Απόφαση αριθμ. 14/183/2017

 Αριθμός Πρακτικού 14

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 23-05-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 23η Μαΐου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 21875/19-05-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Ζώγκος Ανδ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Μπάκουλης Δημ.,  6)Νανόπουλος Βασ., 7)Κορδώσης Χρ.,

Α π ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικ.(προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου Θέματος Ημερήσιας Διάταξης), 2) Δημητρόπουλος Κων..

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 183η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 73.271,60€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 32/402/2016 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 62/2016 μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε ημερομηνία διαγωνισμού η 26-04-2017.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 26-04-2017 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 18-05-2017, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν τρεις φάκελοι προσφορών, των: 1)ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε., 2)Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ και 3)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ.  Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε ότι αυτά έχουν υποβληθεί σωστά από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς κι όλες οι προσφορές προχώρησαν στο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.  Από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των οικονομικών φορέων η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού διαπίστωσε ότι: 1)η τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. δεν είναι σύμφωνη με τις τεχνικές απαιτήσεις της αριθμ. 15734/11-04-2017 διακήρυξης και της αριθμ. 62/2016 μελέτης κι ως εκ τούτου αποκλείεται από την επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση οικονομικών προσφορών και 2)οι τεχνικές προσφορές των οικονομικών φορέων Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ είναι σύμφωνες με τις τεχνικές απαιτήσεις της αριθμ. 15734/11-04-2017 διακήρυξης και της αριθμ. 62/2016 μελέτης κι ως εκ τούτου προχωρούν στο στάδιο αποσφράγισης των οικονομικών τους προσφορών.  Τέλος, η επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε τα δύο στάδια του διαγωνισμού σε συνεχείς συνεδριάσεις από τις 26-04-2017 έως και τις 18-05-2017, εισηγείται τον αποκλεισμό της προσφοράς της εταιρείας με την επωνυμία ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε., για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της, και την προώθηση των προσφορών των εταιρειών Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ στο στάδιο της αποσφράγισης οικονομικών προσφορών.

  Τέλος, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 26-04-2017, που σε συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 18-05-2017, πρακτικού αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, τον αποκλεισμό της προσφοράς του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. από το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και την αποδοχή των προσφορών των οικονομικών φορέων με τις επωνυμίες Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ, οι οποίες προχωρούν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

   Α.- Εγκρίνει το από 26-04-2017, που μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 18-05-2017, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού 73.271,60€.

  Β.- Απορρίπτει την προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε., διότι η τεχνική της προσφορά δεν είναι σύμφωνη με τις τεχνικές απαιτήσεις της αριθμ. 15734/11-04-2017 διακήρυξης και της αριθμ. 62/2016 μελέτης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 26-04-2017 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Γ.- Προωθεί τις προσφορές των οικονομικών φορέων με τις επωνυμίες Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ στο στάδιο αποσφράγισης κι αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών, η οποία αποσφράγιση θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης σε δημόσια συνεδρίαση σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως στους ως άνω συμμετέχοντες του διαγωνισμού.

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 14/183/2017.-