Απόφαση αριθμ. 17/221/2017

 Αριθμός Πρακτικού 17

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-06-2017

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Ιουνίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 26721/15-06-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Φαρμάκης Γεωργ., 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Μπάκουλης Δημ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος ημερ. διάτ.), 2)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος ημερ. διάτ.), 3)Κορδώσης Χρ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος ημερ. διάτ.)

 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 221η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επικαιροποίηση της με αριθμό 23/485/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής επί επικύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για μίσθωση χώρου για υλοποίηση του έργου: Προστασία εδαφικών συστημάτων και διαχείριση στερεών αποβλήτων» θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 01-06-2017 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Μίσθωση χώρου για στέγαση και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων

 

Α. Επανυποβολή για έλεγχο νομιμότητας στο Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Κορινθίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.&Ι. της αριθμ. 23/485/2013 Α.Ο.Ε

Λαμβάνοντας υπόψη :

(1)          Την αριθμ. 23/485/12-11-2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για μίσθωση χώρου (ιδιοκτησίας Γαρυφαλλιάς και Δημητρίου – Φραγκίσκου Λέκκα) για στέγαση και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων»

(2)          Το αριθμ. 1403/35051/3-6-2014 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Κορινθίας, σύμφωνα με το οποίο η αριθμ. 23/485/2013 Α.Ο.Ε. θα ελεγχθεί ως προς την νομιμότητά της μετά την έκδοση απόφασης ένταξης του έργου Κατασκευής και λειτουργίας Μονάδας Κομποστοποίησης στο Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ 2007-2013)

(3)          Το γεγονός ότι δεν υλοποιήθηκε το έργο της «Κατασκευής και λειτουργίας Μονάδας Κομποστοποίησης» στα πλαίσια της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013

(4)          Το αριθμ. 406/22-12-2016 έγγραφο του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με το οποίο ο τρόπος ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης βιοαποβλήτων και οι απαιτούμενες επενδύσεις για την υλοποίηση τους αποφασίζεται σε Δημοτικό Επίπεδο και περιγράφεται στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης καθώς και ότι η λειτουργία συστήματος επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομίσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων είναι εναρμονισμένη με το σχέδιο του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου που έχει αποσταλεί προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες των ΥΠΕΝ και ΥΠΕΣΔΑ

(5)          Η αριθμ. 53297/30-12-2016 αίτηση χρηματοδότησης που υπέβαλε ο Δήμος Κορινθίων στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορές, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» για τη χρηματοδότηση του έργου ««Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων»

(6)          Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αξιολογηθεί η εν λόγω αίτηση και ο Δήμος Κορινθίων επιθυμεί άμεσα να ξεκινήσει τη διαδικασία διαχείρισης των Οργανικών Βιοαποδομήσιμων Δημοτικών Στερεών του Αποβλήτων και θα καλύψει τις όποιες δαπάνες από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου και καταρχήν τη μίσθωση του χώρου που θα φιλοξενήσει το εν λόγω σύστημα διαχείρισης .

(7)          Τέλος το γεγονός ότι ο Δήμος έχει εξασφαλίσει την αριθμ. 6697/5-12-2014 Άδεια εγκατάστασης της Μονάδας στο εν λόγω χώρο.

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες , προκειμένου η αριθμ. 23/485/12-11-2013 Α.Ο.Ε. επανυποβληθεί για έλεγχο στο Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Κορινθίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.&Ι., με δεδομένο ότι σε συνέχεια επικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη του χώρου , αυτός εξακολουθεί να επιθυμεί την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μίσθωσης .

 

Β. Τροποποίηση Προϋπολογισμού για την εξασφάλιση πίστωσης για την Μίσθωση του εν λόγω χώρου

Στον προϋπολογισμό έτους 2017, στον Κ.Α. 20/6231.0001 για «Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων και γαιών» έχει εγγραφεί πίστωση 43.200,00 ευρώ για την κάλυψη της δαπάνης μίσθωσης χώρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού για δημιουργία «Πράσινου Σημείου».

 

Εν όψει της ενεργοποίησης της μίσθωσης του χώρου ιδιοκτησίας «Γαρυφαλλιάς και Δημητρίου – Φραγκίσκου Λέκκα» προτείνεται:

·                            η ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α. 20/6231.0001 με το ποσό των 9.000,00 ευρώ = 6 Χ 1.500,00€ = [μισθώματα για τους μήνες Ιούλιο έως και Δεκέμβριο έτους 2017] και τελική πίστωση 52.200,00 €

·                            η μείωση της πίστωσης του Κ.Α. 20/7135.0001 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» κατά 9.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 165.885,66 € .

 

 

  Ακολούθως θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την αριθμ. 4/40/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την εξασφάλιση πίστωσης για μίσθωση χώρου για στέγαση και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων, υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την σε ορθή επανάληψη αριθμ. 16/204/2017 απόφασή της περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, καθώς και την αντίστοιχη αριθμ. 11/196/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, με τις οποίες αποφασίστηκε η αναφερόμενη στο μέρος (Β) της ανωτέρω εισήγησης τροποποίηση προϋπολογισμού.  Επίσης θέτει υπόψη της Επιτροπής την με αριθμό 23/485/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί επικύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για μίσθωση χώρου για υλοποίηση του έργου: Προστασία εδαφικών συστημάτων και διαχείριση στερεών αποβλήτων, η οποία έχει σταλεί για έλεγχο νομιμότητας στο Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Κορινθίας της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου με το 69100/17-12-2013 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ο έλεγχός της, διότι σύμφωνα με το αριθμ. 1403/35051/3-06-2014 της Αποκεντρωμένης «…η αριθμ. 23/485/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σας… θα ελεγχθεί ως προς την νομιμότητά της μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης στο ΕΠΠΕΡΑΑ του έργου προστασίας εδαφικών συστημάτων και διαχείριση στερεών αποβλήτων».  

  Ο Πρόεδρος αναφέρει πως επειδή η διαδικασία διαχείρισης των οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Κορινθίων πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, οι όποιες δαπάνες αυτής θα καλυφθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου. 

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την επικαιροποίηση της με αριθμό 23/485/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής όπως αυτή έχει και ισχύει και την επανυποβολή της για έλεγχο νομιμότητας στο Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Κορινθίας της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της υπηρεσίας, την αριθμ. 4/40/2017 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τις αριθμ. 23/485/2013 και 16/204/2017 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, την αριθμ. 11/196/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,  τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

   Α.- Επικαιροποιεί την με αριθμό 23/485/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί επικύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για μίσθωση χώρου για υλοποίηση του έργου: Προστασία εδαφικών συστημάτων και διαχείριση στερεών αποβλήτων, όπως αυτή έχει και ισχύει, και την υποβάλλει εκ νέου για έλεγχο νομιμότητας στα αρμόδια όργανα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

  Β.- Η δαπάνη για την αναφερόμενη στην ως άνω απόφαση Οικονομικής Επιτροπής μίσθωση θα βαρύνει την πίστωση του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 με ΚΑ 20/6231.0001 και τίτλο «Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών» ποσού 52.200,00€ (Α.Ο.Ε. 17/219/2017)

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/221/2017.-