Απόφαση αριθμ. 4/40/2017

 

Αριθμός Πρακτικού 4

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 13-06-2017

 

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο,  4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο,  6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο  8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

            Επειδή ο κ. Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του,  υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του  Άρθρου 74 του Ν.3852/10,  παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος  κ. Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι  πρόσκληση.

            Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 13η Ιουνίου 2017,  ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα  09:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25621/09-06-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της,  για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

          Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά  (7) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Γεώρ. Μουρούτσος, 4)Παν.Λαμπρινός  5)Κων. Ζήμος,  6)Βασ. Νανόπουλος, 7)Μαρία Καραμαλίκη.

 Α π ό ν τ ε ς

 1)Στ. Κεφάλας, 2)Ανδρ. Σούκουλης.

 

          Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 40η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Επί τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την εξασφάλιση πίστωσης για μίσθωση χώρου για στέγαση και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων» θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Μίσθωση χώρου για στέγαση και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων

 

Α. Επανυποβολή για έλεγχο νομιμότητας στο Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Κορινθίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.&Ι. της αριθμ. 23/485/2013 Α.Ο.Ε

 

Λαμβάνοντας υπόψη :

(1)          Την αριθμ. 23/485/12-11-2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για μίσθωση χώρου (ιδιοκτησίας Γαρυφαλλιάς και Δημητρίου – Φραγκίσκου Λέκκα) για στέγαση και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Οργανικών Βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων»

(2)          Το αριθμ. 1403/35051/3-6-2014 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Κορινθίας, σύμφωνα με το οποίο η αριθμ. 23/485/2013 Α.Ο.Ε. θα ελεγχθεί ως προς την νομιμότητά της μετά την έκδοση απόφασης ένταξης του έργου Κατασκευής και λειτουργίας Μονάδας Κομποστοποίησης στο Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ 2007-2013)

(3)          Το γεγονός ότι δεν υλοποιήθηκε το έργο της «Κατασκευής και λειτουργίας Μονάδας Κομποστοποίησης» στα πλαίσια της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013

(4)          Το αριθμ. 406/22-12-2016 έγγραφο του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με το οποίο ο τρόπος ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης βιοαποβλήτων και οι απαιτούμενες επενδύσεις για την υλοποίηση τους αποφασίζεται σε Δημοτικό Επίπεδο και περιγράφεται στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης καθώς και ότι η λειτουργία συστήματος επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομίσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων είναι εναρμονισμένη με το σχέδιο του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου που έχει αποσταλεί προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες των ΥΠΕΝ και ΥΠΕΣΔΑ

(5)          Η αριθμ. 53297/30-12-2016 αίτηση χρηματοδότησης που υπέβαλε ο Δήμος Κορινθίων στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορές, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» για τη χρηματοδότηση του έργου ««Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων»

(6)          Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει αξιολογηθεί η εν λόγω αίτηση και ο Δήμος Κορινθίων επιθυμεί άμεσα να ξεκινήσει τη διαδικασία διαχείρισης των Οργανικών Βιοαποδομήσιμων Δημοτικών Στερεών του Αποβλήτων και θα καλύψει τις όποιες δαπάνες από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου και καταρχήν τη μίσθωση του χώρου που θα φιλοξενήσει το εν λόγω σύστημα διαχείρισης .

(7)          Τέλος το γεγονός ότι ο Δήμος έχει εξασφαλίσει την αριθμ. 6697/5-12-2014 Άδεια εγκατάστασης της Μονάδας στο εν λόγω χώρο.

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες , προκειμένου η αριθμ. 23/485/12-11-2013 Α.Ο.Ε. επανυποβληθεί για έλεγχο στο Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Κορινθίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.&Ι., με δεδομένο ότι σε συνέχεια επικοινωνίας με τον ιδιοκτήτη του χώρου , αυτός εξακολουθεί να επιθυμεί την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μίσθωσης .

 

Β. Τροποποίηση Προϋπολογισμού για την εξασφάλιση πίστωσης για την Μίσθωση του εν λόγω χώρου

 

Στον προϋπολογισμό έτους 2017, στον Κ.Α. 20/6231.0001 για «Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων και γαιών» έχει εγγραφεί πίστωση 43.200,00 ευρώ για την κάλυψη της δαπάνης μίσθωσης χώρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού για δημιουργία «Πράσινου Σημείου».

 

Εν όψει της ενεργοποίησης της μίσθωσης του χώρου ιδιοκτησίας «Γαρυφαλλιάς και Δημητρίου – Φραγκίσκου Λέκκα» προτείνεται:

·                            η ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α. 20/6231.0001 με το ποσό των 9.000,00 ευρώ = 6 Χ 1.500,00€ = [μισθώματα για τους μήνες Ιούλιο έως και Δεκέμβριο έτους 2017] και τελική πίστωση 52.200,00 €

·                            η μείωση της πίστωσης του Κ.Α. 20/7135.0001 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» κατά 9.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 165.885,66 € .

 

  Ακολούθως ο Πρόεδρος προτείνει την έκφραση θετικής γνώμης στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων για την αναφερόμενη στην ως άνω εισήγηση της υπηρεσίας τροποποίηση δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, την εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Εκφράζει θετική γνώμη στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων για την τροποποίηση του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 ως εξής:

  Στον προϋπολογισμό έτους 2017, στον Κ.Α. 20/6231.0001 για «Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων και γαιών» έχει εγγραφεί πίστωση 43.200,00 ευρώ για την κάλυψη της δαπάνης μίσθωσης χώρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού για δημιουργία «Πράσινου Σημείου».

  Εν όψει της ενεργοποίησης της μίσθωσης του χώρου ιδιοκτησίας «Γαρυφαλλιάς και Δημητρίου – Φραγκίσκου Λέκκα» προτείνεται:

·                            η ενίσχυση της πίστωσης του Κ.Α. 20/6231.0001 με το ποσό των 9.000,00 ευρώ = 6 Χ 1.500,00€ = [μισθώματα για τους μήνες Ιούλιο έως και Δεκέμβριο έτους 2017] και τελική πίστωση 52.200,00 €

·                            η μείωση της πίστωσης του Κ.Α. 20/7135.0001 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» κατά 9.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 165.885,66 € .

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος  ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  4/40/2017.-