Απόφαση αριθμ. 16/204/2017

 Ορθή επανάληψη

Αριθμός Πρακτικού 16

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 13-06-2017

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Ιουνίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 25622/09-06-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ.,

Α π ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασ., 2)Κορδώσης Χρ.,  3) Δημητρόπουλος Κων..

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

     ΑΠΟΦΑΣΗ 204η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου.  Σύμφωνα με το αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».  Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

 

ΜΕΡΟΣ Α’

Κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί  ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2017 προκειμένου να ενισχυθούν -δημιουργηθούν πιστώσεις ως εξής:

 ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2017

Ως προς το μέρος των εξόδων:

μειώνουμε :

τον Κ.Α  20/6641.0002  με  τίτλο:«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου», προϋπολογισμού 526.863,32€ κατά  το ποσό των 5.679,62€ και τελική πίστωση   521.183,70 €

τον Κ.Α  20/7135.0001  με  τίτλο:«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», προϋπολογισμού 140.685,66€ κατά  το ποσό των 27.600,00€ και τελική πίστωση   113.085,66 €

 

μεταφέρουμε στο αποθεματικό και από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των  33.279,62€ συνολικά προκειμένου να ενισχυθούν οι κάτωθι πιστώσεις:

ενισχύουμε :

·         τον Κ.Α  20/6231.0001  με  τίτλο:«Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών», προϋπολογισμού 43.200,00€ με  το ποσό των 9.000,00€ και τελική πίστωση   52.200,00 €

·         τον Κ.Α  20/6721.0001  με  τίτλο:«Φορέας  Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) άρθρο 104 παρ. 4του  ν.3852/2010», προϋπολογισμού 23.276,80€ με  το ποσό των 5.679,62€ και τελική πίστωση   28.956,42 €

δημιουργούμε:

·         Tον Κ.Α 20/6117.0001 με τίτλο:”Συλλογή, έλεγχος & επεξεργασία στοιχείων για το σχεδιασμό, την οργάνωση και τις δράσεις της διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) & διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Κορινθίων” με το ποσό των 18.600,00€

 

ΜΕΡΟΣ B

Σύμφωνα με το υπ΄αρίθμ. 56073/25-5-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης:

 α)προκειμένου να ισοσκελιστεί η ανταποδοτική υπηρεσία 20, λαμβάνοντας υπόψη την ανταποδοτικότητα της Λαϊκής αγοράς,, προτείνουμε την τροποποίηση του προϋπολογισμού :

 ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2017

Ως προς το μέρος των εξόδων:

 από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των  21.732,15 € συνολικά προκειμένου να ενισχυθούν οι κάτωθι πιστώσεις:

Ενισχύουμε:

τον Κ.Α  20/6012.0001  με  τίτλο:«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού», προϋπολογισμού 159.273,43€ με  το ποσό των 300,00€ και τελική πίστωση   159.573,43€

τον Κ.Α  20/6063.0001  με  τίτλο:«Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)», προϋπολογισμού 53.000,00€ με  το ποσό των 300,00€ και τελική πίστωση   53.300,00 €.

τον Κ.Α  20/6063.0002  με  τίτλο:«Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής προστασίας)», προϋπολογισμού 30.000,00€ με  το ποσό των 919,72€ και τελική πίστωση   30.919,72 €.

τον Κ.Α  20/6253.0001  με  τίτλο:«Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», προϋπολογισμού 13.000,00€ με  το ποσό των 300€ και τελική πίστωση   13.300,00 €.

τον Κ.Α  20/6011.0001  με  τίτλο:«Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού», προϋπολογισμού 1.422.894,48€ με  το ποσό των 8052,19€ και τελική πίστωση   1.430.946,67€

τον Κ.Α  20/6263.0001  με  τίτλο:«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», προϋπολογισμού 80.000,00€ με  το ποσό των 1000€ και τελική πίστωση   81.000,00 €.

τον Κ.Α  20/6633.0001  με  τίτλο:«Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)», προϋπολογισμού 4.000,00€ με  το ποσό των 440.24€ και τελική πίστωση   4440,24 €.

τον Κ.Α  20/6634.0001  με  τίτλο:«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού», προϋπολογισμού 25.000,00€ με  το ποσό των 400.00€ και τελική πίστωση   25.400,00 €.

τον Κ.Α  20/6635.0001  με  τίτλο:«Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας», προϋπολογισμού 5.000,00€ με  το ποσό των 400.00€ και τελική πίστωση   5.400,00 €.

τον Κ.Α  20/6641.0001  με  τίτλο:«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων», προϋπολογισμού 29.500,00€ με  το ποσό των 5.000.00€ και τελική πίστωση   34.500,00 €.

τον Κ.Α  20/7135.0001  με  τίτλο:«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», προϋπολογισμού 113.085,66€ με  το ποσό των 4.620.00€ και τελική πίστωση   117.705,66€.,

 

β)διευκρινίζουμε οτι ως προς την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος προτείνουμε την ένταξη νέου έργου με κ.α  30/7331.0001 με τίτλο:Συντήρηση-επισκευή ανελκυστήρων Δήμου Κορινθίων με το ποσό των 6.500,00

 

ΜΕΡΟΣ Γ’

Για τις ανάγκες σύστασης Δημοτικού ιδρύματος με την επωνυμία:”Δημοτικό, Ιστορικό- Λαογραφικό Μουσείο Βάσου Πετρόπουλου και Παναγιώτου Γαρταγάνη”   προτείνουμε την τροποποίηση του προϋπολογισμού ως εξής:

 ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2017

Ως προς το μέρος των εξόδων:

μειώνουμε:

·         τον κ.α 30/6234.0002 με τίτλο:” Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Σαρωνικού” προϋπολογισμού 86.360,00€ κατά   το ποσό των 25.000,00€ και τελική πίστωση   61.360,00€.

μεταφέρουμε  στο αποθεματικό και απο το αποθεματικό λαμβάνουμε συνολικά το ποσό των  80.000,00€  προκειμένου να δημιουργήσουμε την κάτωθι πίστωση:

·         τον κ.α 00/6715.0002 με τίτλο:”Επιχορήγηση Δημοτικού ιδρύματος με την επωνυμία:”Δημοτικό, Ιστορικό- Λαογραφικό Μουσείο Βάσου Πετρόπουλου και Παναγιώτου Γαρταγάνη” με το ποσό των 80.000,00€

 

     Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), το αρ. 28376/2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/204/2017.-

Leave a Comment