Απόφαση αριθμ. 33/422/2016

 Αριθμός Πρακτικού 33

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-12-2016

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 50696/09-12-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικόλαος, Προεδρεύων, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδρ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ. ),

Α π ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ., 4)Πανταζής Βασ..

 

Στην παρούσα συνεδρίαση λόγω απουσίας του Προέδρου κ. Πνευματικού Αλέξανδρου και του Αντιπροέδρου κ. Κορδώση Χρήστου, προεδρεύει ο πρώτος πλειοψηφών Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταυρέλης Νικόλαος.

 

Ο Προεδρεύων, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 422η: Ο Προεδρεύων συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 50404/2016 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Κορινθίων, το οποίο έχει ως εξής:

 

Θέμα: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει κατ΄ ερμηνεία και συνδυαστικά του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση της δικαστικής συμπαράστασης ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνέχιση ή χορήγηση των επιδομάτων Βαριάς Αναπηρίας 67% και άνω κ.λπ.

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας αναζήτησε διευκρινήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να αναζητούνται από την υπηρεσία μας σε περιπτώσεις ψυχικής ή μέτριας νοητικής υστέρησης κ.λπ. για τη χορήγηση επιδομάτων πρόνοιας. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης μας απάντησε με το υπ΄ αριθμ. Δ24α/Φ.32/Γ.Π.18483/337/29-06-2016 του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Προστασίας Α.Μ.Ε.Α..

Δεδομένου ότι το ως άνω αναφερόμενο έγγραφο παραπέμπει της υπηρεσία μας στην αρμόδια νομική υπηρεσία του Δήμου και ελλείψει αυτής,

Παρακαλούμε όπως οριστεί δικηγόρος, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει για το εξειδικευμένο αυτό ζήτημα, περί δικαστικής συμπαράστασης ή άλλων απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα οποία θα πρέπει η υπηρεσία μας να ζητά και σε ποιες περιπτώσεις αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη χορήγηση των επιδομάτων, συνδυαστικά τόσο με το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο περί χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων, όσο και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων όσο και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ικανότητα των ατόμων προς «δικαιοπρακτείν».

Πιο συγκεκριμένα σας συνυποβάλλουμε ενδεικτικά αντίγραφα συγκεκριμένων φακέλων επιδοτουμένων και αιτούντων προς επιδότηση προκειμένου να εκτιμηθούν από τον οριζόμενο δικηγόρο.

 

Συνημ.: 1. Το ως άνω σχετικό έγγραφο του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Προστασίας Α.Μ.Ε.Α. του

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης.

2. Αντίγραφα φακέλων επιδοτουμένων σε Οικοτροφεία-Προστατευόμενα Διαμερίσματα του

Ν.2716/1999 και Στέγες Υποστηριζόμενης διαβίωσης και ενδεικτικά δυο φακέλους

Επιδοτουμένων που κατοικούν εκτός δομών.

 

 

Ο Προεδρεύων θέτει επίσης υπόψη της Επιτροπής τα ως άνω αναφερόμενα συνημμένα έγγραφα και φακέλους. Στη συνέχεια προτείνει στην Επιτροπή να μην οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος για την ως άνω υπόθεση, διότι θεωρεί πως κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο, καθώς το ως άνω ζήτημα είναι υπηρεσιακό και μπορεί να το χειριστεί η αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας & Πολιτισμού – Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προεδρεύοντος, την εισήγηση του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Κορινθίων και τα συνημμένα σ΄ αυτήν έγγραφα και φακέλους, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής διάταξης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Δεν ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για την παροχή γνωμοδότησης κατ΄ ερμηνεία και συνδυαστικά του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση της δικαστικής συμπαράστασης ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνέχιση ή χορήγηση των επιδομάτων Βαριάς Αναπηρίας 67% και άνω, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της υπηρεσίας στο ιστορικό της παρούσης, διότι δεν κρίνει απαραίτητο τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου, καθώς το ως άνω ζήτημα είναι υπηρεσιακό και μπορεί να το χειριστεί η αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας & Πολιτισμού – Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίων.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33/422/2016.-