Απόφαση αριθμ. 12/164/2017

 Αριθμός Πρακτικού 12

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 08-05-2017

 

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 8η Μαΐου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 18919/04-05-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Νανόπουλος Βασ.,  6)Κορδώσης Χρ.,       

Α π ό ν τ ε ς

1)Φαρμάκης Γεωργ., 2)Μπάκουλης Δημ., 3)Δημητρόπουλος Κων..

 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 164η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΟΦΙΚΟΥ προϋπολογισμού 190.674,60€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 33/406/2016 απόφασή της, με την οποία επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 48/2015 (τροποποιημένη) μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών του διαγωνισμού η 20/03/2017.  Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 30319.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής αρχικά το από 24-03-2017 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν πέντε φάκελοι προσφορών, των: 1)Μοσχοβίτης Παναγιώτης του Κοσμά, με α/α προσφοράς συστήματος 58787, 2)Παπανδρέου Φώτιος του Ιωάννη, με α/α προσφοράς συστήματος 59810, 3)Ηλιόπουλος και Παρλαντζάς Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε., με α/α προσφοράς συστήματος 59451,  4)Γκαζιάνης Ιάσων του Ανδριανού, με α/α προσφοράς συστήματος 60091, και 5)ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ, με α/α προσφοράς συστήματος 58708.  Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς1)Μοσχοβίτης Παναγιώτης του Κοσμά, 2)Παπανδρέου Φώτιος του Ιωάννη, 3)Ηλιόπουλος και Παρλαντζάς Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε. και 4) ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ κατέθεσαν σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, όπως αυτά ορίζονται από την αριθμ. 8027/2017 σχετική διακήρυξη, κι ως εκ τούτου οι προσφορές τους προχώρησαν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών τους προσφορών, ενώ η προσφορά του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα Γκαζιάνη Ιάσωνα του Ανδριανού απορρίπτεται και δεν προχωρά στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, καθώς δεν κατέθεσε σωστά συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ και δεν κατέθεσε την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.  Από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των εναπομεινάντων συμμετεχόντων οικονομικών φορέων η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού διαπίστωσε ότι: 1)η τεχνική προσφορά του Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών της σχετικής μελέτης και προχωρά στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού της αποσφράγισης οικονομικών προσφορών, 2)η τεχνική προσφορά του Παπανδρέου Φώτιου του Ιωάννη δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές της σχετικής μελέτης ως προς την κοκκομετρία της άμμου πλήρωσης πέλους κι ως εκ τούτου αποκλείεται από την επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση οικονομικών προσφορών, διότι δεν πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις της σχετικής μελέτης, 3)η τεχνική προσφορά της Α. Ηλιόπουλος – Β. Παρλαντζάς Ο.Ε. δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές της σχετικής μελέτης ως προς την κοκκομετρία της άμμου πλήρωσης πέλους κι ως εκ τούτου αποκλείεται από την επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση οικονομικών προσφορών, διότι δεν πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις της σχετικής μελέτης, 4)η τεχνική προσφορά της ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ δεν συμφωνεί με τις προδιαγραφές της σχετικής μελέτης ως προς την κοκκομετρία της άμμου πλήρωσης πέλους και ως προς το συνολικό βάρος του τάπητα κι ως εκ τούτου αποκλείεται από την επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση οικονομικών προσφορών, διότι δεν πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις της σχετικής μελέτης.  Τέλος, η επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε τα δύο στάδια του διαγωνισμού σε συνεχείς συνεδριάσεις από τις 24-03-2017 έως και τις 21-04-2017, εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφορών των Παπανδρέου Φώτιου του Ιωάννη, Α. Ηλιόπουλος – Β. Παρλαντζάς Ο.Ε., Γκαζιάνη Ιάσωνα του Ανδριανού και ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στον εν λόγω πρακτικό της, και την προώθηση της προσφοράς του Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά στο στάδιο της αποσφράγισης οικονομικών προσφορών.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής και το από 27-04-2017 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού,  το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, σύμφωνα με το οποίο η οικονομική προσφορά που αποσφραγίστηκε ήταν του εναπομείναντα οικονομικού φορέα Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά, με μοναδικό α/α προσφοράς συστήματος58787, ενώ επισημαίνεται πως οι οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων  Παπανδρέου Φώτιου του Ιωάννη, Α. Ηλιόπουλος – Β. Παρλαντζάς Ο.Ε., Γκαζιάνη Ιάσωνα του Ανδριανού και ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ παρέμειναν σφραγισμένες, λόγω του αποκλεισμού τους στο στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών.  Ως προς το περιεχόμενό της η οικονομική προσφορά του Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά έχει ως εξής:

Α/Α

Είδος

Μονάδες Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή Προϋπολογισμού

Τιμή Μονάδας €

Σύνολο €

1.

Προμήθεια Συνθετικού Χλοοτάπητα

m 2

7754,404

19,93

16,69

129.421,00

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

153.769,84

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 24%

31.061,04

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

160.482,04

 

Σύμφωνα με το εν λόγω πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού η προσφερόμενη τιμή είναι κατά 16,26% χαμηλότερη από την τιμή προϋπολογισμού της μελέτης και κρίνεται συμφέρουσα για το Δήμο.  Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται την ανάδειξη του Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά ως προσωρινού αναδόχου της εν θέματι προμήθειας, διότι η προσφορά του είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της σχετικής διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης.

  Τέλος, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση των: 1)από 24-03-2017, που σε συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 21-04-2017, πρακτικού αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, τον αποκλεισμό των προσφορών των οικονομικών φορέων: α)Γκαζιάνη Ιάσωνα του Ανδριανού, β)Παπανδρέου Φώτιου του Ιωάννη, γ)Α. Ηλιόπουλος – Β. Παρλαντζάς Ο.Ε. και δ)ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ από το επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και την αποδοχή της προσφοράς του Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά, η οποία προχωράει στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, και 2)από 27-04-2017 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και την ανάδειξη του Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά ως προσωρινού αναδόχου της εν θέματι προμήθειας με συνολικό ποσό προσφοράς 160.482,04€, η οποία είναι κατά 16,26% χαμηλότερη από την τιμή του προϋπολογισμού της μελέτης, ο οποίος με την παρούσα θα πρέπει να κληθεί να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών (παρ. 3.2 άρθρ. 3 της αριθμ. 8027/2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού) από την κοινοποίηση της παρούσης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στην παρ. 2.2.9.2 άρθρ. 2 της αριθμ. 8027/22-02-2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού, προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, η οποία, κατόπιν του ελέγχου αυτού, θα εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή για την αποδοχή ή μη των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται στην παρ. 3.2 αρθρ. 3 της αριθμ. 8027/2017 αναλυτικής διακήρυξης διαγωνισμού.  Σε περίπτωση αποδοχής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Οικονομική Επιτροπή θα κατακυρώσει την ανάθεση της προμήθειας στον προσωρινό μειοδότη.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β. και Κορδώση Χ., οι οποίοι δεν συμφωνούν να εκτελεστεί η προμήθεια με μία μόνο οικονομική προσφορά, γιατί θεωρούν πως δεν είναι προς το συμφέρον του Δήμου και προτείνουν επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού)

 

   Α.- Εγκρίνει τα: α)από 24-03-2017, που μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 21-04-2017, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και β)από 27-04-2017 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 30319 για εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΟΦΙΚΟΥ προϋπολογισμού 190.674,60€, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα.

  Β.- Απορρίπτει τις προσφορές των οικονομικών φορέων:

1)Γκαζιάνη Ιάσωνα του Ανδριανού, με α/α προσφοράς συστήματος 60091, διότι δεν κατέθεσε σωστά συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ και δεν κατέθεσε την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 2)Παπανδρέου Φώτιου του Ιωάννη, με α/α προσφοράς συστήματος 59810, 3)Ηλιόπουλος και Παρλαντζάς Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε., με α/α προσφοράς συστήματος 59451, και 4)ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ, με α/α προσφοράς συστήματος 58708, διότι οι τεχνικές τους προσφορές δεν πληρούν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις της σχετικής μελέτης,

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 24-03-2017 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Γ.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ, με α/α προσφοράς συστήματος 58787, για την προμήθεια του συνόλου των ειδών της με αριθμό 48/2015 (τροποποιημένη) μελέτης με συνολικό ποσό προσφοράς 160.482,04€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στο από 27-04-2017 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.

  Δ.- Καλεί τον οικονομικό φορέα Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα, να υποβάλει μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στην παρ. 2.2.9.2 του άρθρου 2 της αριθμ. 8027/22-02-2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού, σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά ορίζονται στην παρ. 3.2 του άρθρου 3 της αριθμ. 8027/2017 αναλυτικής διακήρυξης διαγωνισμούΤα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους.  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού στις 22-06-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

  Ε.- Καλεί όσους υπέβαλαν προσφορές στον ως άνω διαγωνισμό, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/164/2017.-

                          

 

Επισυνάπτονται τα από 24-03-2017 και 27-04-2017 πρακτικά επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.1

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΟΦΙΚΟΥ»

 

Στην Κόρινθο, την 24-3-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/6/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 30319 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 8027/22-02-2017 διακήρυξης του Δήμου, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο του Σοφικού».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. αριθ. 8027/22-02-2017 διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση  συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο του Σοφικού» και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, παρατηρεί τα εξής:

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 30319. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 20-3-2017 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 24-3-2017 και ώρα 10:00.

Στη συνέχεια η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 30319 και διαπίστωσε ότι αφενός ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, προσφορές από τους παρακάτω οικονομικού φορείς:

 

 

Προμηθευτής

Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς

1

Μοσχοβίτης Παναγιώτης του Κοσμά

17-3-2017 15:28:27

2

Παπανδρέου Φώτιος του Ιωάννη

193-2017 17:07:30

3

Ηλιόπουλος και Παρλαντζάς ΟΕ με τον δ.τ. ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε.

20-3-2017 11:30:54

4

Γκαζιάνης Ιάσων του Ανδριανού

20-3-2017 13:44:14

5

ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ

20-3-2017 13:22:18

 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Επισημαίνεται ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν αφού σύμφωνα με τη διακήρυξη του διαγωνισμού, αυτοί θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.

 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς α/α συστήματος :

 

 

Προμηθευτής

Α/Α  προσφοράς συστήματος

1

Μοσχοβίτης Παναγιώτης του Κοσμά

58787

2

Παπανδρέου Φώτιος του Ιωάννη

59810

3

Α. Ηλιόπουλος και Β. Παρλαντζάς ΟΕ

59451

4

Γκαζιάνης Ιάσων του Ανδριανού

60091

5

ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ

58708

 

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η επιτροπή ακολούθως προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν τα παρακάτω για τον κάθε οικονομικό φορέα που συμμετείχε στο διαγωνισμό:

 

1.       Για τον κο Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά

Κατέθεσε τα εξής έγγραφα:

 

ΤΕΥΔ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ FIFA QUALITY PRO

ΕΚΘΕΣΗ FIFA LABORATORY REPORT ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ FIFA PREFERRED PRODUCER

ISO 9001, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (CCGRASS)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ CCGRASS ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ_ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚΤΕΛ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ CCGRASS

ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ

ΥΠΕΥΘ ΔΗΛ PROSPECTUS & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ_ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

TECHNICAL DATA_ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΥΠΕΥΘ ΔΗΛ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΥΠΕΥΘ ΔΗΛ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΟΣΤ&ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΚΤΕΛ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΥΠΕΥΘ ΔΗΛ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 5 ΕΤΩΝ

ΥΠΕΥΘ ΔΗΛ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘ 8 ΜΗΝΩΝ

ΥΠΕΥΘ ΔΗΛ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ FIFA

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ_ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ_ΓΕΝ ΓΡΑΜΜ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ_ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΤΕΥΔ και την εγγυητική επιστολή με αρ. 1722699 από το ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή σύμφωνα με το υπ. αρ. 49314/30-3-2017 έγγραφο του Ε.Τ.Α.Α.

 

2.       Για τον κο Παπανδρέου Φώτιο του Ιωάννη

 

Κατέθεσε τα εξής έγγραφα:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

TEYD

ΥΔ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΥΜ.ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

PREFERRED PRODUCER

ISO 9001, 14001 DOMO

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ DOMO

ΥΔ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΧΛ

ΥΔ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΚΤ ΠΡΟΜ

ΥΔ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦ

ΥΔ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΔ

FIFA LAB.TEST REPORT No 16120501

FIFA LAB.TEST REPORT No 16120502

FIELD CERTIFICATE

FOOTBALL TURF FIELD TEST REPORT

TEST REPORT 15-110A

ΥΔ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ PROSPECTUS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΥΔ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛ.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ DOMO

ΕΛΟΤ EN ISO 9001 2008

 

Ο οικονομικός φορέας κατέθεσε συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο το ΤΕΥΔ και την εγγυητική επιστολή με αρ. 1723107 από το ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή σύμφωνα με το υπ. αρ. 49377/30-3-2017 έγγραφο του Ε.Τ.Α.Α.

 

3.       Για την Α. Ηλιόπουλος-Β. Παρλαντζάς Ο.Ε.

 

Κατέθεσε τα εξής έγγραφα:

00000 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΨΗΦ.

2.4.3.1.α   ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ) ΨΗΦ

2.4.3.1.β ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.4.3.1.β1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ 2015 12 11

2.4.3.1.β2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Γ.Ε.ΜΗ ΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 2017 03 08

2.4.3.1.β3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ

2.4.3.1.β4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Γ.Ε.ΜΗ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2.4.3.2.α Υ.Δ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΨΗΦ

2.4.3.2β.1 Υ.Δ.ΧΩΡΑΣ  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΑΠΗΤΑ-ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΨΗΦ

2.4.3.2γ.1 Υ.Δ. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2.4.3.2γ.2 Υ.Δ. ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ -ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤ

2.4.3.2γ.3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

2.4.3.2γ.4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟΥ FIFA QUALITY

2.4.3.2γ.5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟΥ FIFA QUALITY

2.4.3.2γ.6 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

2.4.3.2γ.7 ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ 16.19311

2.4.3.25.2 ISO 14001 – 2004 LIMONTA SPORT SPA

2.4.3.25.5 ΕΛΟΤ 1801 2008 OHSAS 18001 2007 ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ ΟΕ

2.4.3.2ε FIFA PREFFERED PRODUSER LIMONTA SPORTS.P.A

2.4.3.2ζ Υ.Δ. ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ 8 ΜΗΝΩΝ ΨΗΦ

2.4.3.2η Υ.Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΨΗΦ

2.4.3.2θ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ -ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

2.4.3.2στ Υ.Δ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΧΛΛΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ 5 ΕΤΗ ΨΗΦ

 

Κατέθεσε συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ και την εγγυητική επιστολή με αρ. 1722301 από το ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα τη και βεβαιώθηκε αυτή σύμφωνα με το υπ. αρ. 49407/30-3-2017 έγγραφο του Ε.Τ.Α.Α.

 

 

4.       Για τον κο Γκαζιάνη Ιάσωνα του Ανδριανού

Κατέθεσε τα εξής έγγραφα:

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΗΤΙΚΟ FIFA

 

Ο κος Γκαζιάνης Ιάσωνας του Ανδριανού κατέθεσε προσφορά στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό ως φυσικό πρόσωπο, ενώ το ΤΕΥΔ φέρει τα στοιχεία της ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε., της οποίας ο κος Γκαζιάνης είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Νόμιμος Εκπρόσωπος και την οποία έχει υπογράψει ψηφιακά. Δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία του ΤΕΥΔ (Σελίδες 2, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 19). Δεν έχει κατατεθεί εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, στο άρθρο 2.4.3.1. αυτής.

 

5.       Για την ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ.

 

Κατέθεσε τα εξής έγγραφα

Ε.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ISO ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ

ΕΒΕΑ

ΦΕΚ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ-ΓΕΜΗ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.SIGNED

Υ.Δ. N.K..SIGNED

ΔΑΝΕΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ LIMONTA

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΤΕΥΔ (επεξεργάσιμη μορφή)

ΤΕΥΔ PANDA SPORTS

ISOPROSPECTUSFIFA PREFFEREDTEST REPORTΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΜ.-ΕΓΓΥΗΣΗ

 

Κατέθεσε συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ και την εγγυητική επιστολή με αρ. 1722301 από το ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή ελέγχθηκε ως προς την εγκυρότητα της και βεβαιώθηκε αυτή σύμφωνα με το υπ. αρ. 49407/30-3-2017 έγγραφο του Ε.Τ.Α.Α.

Η ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ στηρίζεται στις ικανότητες άλλου οικονομικού φορέα, της ΠΑΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ EΠΕ (PANDA SPORTS LTD) προκειμένου να ανταποκριθεί στο κριτήριο της τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας, όπως ορίζεται στις παρ.2.2.6 και 2.2.8 της διακήρυξης.

H ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ κατέθεσε ΤΕΥΔ της PANDA SPORT και ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ και PANDA SPORTS.

 

Στη συνέχεια η επιτροπή σημείωσε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά που απέστειλαν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στον Δήμο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα και όπως ορίζεται από την Διακήρυξη και συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα ως εξής:

 

 

Προμηθευτής

Αρ. πρωτ. Κατάθεσης δικαιολογητικών

1

Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά

12241/20-3-2017

2

Παπανδρέου Φώτιος του Ιωάννη

12623/22-3-2017

3

Α. Ηλιόπουλος-Β. Παρλαντζάς Ο.Ε.

12689/22-3-2017

4

Γκαζιάνη Ιάσωνα του Ανδριανού

12475/21-3-2017

5

ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ.

12690/22-3-2017

 

Διαπιστώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς:

·         κος Μοσχοβίτης Παναγιώτης του Κοσμά

·         κος Παπανδρέου Φώτιος του Ιωάννη

·         Α. Ηλιόπουλος-Β. Παρλαντζάς Ο.Ε.

·         ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ.

κατέθεσαν σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, δηλαδή το ΤΕΥΔ ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη (άρθρο 79, Ν.4412/2016) και την εγγυητική επιστολή όπως ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού. Ως εκ τούτου οι προσφορές τους προχωρούν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών τους προσφορών.

 

Η προσφορά του οικονομικού φορέα κου Γκαζιάνη Ιάσωνα του Ανδριανού, απορρίπτεται και δεν προχωρά στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.6 της διακήρυξης: «H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω […], 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς) […]», καθώς δεν κατέθεσε σωστά συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ και δεν κατέθεσε την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

 

 

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Έχοντας υπόψη η Επιτροπή τα παραπάνω προχώρησε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των κάτωθι:

·         κος Μοσχοβίτης Παναγιώτης του Κοσμά

·         κος Παπανδρέου Φώτιος του Ιωάννη

·         Α. Ηλιόπουλος-Β. Παρλαντζάς Ο.Ε.

·         ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ.

 

με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης με αριθμ. 48/2015 (Επικαιροποιημένη μελέτη) της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και αφού έλαβε υπόψη της τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, κατάρτισε τον Α’ και Β’ Πίνακα αξιολόγησης τεχνικών προσφορών. Διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

 

1. Προσφορά του κου Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά

Η τεχνική προσφορά του κου Μοσχοβίτη Παναγιώτης είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Μελέτη με αρ. 48/2015 και προχωρά στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών

 

2. Προσφορά του κου Παπανδρέου Φώτιου του Ιωάννη

Ο χλοοτάπητας που προσέφερε ο κος Παπανδρέου Φώτιος του Ιωάννη είναι ο χλοοτάπητας DOMO Duraforce 60M XQ) και κατασκευάζεται από την (DOMO) SPORTS & LEISURE GROUP N.V. Κατατέθηκε το με αρ. 16-1205-01 FIFA LABORATORY TEST REPORT της 17-11-2016 για το DOMO Duraforce 60M XQ. Σύμφωνα με την προσφορά η πλήρωση πέλους του τάπητα θα γίνει με άμμο πυριτίου σταθερής κοκκομετρίας 0,3 – 0,8 mm, όπως αναφέρεται στη σελίδα 11/22 του προαναφερθέντος Test Report, ενώ η απαίτηση της μελέτης για την κοκκομετρία είναι 0,4mm έως 1,00mm. Επομένως η τεχνική προσφορά του κου Παπανδρέου Φώτιου του Ιωάννη δεν πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και αποκλείεται από την επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

.

3. Προσφορά της Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ

Ο χλοοτάπητας που προσέφερε η Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ είναι ο χλοοτάπητας DUO SHAPE P+60 SBR F και κατασκευάζεται από την LIMONTA SPORT SPA. Κατατέθηκε το με αρ. 16-0033IT FIFA LABORATORY TEST REPORT της 25-3-2016 για το DUO SHAPE P+60 SBR F. Σύμφωνα με την προσφορά η πλήρωση πέλους του τάπητα θα γίνει με χαλαζιακή άμμο σταθερής κοκκομετρίας 0,5 – 1,6 mm, όπως αναφέρεται στη σελίδα 11/22 του προαναφερθέντος Test Report, ενώ η απαίτηση της μελέτης για την κοκκομετρία είναι 0,4mm έως 1,00mm. Επομένως η τεχνική προσφορά της Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ δεν πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και αποκλείεται από την επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

 

4. Προσφορά της ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ

Ο χλοοτάπητας που προσέφερε η ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ είναι ο χλοοτάπητας DUO SHAPE P+60 SBR F και κατασκευάζεται από την LIMONTA SPORT SPA. Κατατέθηκε το με αρ. 16-0271ΙΤ-Ρ TEST REPORT της 15-4-2016 για το DUO SHAPE P+60 SBR F. Σύμφωνα με το προαναφερθέν Test Report στη σελίδα 6/16, ο προσφερόμενος τάπητας θα είναι κατασκευασμένος από ίνες με πυκνότητα 7.956/m2, έναντι 8.500/m2 που ορίζει η μελέτη, η πλήρωση πέλους του τάπητα θα γίνει με άμμο πυριτίου σταθερής κοκκομετρίας 0,63 – 1,25 mm, ενώ η απαίτηση της μελέτης για την κοκκομετρία είναι 0,4mm έως 1,00 mm, και το συνολικό βάρος του τάπητα θα είναι 2.100g/m2, ενώ η απαίτηση της μελέτης για το συνολικό βάρος είναι τουλάχιστον 2.200gr/m2. Επομένως η τεχνική προσφορά της ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ δεν πληροί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις και αποκλείεται από την επόμενη φάση του διαγωνισμού, την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τα δύο στάδια του διαγωνισμού σε συνεχείς συνεδριάσεις από τις 24/3/2017 έως και τις 21/4/2017, εισηγείται:

 

(Α) τον αποκλεισμό των προσφορών των:

·         Παπανδρέου Φώτιου του Ιωάννη

·         Α. Ηλιόπουλος-Β. Παρλαντζάς Ο.Ε.

·         Γκαζιάνη Ιάσωνα του Ανδριανού

·         ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ.

Για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στο παρόν Πρακτικό

 

(Β) την προώθηση της προσφοράς του κου Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά στο στάδιο αποσφράγισης οικονομικών προσφορών (η ακριβής ημέρα και ώρα αποσφράγισης θα γνωστοποιηθεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ).

 

(Γ) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων.

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, συνέταξε το παρόν Πρακτικό Αρ.1 και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα

 

 

 

Η Επιτροπή

 

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Σούκουλης Αντώνιος

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ.2

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΟΦΙΚΟΥ»

 ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 27-4-2017

 

Στην Κόρινθο, σήμερα 27-4-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, Δημοκρατίας 1, 1ος όροφος, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθμ.02/6/2017  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τις οικονομικές προσφορές που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 30319 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 8027/22-02-2017 διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Σοφικού».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ

2.

Τακτικό Μέλος

ΣΑΒΒΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

3.

Τακτικό Μέλος

ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΙΩΝΙΟΣ

 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την υπ. Αριθ. 8027/2017 σχετική διακήρυξη της «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Σοφικού» για τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων και το νομικό πλαίσιο που διέπει τον εν λόγω διαγωνισμό, τα µέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές.

Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία, οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν ο υποφάκελος «Οικονομική προσφορά» της προσφοράς με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Η οικονομική προσφορά που αποσφραγίστηκε ήταν του οικονομικού φορέα με μοναδικό α/α συστήματος : 

 

α/α

Υποψήφιος προμηθευτής

Αριθμός Συστήματος

1

Μοσχοβίτης Παναγιώτης του Κοσμά

58787

 

Επισημαίνεται ότι οι οικονομικές προσφορές των οικονομικών φορέων: Παπανδρέου Φώτιος του Ιωάννη, Ηλιόπουλος και Παρλαντζάς Ο.Ε. και ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ παρέμειναν σφραγισμένες, καθώς οι προσφορές αυτών αποκλείστηκαν κατά του στάδιο του ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών (Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού Αρ.1)

Αναφορικά με το περιεχόμενο των προσφορών η επιτροπή επεσήμανε ότι αυτή περιελάμβανε τα διάφορα επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία. Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της αποσφράγισης, η δε ενημέρωση των προμηθευτών έγινε στις 10:29 πμ. μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.

 

Ως προς το περιεχόμενο της η οικονομική προσφορά του κου Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά έχεις ως εξής:

 

Α/Α

Είδος

Μονάδες Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή προϋπολο-γισμού

Τιμή Μονάδας €

Σύνολο €

1.

Προμήθεια Συνθετικού Χλοοτάπητα

m2

7754,404

19,93

16,69

129.421,00

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

153.769,84

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 24%

  31.061,04

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

160.482,04

 

Η προσφερόμενη τιμή είναι κατά 16,26% χαμηλότερη από την τιμή προϋπολογισμού της μελέτης και κρίνεται συμφέρουσα για το Δήμο.

 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή:

 

(Α) Την ανάδειξη του κου Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Σοφικού» γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της Διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

 

(Β) την έγκριση του παρόντος πρακτικού.

 

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε σε αυτό το σημείο το έργο της μέχρι και την αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών, συνέταξε το  παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα. Η απόφαση επικύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οικονομικούς φορείς. Κατά της ανωτέρω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

 

 

 

Η Επιτροπή

Γιαβάση Άννα                   Σαββανού Ελένη               Σούκουλης Αντώνιος