Απόφαση αριθμ. 21/255/2017

 Αριθμός Πρακτικού 21

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 18-07-2017

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Ιουλίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 31279/14-07-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ. 7)Νανόπουλος Βασ.,

Α π ό ν τ ε ς

1) Κορδώσης Χρ., 2) Δημητρόπουλος Κων.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 255η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί αιτήσεως Νικολάου Παπαδά του Σπυρίδωνος περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό τιμής μονάδος της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, για την ιδιοκτησία με κ.α. 0506045 στο Ο.Τ. 709 του σχεδίου πόλεως «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 35618/05-09-2016 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: ”Αίτηση του κ. Νικόλαου Παπαδά του Σπυρίδωνος περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό τιμής μονάδος της μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, για την ιδιοκτησία με κ.α 0506045 στο Ο.Τ 709 του σχεδίου πόλεως ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Κορίνθου”

 

Με τη αριθμ. πρωτ. 33957/19-08-2016 αίτηση ο κ.Νικόλαος Παπαδάς του Σπυρίδωνος και της Ελένης, ζητά εξώδικο συμβιβασμό για τον καθορισμό τιμής μονάδος της οφειλόμενης εκ μέρους του προς το Δήμο μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα επιφάνειας 48,55 τ.μ, για την ιδιοκτησία του με κ.α 0506045 στο Ο.Τ 709 του σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Κορίνθου, σύμφωνα με τον πίνακα πράξης εφαρμογής του σχεδίου πόλεως που έχει κυρωθεί με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας.

 

Ο αιτών, προτείνει ως τιμή μονάδος, την τιμή των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τμ), οπότε η οφειλή του προς το Δήμο σε περίπτωση που γίνει δεκτή η τιμή αυτή, θα ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι έξι ευρώ (δηλ. 48,55 τμ Χ 120 €/τμ = 5.826 €)

 

Σημειώνεται, ότι ο αιτών ιδιοκτήτης, όφειλε στο Δήμο για την εν λόγω ιδιοκτησία και προσκύρωση επιφάνειας 0,41 τ.μ για την οποία έχει καθοριστεί τιμή μονάδος εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τμ) με την υπ΄ αριθμ. 10/107/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία έχει εγκριθεί με την υπ΄ αριθμ. 2132/60445/21-08-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

 

Παρακαλούμε όπως προηγηθεί γνωμοδότηση δικηγόρου επί του παραπάνω αιτήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και εν συνεχεία όπως αποφασίσετε περί της αποδοχής ή μη του αιτούμενου εξώδικου συμβιβασμού, σύμφωνα με το εδάφιο ιδ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.

 

Συνημμένα:

  • Η με αριθμ. πρωτ. 33957/19-08-2016 αίτηση του κ. Νικόλαου Παπαδά του Σπυρίδωνος

  • Αντίγραφο του πίνακα της κυρωμένης πράξης εφαρμογής σχ. πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” (σελίδες 257α και 257β)

  • Απόσπασμα διαγράμματος κυρωμένης πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:1000

  • Η υπ΄ αριθμ. 10/107/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, συνοδευόμενη από την υπ΄ αριθμ. 2132/60445/21-08-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι, με την υπ’ αριθμ. 24/303/2016 Απόφασή της, ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου, ο δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Αλεξόπουλος Θεόδωρος προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την ως άνω αναφερόμενη αίτηση εξώδικου συμβιβασμού και θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. Εισερχ. 29059/03-07-2017 σχετική γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου, η οποία, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 512/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα σε 120,00€ ανά τετραγωνικό μέτρο για ακίνητα στην περιοχή ¨Μπαθαρίστρα-Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων.

Προσφάτως όμως εξεδόθη και η υπ’ αριθμ. 106/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου σύμφωνα με την οποία προσδιορίστηκε η οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης, για εισφορά γης σε χρήμα, στο ποσό των 85 € /τετραγωνικό μέτρο και αφορά ιδιοκτησίες στην ίδια ανωτέρω θέση.

Επειδή ο ανωτέρω αιτών, με την ως άνω αίτησή του, προσδιορίζει την τιμή της αποζημίωσης προς τον Δήμο μας στο ποσό των 120 € ανά τετραγωνικό μέτρο εδάφους και άρα σε περίπτωση που αυτή γίνει δεκτή τότε η οφειλή του προς το Δήμο μας θα είναι 48,55x120€ =5.826€.

Επειδή αν η αποζημίωση γίνει βάσει της τιμής που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 106/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου ( 85 € /τετραγωνικό μέτρο ) αυτή θα είναι σημαντικά μικρότερη ήτοι 48,55×85€ =4.126,75οπότε ο Δήμος χάνει ποσό 1.699,25€.

Κατόπιν των ανωτέρω, η πρόταση του ως άνω αιτούντος είναι συμφέρουσα για τον Δήμο Κορινθίων, καθόσον είναι ίδια με την τιμή που έχει καθοριστεί από τον Δήμο δυνάμει της υπ’ αριθμ. 512/2013 Απόφασης του Δ.Σ., και σε κάθε περίπτωση πολύ μεγαλύτερη από αυτή που ορίζει η υπ’ αριθμ. 106/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου.”

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει δεκτό το αίτημα του κ.Νικόλαου Παπαδά του Σπυρίδωνος, ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με κ.α 0506045 που βρίσκεται στο Ο.Τ 709 του σχεδίου πόλεως ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Κορίνθου”, περί εξώδικου συμβιβασμού με προτεινόμενη από πλευράς του τιμή μονάδος τα 120,00€/τμ, για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα συνολικής επιφάνειας 48,55 τ.μ, δηλαδή την καταβολή από αυτόν του συνολικού ποσού των 5.826 € (48,55 τμ Χ 120 €/τμ ), προκειμένου να εκπληρώσει την υποχρέωση του προς το Δήμο Κορινθίων.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 35618/05-09-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την υπ’ αριθμ. πρωτ. Εισερχ. 29059/03-07-2017 γνωμοδότηση του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου κ.Αλεξόπουλου Θεόδωρου, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, του κ.Νικόλαου Παπαδά του Σπυρίδωνος, ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου με κ.α 0506045 που βρίσκεται στο Ο.Τ 709 του σχεδίου πόλεως ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Κορίνθου”, με προτεινόμενη από πλευράς του τιμή μονάδος τα 120,00€/τμ, για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, συνολικής επιφάνειας 48,55 τ.μ, δηλαδή την καταβολή από αυτόν του συνολικού ποσού των 5.826 € ( 48,55 τμ Χ 120 €/τμ) προς τον Δήμο Κορινθίων προκειμένου να εκπληρώσει την σχετική υποχρέωση του.

Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21/255/2017.-

 

 

Leave a Comment