Απόφαση αριθμ. 17/223/2017

 Αριθμός Πρακτικού 17

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 19-06-2017
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ.
Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη
Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο
και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Ιουνίου 2017, ημέρα
της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ.
26721/15-06-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε
κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
 
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ.,
5)Φαρμάκης Γεωργ., 6)Νανόπουλος Βασ..
Α π ό ν τ ε ς
1)Μπάκουλης Δημ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος ημερ. διάτ.), 2)Δημητρόπουλος
Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος ημερ. διάτ.), 3)Κορδώσης Χρ. (προσήλθε κατά τη
συζήτηση του 3ου θέματος ημερ. διάτ.)
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 223 η : Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση
πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμού για την εκτέλεση της
προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 73.271,60€»
υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 32/402/2016 απόφασή της, με την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 62/2016 μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι
διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε
ημερομηνία διαγωνισμού η 26-04-2017, καθώς και την αριθμ. 14/183/2017 απόφασή της, με την
οποία εγκρίθηκε το από 26-04-2017, που μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 18-05-
2017, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών
προσφορών, απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία
ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε., διότι η τεχνική της προσφορά δεν είναι σύμφωνη με τις τεχνικές
απαιτήσεις της αριθμ. 15734/11-04-2017 διακήρυξης και της αριθμ. 62/2016 μελέτης, και
προωθήθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων με τις επωνυμίες Δ. Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΕΒΤΕ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ στο στάδιο
αποσφράγισης κι αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει
υπόψη της Επιτροπής το από 15-06-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων,
σύμφωνα με το οποίο ο οικονομικός φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ κατέθεσε την αριθμ. 25665/09-06-2016 ένσταση κατά της αριθμ.
14/183/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, την οποία επίσης θέτει υπόψη της Επιτροπής. Η
ως άνω εταιρεία ζητά, για τους λόγους που εκθέτει στην ένστασή της, να αποκλειστεί η εταιρεία
Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού. Στο από 16-06-2017
πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«…Η ένσταση αναφέρει :
……………….…… Η εταιρεία Δ, Φ. Σαραντόπουλος ΑΕΒΤΕ, κατέθεσε το εν λόγω ΤΕΥΔ το οποίο
όμως φέρει μόνο μία υπογραφή, αυτή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Ωστόσο, λόγω του ότι
πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) θα έπρεπε το Μέρος VI να υπογράφεται από το Διευθύνοντα
Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 4412/2016 το οποίο
αναφέρει ότι:
«…Ή υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π,Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε,), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.»
Επίσης, στην απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ σε ερώτηση που τέθηκε με α/α 38 (βλ. συνημμένο 1)
αναφέρεται ότι «Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) υπογράφεται από το φυσικό/- ά πρόσωπο/ α, τα οποία είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (Πρβλ Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια
Οδηγία 15 Ε,Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση
υπογραφής του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος Vi Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι
διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.»
Συνεπώς, από τον συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι σε περίπτωση Ανωνύμων
Εταιρειών υπάρχει η υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ τόσο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όσο
και από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάτι το οποίο δεν εφαρμόστηκε από την Εταιρεία
Δ.Φ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΤΕ ………………..
Λαμβάνοντας υπόψη:
Α. το αριθ. πρωτ. 3367/29-5-2017 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα την υπογραφή ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ που
αναφέρει:
…………….… Στο άρθρο 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016 (Α 147), στο οποίο προβλέπεται ο
υποχρεωτικός αποκλεισμός των οικονομικών φορέων, λόγω έκδοσης εις βάρος τους τελεσίδικης
καταδικαστικής απόφασης για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α έως στ,
αναφέρεται: “Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι, μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου”.
Προκαταρκτική απόδειξη για τη μη συνδρομή του ανωτέρω λόγου αποκλεισμού παρέχει το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, το οποίο
εγκρίθηκε με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 και. αποτελεί – για τις συμβάσεις άνω των
ορίων – ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση των οικονομικών φορέων, με τις συνέπειες του ν.
1599/1986 (Α’75), αντικαθιστώντας την υποχρέωση τους να προσκομίζουν, κατά την υποβολή των
προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής τους, τα σχετικά αποδεικτικά μέσα για την απόδειξη της
μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής των άρθρων
73 έως 78 του ν. 4412/2016.
Αντίστοιχα, ως προς τις συμβάσεις κάτω των ορίων, στην παράγραφο 4 του άρθρου 79,
προβλέπεται ότι η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Αρχή) μπορεί να εκδίδει
αντίστοιχο με το ΕΕΕΣ, τυποποιηυένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης.
Στο πλαίσιο της ως άνω εξουσιοδοτικής διάταξης εκδόθηκε, με τη με αρ. 158/2016 (ΦΕΚ
3698 Β’) Απόφαση της Αρχής, το ΤΕΥΔ που εκπονήθηκε κατά το πρότυπο του αντίστοιχου
τυποποιημένου εντύπου του ΕΕΕΣ, με σκοπό την ομοιομορφία και τη διευκόλυνση των
αναθετουσών αρχών και των οικονομικών φορέων, καθώς το πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016
καταλαμβάνει, ως προς τα ζητήματα για τα οποία παρέχεται προαπόδειξη (λόγοι αποκλεισμού και
κριτήρια επιλογής) τόσο τις συμβάσεις άνω των ορίων όσο και τις συμβάσεις κάτω των ορίων.
Ειδικότερα, ως προς το ζήτημα υπογραφής του ΕΕΕΣ, το οποίο αναφέρετε στο έγγραφό
σας, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις Οδηγίες που εμπεριέχονται στο Παράρτημα I του
Εκτελεστικού Κανονισμού 2016/7 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπεται ότι “Σε όλες τις
περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει να υπογράψει το ίδιο ΕΕΕΣ, ανάλογα με τους
εθνικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διέπουν την προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα”.
Αντίστοιχα, ως προς την υπογραφή του ΤΕΥΔ, ελλείψει ειδικότερης ρύθμισης στον ν.
4412/2016 και δεδομένου ότι το εν λόγω τυποποιημένο έντυπο εκπονήθηκε κατά το πρότυπο του
αντίστοιχου εντύπου του ΕΕΕΣ, στο πλαίσιο της με αριθμ. 15/2016 Κ.Ο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. “Οδηγίες
συμπλήρωσης για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4
του ν. 4412/2016 (Α 147)”, αναφέρεται ότι: “Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα
φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού
φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο
ενδέχεται να πρέπει υπογράψει το ίδιο ΤΕΥΔ, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό
πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” και περαιτέρω στην υποσημείωση 17 σημειώνεται: “Η
υποχρέωση υπογραφής, αφορά ιδίως τα άτομα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 για τις εταιρικές μορφές της Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε και Α.Ε.”.
Παρά τα διαλαμβανόμενα στον ως άνω Κανονισμό (για το ΕΕΕΣ) και στην Κατευθυντήρια
Οδηγία 15 της Αρχής (για το ΤΕΥΔ), υποβλήθηκε στην Αρχή πλήθος ερωτημάτων τόσο από
αναθέτουσες αρχές όσο και από οικονομικούς φορείς, από τα οποία προέκυπτε η ανάγκη
περαιτέρω διευκρινίσεων ως προς τους υπόχρεους υπογραφής του ΕΕΕΣ/ ΤΕΥΔ, προκειμένου να
καλυφθεί η απαίτηση της παρ. 1 του άρθρου 73.
Επισημαίνεται ότι Αρχή ήδη από το Δεκέμβριο του 2016 απευθύνθηκε στην αρμόδια
Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG GROW), θέτοντας συγκεκριμένες ερωτήσεις ως προς
τη δυνατότητα υπογραφής του ΕΕΕΣ, από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο, κατόπιν εξουσιοδότησης.
Σε σχετική απάντηση από στέλεχος της ανωτέρω Διεύθυνσης, διευκρινίστηκε ότι η ρύθμιση του
ζητήματος εναπόκειται στην εθνική νομοθεσία κάθε κράτους-μέλους, με την έννοια ότι αυτή είτε
περιλαμβάνει ήδη είτε θα μπορούσε στο μέλλον να προβλέφει τη δυνατότητα υπογραφής του ΕΕΕΣ
από τον νόμιμο, κατά περίπτωση, εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα εκ μέρους και των λοιπών
φυσικών προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016
για τους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στην εν λόγω διάταξη (ποινικές καταδίκες).
Στο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, ωστόσο, δεν προβλέπεται σχετική διάταξη, η οποία ρητά να
παρέχει τέτοια δυνατότητα, αντίθετα, λόγω του αμιγούς προσωποπαγούς χαρακτήρα της ποινικής
ευθύνης, για την οποία περιέχονται πληροφορίες στα σχετικά έντυπα (ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ), επισημαίνεται
ότι στο σκεπτικό αποφάσεων εθνικών δικαστηρίων, οι οποίες έχουν ερμηνεύσει αντίστοιχα
ζητήματα ως προς την υπεύθυνη δήλωση που υπέβαλλαν οι προσφέροντες, στο πλαίσιο της
εφαρμογής του ήδη καταργηθέντος Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου (πδ 118/2007)
αναφέρεται ότι “…την υπεύθυνη δήλωση πρέπει να την υπογράφει ο ίδιος ο δηλών και δεν
επιτρέπεται η υπογραφή της από τρίτα πρόσωπα που είναι εφοδιασμένα με ειδικό ή γενικό
πληρεξούσιο. Τούτο προκύπτει, πέρα από τη σαφή γραμματική διατύπωση της διάταξης αυτής και
από το σκοπό του νόμου …. για την ανάληψη, της ποινικής ευϋύνης για τυχόν ανακρίβεια του
περιεχομένου της δήλωσης. Πιθανολογείται σοβαρώς ότι η υπεύθυνη δήλωση, την οποία
υπογράφει ο διορισθείς με ειδικό πληρεξούσιο..λόγω του αμιγώς προσωποπαγούς χαρακτήρα της,
δεν
είναι νόμιμη, ενόψει του ότι δεν μπορεί να αναληφθεί η ποινική ευθύνη σε περίπτωση ανακρίβειας
των δ ηλουμένων από το πρόσωπο που υποβάλλει την Υ.Δ., έστω και αν διαθέτει ειδικό προς
τούτο πληρεξούσιο, ή ενεργεί στα πλαίσια των εντολών που του έχουν δοθεί.” (βλ. ΔΕΑ 618/2013 &
Γνμδ ΝΣΚ 12/2009).
Η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός το ως άνω νομοθετικό κενό και αφετέρου την
αναγκαιότητα παροχής περαιτέρω διευκρινίσεων ως προς το ζήτημα υπογραφής του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ,
ανάρτησε στην ιστοσελίδα της, στο πεδίο ” Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις για τον Ν. 4412/2016″ τη
με αριθμ. 38 ερωτοαπάντηση, στην οποία αναφέρεται:
“Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ) υπογράφεται από το φυσικό/- ά πρόσωπο/ α, τα οποία είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που
διέπει τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. (Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 15
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση
υπογραφής του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι
διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ.” ………………….
Β. Την απάντηση της ΕΑΑΔΗΣΥ σε ερώτηση που τέθηκε με α/α 39 :
………………Με την υποβολή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) υποβάλλονται και τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης του προσφέροντος και τα παραστατικά εκπροσώπησης;
Απάντηση
Όχι. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)/ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) παρέχει προαπόδειξη, αντικαθιστώντας τα σχετικά πιστοποιητικά που εκδίδονται
από τις δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (Πρβλ. άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και Κατευθυντήρια
Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./ Εισαγωγή). Κατά συνέπεια, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του
προσφέροντος καθώς και τυχόν παραστατικά εκπροσώπησης, προσκομίζονται από τον
προσωρινό ανάδοχο μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα, με τα οποία αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, καθώς και η πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι η αναθέτουσα αρχή μπορεί μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.
5 του ν. 4412/2016, να ζητεί από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας………………
Γ. το άρθρο 103 παράγραφος 3 του Ν4412/2016 που αναφέρει :
………..… 3 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρ-
χής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε
προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης
όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέρο-ντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή
ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται…………….
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα γνωμοδοτεί υπέρ της απόρριψης της
ένστασης….”
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 16-06-2017 έγγραφο της επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων, το οποίο έχει ως εξής:
Σας διαβιβάζουμε φάκελο με συμπληρωματικά στοιχεία ενστάσεως για την Προμήθεια Κάδων, με αρ.
διακ. 15734/11-4-2017 και αρ. μελέτης 62/2016 μελέτη του Δήμου Κορινθίων, ο οποίος κατατέθηκε
στο πρωτόκολλο του Δήμου μας στις 15/6/2017 και έλαβε τον αρ. πρωτ. 26601/15-06-2017, και ως εκ
τούτου δεν προχωράμε στην αποσφράγιση αυτού δεδομένου ότι κατατέθηκε εκπρόθεσμα και δεν
εξετάζεται ως προς το περιεχόμενο.
Ο Πρόεδρος λέει πως η προθεσμία κατάθεσης ενστάσεων είναι πέντε μέρες από την κοινοποίηση
της σχετικής πράξης στους διαγωνιζόμενους και για το συγκεκριμένο στάδιο του διαγωνισμού έληγε
στις 11-06-2017. Επομένως, πολύ ορθά η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων δεν αποσφράγισε τον
ως άνω αναφερόμενο φάκελο, του οποίου η κατάθεση είναι εκπρόθεσμη, στις 15-06-2017, και δεν
μπορεί να εξεταστεί το περιεχόμενό του.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 15-06-2017 πρακτικού της
επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, την απόρριψη, στο σύνολό της, της ως άνω ένστασης της
εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ κατά της με αριθμό
14/183/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης
διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια και την συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης προσφορών
του διαγωνισμού ως έχει και κατά τα προβλεπόμενα στην σχετική διακήρυξη διαγωνισμού, για τους
λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 15-06-2017 πρακτικό εξέτασης ενστάσεως
της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων.
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων, την αριθμ. 25665/09-06-2017 ένσταση της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν.
3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.- Εγκρίνει το από 15-06-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων περί εξέτασης
ένστασης για τον συνοπτικό διαγωνισμό για εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού 73.271,60€.
 
Β.- Απορρίπτει στο σύνολό της την με αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 25665/09-06-2017 ένσταση του
οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΕΒΕ κατά της με αριθμό 14/183/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών
επιτροπής αξιολόγησης του ως άνω αναφερόμενου διαγωνισμού, η οποία παραμένει ως έχει, και
ορίζει την συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού ως έχει και κατά τα
προβλεπόμενα στην σχετική διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού, για τους λόγους που ακριβώς και
αναλυτικά αναφέρονται στο από 15-06-2017 πρακτικό εξέτασης ενστάσεως της αρμόδιας επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων και στο ιστορικό της παρούσης.
 
Γ.- Δεν αποσφραγίζει φάκελο με θέμα «Συμπληρωματικά στοιχεία ενστάσεως αρ. πρωτ. 25665/9-6-
2017 για την Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», ο οποίος κατατέθηκε από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων
στις 15-06-2017 κι έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου τον αριθμό 26601/15-06-
2017, διότι κατατέθηκε εκπρόθεσμα κι ως εκ τούτου δεν μπορεί να εξεταστεί το περιεχόμενό του,
όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.
 
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/223/2017.-