Απόφαση αριθμ. 23/273/2017

 Αριθμός Πρακτικού 23

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 09-08-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 9η Αυγούστου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 34501/04-08-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3) Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7) Κορδώσης Χρ.

Α π ό ν τ ε ς

1) Βλάσσης Δημ., 2)Δημητρόπουλος Κων.(προσήλθε στην συζήτηση του 14ου θέματος Ημερησίας Διάτραξης).

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 273η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων για το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. Πρωτ.33405/31-07-2017 εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου, που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Σύνταξη Έκθεσης πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων για το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 και διαβίβασή τους στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για έγκριση

 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Κορινθίων ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 19/305/03.09.2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 2 του Ν.4071/2012. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, η Επιτροπή Διαχείρισης υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάμηνο στην Οικονομική Επιτροπή Έκθεση Πεπραγμένων και Διαχειριστικό Απολογισμό. Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της το διαχειριστικό απολογισμό και η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου.

 

Βάσει των ανωτέρω και σύμφωνα με την επισυναπτόμενη με αριθ. 3/13/27.07.2017 απόφαση της, η Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων, προχώρησε στη σύνταξη της Έκθεσης Πεπραγμένων και του Διαχειριστικού Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας για το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 και αιτείται από την Οικονομική Επιτροπή την έγκρισή τους.

 

Συνημμένα: Η υπ’ αριθμ. 3/13/27.7.2017 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων.

 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την Έκθεση Πεπραγμένων και Διαχειριστικού Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου για το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 η οποία συντάχθηκε με την υπ’ αριθμ.3/13/27.7.2017 απόφαση Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Κορινθίων και έχει ως εξής:

ΘEΜΑ 1ο : Σύνταξη Έκθεσης πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων, για το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 και διαβίβασή τους στην Οικονομική επιτροπή του Δήμου για έγκριση.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα, προτείνει τη σύνταξη και έγκριση της Έκθεσης πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων, για το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 ως κάτωθι και τη διαβίβασή τους στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας για έγκριση.

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Κορινθίων ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 19/305/03.09.2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4071/2012. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, η Επιτροπή Διαχείρισης υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάμηνο στην Οικονομική Επιτροπή, έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό. Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της το διαχειριστικό απολογισμό και η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαχείρισης προχώρησε στην σύνταξη της έκθεσης πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων για το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 ως κάτωθι:

Στο σύνολο των δικαιούχων συμπεριλαμβάνονται 33 νέες οικογένειες οι οποίες εντάχθηκαν στον Κοινωνικό Παντοπωλείο κατά τους μήνες:

  1. Φεβρουαρίου 2017 :7 οικογένειες

  2. Απριλίου 2017: 26 οικογένειες

 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο προσφέρει βοήθεια στους δικαιούχους του ανάλογα με το σύνολο των προϊόντων που διαθέτει από τις δωρεές και τις προμήθειες του Δήμου αλλά και τα άτομα των συμβιούντων στην εκάστοτε οικογένεια. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 έγινε διάθεση ειδών στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου, για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο , Μάιο και Ιούνιο

 

Επίσης, μετά την παραλαβή προμηθειών σε είδη παντοπωλείου από αγορά του Δήμου την 09.03.2017 δεδομένου ότι οι δωρεές δεν ήταν δυνατό να καλύψουν το σύνολο των αναγκών των δικαιούχων με βασικά είδη διαβίωσης και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 25439/22.06.2016 σύμβαση (ΑΔΑ: Ω35ΥΩΛ7-Θ0Β), τα υπ’ αριθ. 718, 719/ 09.03.2017 και 720/09.03.2017 δελτία αποστολής του προμηθευτή και τα υπ’ αριθ. πρωτ. 42303,42304 /09.03.2017 και 42305/09.03.2017 αντίστοιχα δελτία εισαγωγής στην αποθήκη του Δήμου μας, το υπόλοιπο της αποθήκης του Κοινωνικού Παντοπωλείου αποτυπώνεται στον Πίνακα 1.

 

 

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, περιγράφονται επίσης τα απολογιστικά στοιχεία της διαχείρισης της ανωτέρω περιόδου, ανά είδος προϊόντος, ανά μήνα, αγορές και παραδόσεις στους δικαιούχους.

 

 

Iανουαρ-17

 

 

 

Φεβ-17

 

Μαρ-17

Απρ-17

Μαι-17

Ιουν-17

 

ΕΙΔΟΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

 

Π

 

 

Δ

Π

Π

Α

Π

Π

Π

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗ

 

ΑΛΑΤΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΑΛΕΥΡΙ 2000γρ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΑΛΕΥΡΙ 1000γρ

452

 

452

 

0

480

417

1.500

504

200

202

1.954

 

ΑΛΕΥΡΙ 500γρ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

 

ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΟΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ ΒΡΕΦΙΚΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΒΑΜΒΑΚΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΒΑΝΙΛΙΑ (ΑΡΩΜΑ)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΝΟΥΝΟΥ 410 γρ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΓΑΛΑ (ΧΑΡΤΙΝΟ) 1lit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΓΑΛΑ ΒΡΕΦΙΚΟ 6, 12, 24 μηνών

84

0

0

84

36

129

24

33

28

228

 

ΓΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 410γρ

 

609

 

 

609

 

 

0

663

502

3.996

603

590

613

4.644

 

ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 170γρ

0

 

 

0

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ – ΒΡΩΜΗ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΕΛΙΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΖΕΛΕΣ ΣΚΟΝΗ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΖΑΧΑΡΗ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΚΑΚΑΟ (σκόνη)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΚΑΦΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΚΕΤΣΑΠ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΚΟΝΤΙΣΙΟΝΕΡ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Iανουαρ -17

 

 

Φεβ-17

Μαρ-17

Μαρ-17

Απρ-17 Μαιος-17

Ιου-17

 

ΕΙΔΟΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

 

Π

 

 

Δ

Π

Π

Α

Π

Π

Π

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΚΡΑΣΙ 1 1/2 λίτρο

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΚΡΑΣΙ 1/2 λίτρο

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΚΡΕΜΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΚΡΕΜΑ ΒΡΕΦΙΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΚΡΕΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΚΡΟΥΑΣΑΝ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (ΜΑΝΕΣΤΡΑ) 1000γρ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (ΜΑΝΕΣΤΡΑ) 500γρ

593

170

0

183

124

596

152

153

154

618

 

ΚΥΒΟΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Κ.Λ.Π.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΛΑΔΙ 17lit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΛΑΔΙ 5lit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΛΑΔΙ 2lit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΛΑΔΙ 1,5lit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΛΑΔΙ 1lit

357

357

0

391

372

720

447

299

312

2.934

 

ΛΑΔΙ 500ml

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΛΑΖΑΝΙΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΛΑΖΑΝΙΑ 1/2 Kg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ 500γρ

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

 

ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ 1.000γρ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 1000γρ

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 500γρ

593

593

0

636

423

3.992

505

498

513

4.163

 

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ, ΜΕΛΙ, ΜΕΡΕΝΤΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΜΕΡΕΝΤΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΚΑΙ ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΝΤΟΜΑΤΑ ΧΥΜΟΣ-ΠΕΛΤΕΣ

533

533

0

573

420

3.300

505

530

522

3.932

 

ΝΤΟΜΑΤΑ ΠΟΛΤΟΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Iανουαρ -17

 

 

Φεβ-17

Μαρ-17

Μαρ-17

Απρ-17 Μαιος-17

Ιουν-17

 

ΕΙΔΟΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

Π

 

Δ

 

Π

Π

Α

Π

Π

Π

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΞΥΔΙ 400ml

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ, ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ (ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΙΑ)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙΑ ΘΑΛΛΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ, ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ, ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ, ΣΝΑΚ, Κ.Λ.Π.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΠΕΤΙΜΕΖΙ 1/2 lt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΠΟΥΡΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΡΕΒΥΘΙΑ

167

167

0

174

124

692

149

149

150

439

 

ΡΥΖΙ 2000γρ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΡΥΖΙ 1000γρ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΡΥΖΙ 500γρ

687

0

0

728

506

3.992

607

599

618

4.650

 

ΣΑΜΠΟΥΑΝ

0

0

0

0

0

0

0

151

0

151

 

ΣΑΠΟΥΝΙΑ

0

0

0

0

0

0

0

150

0

150

 

ΣΕΛΟΤΕΪΠ

2

0

0

0

1

0

1

0

0

4

 

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 500γρ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΣΙΤΑΡΙ 500 γρ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΣΚΟΝΗ ΧΕΙΡΟΣ (ΓΙΑ ΡΟΥΧΑ)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ, ΓΚΟΦΡΕΤΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΣΟΥΠΑ MAGGI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΙΑΤΩΝ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΤΕΤΡΑΔΙΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΤΡΑΧΑΝΑΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Ιανουαρ -17

 

 

Φεβ-17

Μαρ-17

Μαρ-17

Απρ-17 Μαιος-17

Ιου-17

 

ΕΙΔΟΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

 

Π

 

 

Δ

Π

Π

Α

Π

Π

Π

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

ΤΣΑΪ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΤΣΟΥΡΕΚΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΤΣΙΠΟΥΡΟ 1 1/2 lt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ

0

0

0

0

0

0

0

152

0

152

 

ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΦΑΒΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΦΑΚΕΣ

355

355

0

376

258

1.980

310

306

316

2.791

 

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ

355

 

355

0

368

248

1.800

298

299

301

1.894

 

ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΓΚΑΖΑΚΙΑ)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΦΙΔΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΦΥΤΙΝΗ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΧΑΛΒΑΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΧΛΩΡΙΝΗ Κ.Λ.Π.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 500 γρ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ΧΥΜΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ 1lit

0

 

0

 

1023

 

885

46

0

20

72

0

0

 

ΧΥΜΟΙ ΜΙΚΡΟΙ 250γρ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

όπου Α : αγορές, Δ: δωρεές, Π: παραδόσεις

Τα μέλη της Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τη σχετική εισήγηση του Προέδρου

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη σύνταξη και έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων και Διαχειριστικού Απολογισμού

της Επιτροπής για το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2017 ως άνω και τη διαβίβαση

τους στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων για έγκριση.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/ 13/ 27 .07.2017.


 

Κατά την διάρκεια της συζήτησης, ο κ.Νανόπουλος Β. παρατηρεί ότι στην σχετική απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου, δεν αναφέρεται η σύνθεση της Επιτροπής, οπότε διαφωνεί για την έγκριση της Έκθεσης.

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η Απόφαση είναι ομόφωνη και υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, οπότε δεν συντρέχει λόγος διαφωνίας.

Εντέλει, η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν τις ανωτέρω εισηγήσεις του Προέδρου και της Επιτροπής Διαχείρισης, την υπ’ αριθμ. 3/ 13/ 27 .07.2017 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Κορινθίων την αντίστοιχη Έκθεση πεπραγμένων και Διαχειριστικού απολογισμού Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017, την υπ’ αριθμ. 19/305/03.09.2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ελήφθη βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.4071/2012, τις διατάξεις του Ν.3852/2010 και του Ν.3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.Νανόπουλου Β. και Κορδώση Χ., οι οποίοι διαφωνούν επειδή στην σχετική εισήγηση δεν αναφέρεται η σύνθεση της Επιτροπής)

Εγκρίνει την Έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Κορινθίων, η οποία αφορά στην λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων για το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017, όπως αυτή ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/273/2017.-