Απόφαση αριθμ. 17/224/2017

 Αριθμός Πρακτικού 17

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-06-2017

 

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Ιουνίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 26721/15-06-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Φαρμάκης Γεωργ., 6)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Μπάκουλης Δημ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος ημερ. διάτ.), 2)Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος ημερ. διάτ.), 3)Κορδώσης Χρ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος ημερ. διάτ.)

 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 224η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΟΦΙΚΟΥ προϋπολογισμού 190.674,60€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 33/406/2016 απόφασή της, με την οποία επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 48/2015 (τροποποιημένη) μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών του διαγωνισμού η 20/03/2017.  Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 30319.  Επίσης, ο Πρόεδρος υπενθυμίζει την αριθμ. 12/164/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα: α)από 24-03-2017, που μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 21-04-2017, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και β)από 27-04-2017 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων: 1)Γκαζιάνη Ιάσωνα του Ανδριανού, με α/α προσφοράς συστήματος 60091, διότι δεν κατέθεσε σωστά συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ και δεν κατέθεσε την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 2)Παπανδρέου Φώτιου του Ιωάννη, με α/α προσφοράς συστήματος 59810, 3)Ηλιόπουλος και Παρλαντζάς Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε., με α/α προσφοράς συστήματος 59451, και 4)ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ, με α/α προσφοράς συστήματος 58708, διότι οι τεχνικές τους προσφορές δεν πληρούν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις της σχετικής μελέτης, ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ, με α/α προσφοράς συστήματος 58787 με συνολικό ποσό προσφοράς 160.482,04€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ο οποίος και κλήθηκε να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, και, τέλος, κλήθηκαν όσοι υπέβαλαν προσφορές στον ως άνω διαγωνισμό, να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.   Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 16-06-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο ο οικονομικός φορέας Παπανδρέου Φώτιος του Ιωάννη, με α/α προσφοράς συστήματος 59810, κατέθεσε την αριθμ. 25004/07-06-2016 ένσταση κατά της αριθμ. 12/164/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, την οποία επίσης θέτει υπόψη της Επιτροπής.  Ο Παπανδρέου Φώτιος του Ιωάννη ζητά για τους λόγους που εκθέτει στην ένστασή του να γίνει αποδεκτή η προσφορά του και να προκριθεί στο στάδιο της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, να απορριφθεί η προσφορά του διαγωνιζόμενου Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά και να ακυρωθεί είτε να ανακληθεί είτε να διορθωθεί ανάλογα η απόφαση με αριθμό 12/164/2017 της Οικονομικής Επιτροπής.  Στο από 16-06-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«…Ως προς τον (Α) λόγο  της ένστασης με τίτλο:

…….. Α. Αντιρρήσεις Αναφορικά της Αιτιολογίας απόρριψης της Προσφοράς του Παπανδρέου Φώτη με α/α προσφοράς συστήματος 59810 …………

Η προσφορά του οικονομικού φορέα ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έχει απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης και συγκεκριμένα της κοκκομετρίας της άμμου που θα χρησιμοποιηθεί ως υλικό πλήρωσης του συνθετικού χλοοτάπητα και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

 

Ως προς τον (Β) λόγο  της ένστασης με τίτλο:

…….. Β. Αντιρρήσεις Αναφορικά της Αιτιολογίας αποδοχής της Προσφοράς του Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά με α/α προσφοράς συστήματος 58787…………

 

Ως προς τον (1ο) Λόγο αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά.

·         Για την (α) περίπτωση :  Το υποβληθέν πιστοποιητικό (εργαστηριακός έλεγχος 12579/2175 του εργαστηρίου Sport Labs το οποίο είναι πιστοποιημένο από την FIFA) αποδεικνύει την οικολογική συμβατότητα και βραδυκαυστότητα του προϊόντος.

·         Για την (β) περίπτωση : Ο παραγωγός του προϊόντος (Co Creation Grass) έχει υποβάλλει δήλωση αναφορικά του διαγωνισμού όπου δηλώνει σαφώς πως η εμπορική ονομασία «Stemgrass 60» και «Stemgrass 60-14» αφορούν το ίδιο ακριβώς προϊόν.

·         Για την (γ) περίπτωση: Η εν λόγω πιστοποίηση δεν φέρει ημερομηνία λήξης συνεπώς κρίνεται αποδεκτή άμα τη εμφανίσει έως ότου αποσυρθεί από τον Φορέα.

Επιπροσθέτως, τονίζεται ότι η παρούσα επιτροπή γνωμοδότησης επί των ενστάσεων δεν έχει την δυνατότητα αλλά ούτε την αρμοδιότητα να ελέγξει την αξιοπιστία των εργαστηριακών ελέγχων, αποτελεσμάτων που προσκομίζονται από διαπιστευμένα εργαστήρια καθώς και το πεδίο διαπίστευσης των εργαστηρίων αυτών.

 

Ως προς τον (2ο) Λόγο αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά.

Η υποβληθείσα εγγύηση καλύπτει τις απαιτήσεις της Μελέτης καθώς δεσμεύει και τον παραγωγό και τον προσφέροντα ο οποίος έχει συνυπογράψει και έχει υποβάλλει επιπροσθέτως ΥΔ παροχής πενταετούς εγγύησης η οποία επίσης καλύπτει τις απαιτήσεις της Μελέτης.

 

Ως προς τον (3ο) Λόγο αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά.

Η δέσμευση μέσω δήλωσης του παραγωγού Co Creation Grass, ο οποίος αποτελεί Κύριο του υποβληθέντος εργαστηριακού ελέγχου 16919/1916, από αναγνωρισμένο από την FIFA εργαστήριο, πως θα προμηθεύσει στον συνεργάτη της και προσφέροντα Μοσχοβίτη Παναγιώτη όλες τις απαραίτητες ποσότητες υλικών για τις ανάγκες εκτέλεσης της Προμήθειας, η ορθότητα της οποίας μάλιστα προβλέπεται να πιστοποιηθεί επί τόπου από την FIFA και να λάβει το ανάλογο πιστοποιητικό το γήπεδο, καλύπτει τις απαιτήσεις της Μελέτης.

 

Ως προς τον (4 ο) Λόγο αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά.

Ο προσφέρων Μοσχοβίτης Παναγιώτης έχει υποβάλλει τεχνική προσφορά για τις ανάγκες του Διαγωνισμού, όπου γίνεται σαφής αναφορά των ποσοτήτων και  των προδιαγραφών των υλικών πλήρωσης που θα χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες εκτέλεσης της Προμήθειας, οι οποίες καλύπτουν τις απαιτήσεις της Μελέτης και μάλιστα η ορθότητα της πλήρους τήρησης και εφαρμογής προβλέπεται να πιστοποιηθεί επί τόπου από την FIFA και να λάβει το ανάλογο πιστοποιητικό το γήπεδο.

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα γνωμοδοτεί υπέρ της απόρριψης στο σύνολο της ένστασης….»

 

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 16-06-2017 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, την απόρριψη, στο σύνολό της, της ως άνω ένστασης του Παπανδρέου Φώτιου του Ιωάννη κατά της με αριθμό 12/164/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου αυτού και την συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού ως έχει και κατά τα προβλεπόμενα στην σχετική διακήρυξη διαγωνισμού, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 16-06-2017 πρακτικό εξέτασης ενστάσεως της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, την αριθμ. 25004/07-06-2017 ένσταση του Παπανδρέου Φώτιου του Ιωάννη,  τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β., Δημητρόπουλου Κ.  και Κορδώση Χ., οι οποίοι δεν συμφωνούν να εκτελεστεί η προμήθεια με μία μόνο οικονομική προσφορά, γιατί θεωρούν πως δεν είναι προς το συμφέρον του Δήμου και προτείνουν επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού)

 

   Α.- Εγκρίνει το από 16-06-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων περί εξέτασης ένστασης για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 30319 για εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΟΦΙΚΟΥ προϋπολογισμού 190.674,60€, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

  Β.- Απορρίπτει στο σύνολό της την με αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 25004/07-06-2017 ένσταση του οικονομικού φορέα Παπανδρέου Φώτιου του Ιωάννη, με α/α προσφοράς συστήματος 59810, κατά της με αριθμό 12/164/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου στον ως άνω αναφερόμενο διαγωνισμό, η οποία παραμένει ως έχει, και ορίζει την συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού ως έχει και κατά τα προβλεπόμενα στην σχετική διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 16-06-2017 πρακτικό εξέτασης ενστάσεως της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και στο ιστορικό της παρούσης.

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/224/2017.-

           

 

Επισυνάπτεται το από 16-06-2017 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ)

ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Σοφικού»

 ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Στην Κόρινθο, την 16-6-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορινθίων, οδός Κολιάτσου αρ. 32, συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/7/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της ένστασης με αριθ. πρωτ. 25004/7-6-2017 του οικονομικού φορέα ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ του Ιωάννη, Εργολήπτη Δημοσίων Έργων (ΕΔΕ). Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Κακάβας Νίκος

2.

Τακτικό Μέλος

Καραϊσκος Ιωάννης

3.

Τακτικό Μέλος

Θεοδοσίου Αναστασία

 

Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 12/164/2017 απόφαση της, ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Σοφικού» τον οικονομικό φορέα ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ με α/α προσφοράς συστήματος 58787, για την προμήθεια του συνόλου των ειδών της με αριθμό 48/2015 (τροποποιημένη) μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς 160.482,04€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

 

Ο οικονομικός φορέας ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ του Ιωάννη, Εργολήπτης Δημοσίων Έργων (ΕΔΕ) κατέθεσε ένσταση (αριθ. πρωτ. 25004/7-6-2017)  κατά της ανωτέρω απόφασης (αριθ. 12/164/2017).

 

Ως προς τον (Α) λόγο  της ένστασης με τίτλο:

…….. Α. Αντιρρήσεις Αναφορικά της Αιτιολογίας απόρριψης της Προσφοράς του Παπανδρέου Φώτη με α/α προσφοράς συστήματος 59810 …………

Η προσφορά του οικονομικού φορέα ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έχει απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της Μελέτης και συγκεκριμένα της κοκκομετρίας της άμμου που θα χρησιμοποιηθεί ως υλικό πλήρωσης του συνθετικού χλοοτάπητα και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

 

Ως προς τον (Β) λόγο  της ένστασης με τίτλο:

…….. Β. Αντιρρήσεις Αναφορικά της Αιτιολογίας αποδοχής της Προσφοράς του Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά με α/α προσφοράς συστήματος 58787…………

 

Ως προς τον (1ο) Λόγο αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά.

·         Για την (α) περίπτωση :  Το υποβληθέν πιστοποιητικό (εργαστηριακός έλεγχος 12579/2175 του εργαστηρίου Sport Labs το οποίο είναι πιστοποιημένο από την FIFA) αποδεικνύει την οικολογική συμβατότητα και βραδυκαυστότητα του προϊόντος.

·         Για την (β) περίπτωση : Ο παραγωγός του προϊόντος (Co Creation Grass) έχει υποβάλλει δήλωση αναφορικά του διαγωνισμού όπου δηλώνει σαφώς πως η εμπορική ονομασία «Stemgrass 60» και «Stemgrass 60-14» αφορούν το ίδιο ακριβώς προϊόν.

·         Για την (γ) περίπτωση: Η εν λόγω πιστοποίηση δεν φέρει ημερομηνία λήξης συνεπώς κρίνεται αποδεκτή άμα τη εμφανίσει έως ότου αποσυρθεί από τον Φορέα.

Επιπροσθέτως, τονίζεται ότι η παρούσα επιτροπή γνωμοδότησης επί των ενστάσεων δεν έχει την δυνατότητα αλλά ούτε την αρμοδιότητα να ελέγξει την αξιοπιστία των εργαστηριακών ελέγχων, αποτελεσμάτων που προσκομίζονται από διαπιστευμένα εργαστήρια καθώς και το πεδίο διαπίστευσης των εργαστηρίων αυτών.

 

Ως προς τον (2ο) Λόγο αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά.

Η υποβληθείσα εγγύηση καλύπτει τις απαιτήσεις της Μελέτης καθώς δεσμεύει και τον παραγωγό και τον προσφέροντα ο οποίος έχει συνυπογράψει και έχει υποβάλλει επιπροσθέτως ΥΔ παροχής πενταετούς εγγύησης η οποία επίσης καλύπτει τις απαιτήσεις της Μελέτης.

 

Ως προς τον (3ο) Λόγο αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά.

Η δέσμευση μέσω δήλωσης του παραγωγού Co Creation Grass, ο οποίος αποτελεί Κύριο του υποβληθέντος εργαστηριακού ελέγχου 16919/1916, από αναγνωρισμένο από την FIFA εργαστήριο, πως θα προμηθεύσει στον συνεργάτη της και προσφέροντα Μοσχοβίτη Παναγιώτη όλες τις απαραίτητες ποσότητες υλικών για τις ανάγκες εκτέλεσης της Προμήθειας, η ορθότητα της οποίας μάλιστα προβλέπεται να πιστοποιηθεί επί τόπου από την FIFA και να λάβει το ανάλογο πιστοποιητικό το γήπεδο, καλύπτει τις απαιτήσεις της Μελέτης.

 

Ως προς τον (4 ο) Λόγο αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά.

Ο προσφέρων Μοσχοβίτης Παναγιώτης έχει υποβάλλει τεχνική προσφορά για τις ανάγκες του Διαγωνισμού, όπου γίνεται σαφής αναφορά των ποσοτήτων και  των προδιαγραφών των υλικών πλήρωσης που θα χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες εκτέλεσης της Προμήθειας, οι οποίες καλύπτουν τις απαιτήσεις της Μελέτης και μάλιστα η ορθότητα της πλήρους τήρησης και εφαρμογής προβλέπεται να πιστοποιηθεί επί τόπου από την FIFA και να λάβει το ανάλογο πιστοποιητικό το γήπεδο.

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω αναφερόμενα γνωμοδοτεί υπέρ της απόρριψης στο σύνολο της ένστασης

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα

 

 

Η Επιτροπή

 

Κακάβας Νίκος

 

Καραϊσκος Ιωάννης

 

Θεοδοσίου Αναστασία