο αποσφράγισης κι αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς, η οποία αποσφράγιση θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης σε δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή, 16-06-2017, και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορινθίων, Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/193/2017.-