Απόφαση αριθμ. 19/233/2017

 Αριθμός Πρακτικού 19

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-06-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Ιουνίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 28348/26-06-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Νανόπουλος Βασ., 7)Δημητρόπουλος Κων.

Α π ό ν τ ε ς

1)Βλάσσης Δημ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης), 2)Κορδώσης Χρ..

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 233η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 34.510,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 8/110/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 14/2017 μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι υπηρεσίας και ορίστηκε ημερομηνία του διαγωνισμού η 24-05-2017.  Ακολούθως με την αριθμ. 15/193/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 24-05-2017 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού και προωθήθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο στάδιο αποσφράγισης κι αξιολόγησης της οικονομικής του προσφοράς.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 16-06-2017 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο η μοναδική οικονομική προσφορά της εταιρείας ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. έχει συνταχθεί όπως προβλέπεται από τη διακήρυξη του εν θέματι διαγωνισμού κι η προσφερόμενη τιμή για την ασφάλιση των μεταφορικών μέσων και των μηχανημάτων του Δήμου σύμφωνα με τον πίνακα αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων ανέρχεται στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (22.272,00€).  Συνεπώς, η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφορά της ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της σχετικής διακήρυξης, ότι οι τιμές της προσφοράς κρίθηκαν συμφέρουσες σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενο διαγωνισμό (σχετική η υπ΄ αριθμ. 34170/2016 ισχύουσα σύμβαση του Δήμου με ΑΔΑ: Ω908ΩΛ7-89Φ ποσού 23.288,00€ για ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων), εισηγείται την ανάδειξη της εταιρείας ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. ως προσωρινού αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών για «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων».

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 16-06-2017 πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι υπηρεσία, την ανάδειξη της εταιρείας ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. ως προσωρινού αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας ασφάλισης των αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τον Πίνακα Οχημάτων-Μηχανημάτων της αριθμ. 14/2017 μελέτης και σχετικής διακήρυξης με συνολικό ποσό προσφοράς 22.272,00€, η οποία με την παρούσα θα πρέπει να κληθεί να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (άρθρ. 12 της αριθμ. 20035/2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού) από την κοινοποίηση της παρούσης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στο άρθρο 7 σημείο 7.Β της αριθμ. 20035/10-05-2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού, προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, η οποία, κατόπιν του ελέγχου αυτού, θα εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή για την αποδοχή ή μη των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  Σε περίπτωση αποδοχής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Οικονομική Επιτροπή θα κατακυρώσει την ανάθεση της προμήθειας στον προσωρινό μειοδότη.

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β. και Δημητρόπουλου Κ., διότι θεωρούν ότι η ύπαρξη μίας μοναδικής προσφοράς δεν είναι προς το συμφέρον του Δήμου)

 

   Α.- Εγκρίνει το από 16-06-2017 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για εκτέλεση της υπηρεσίας ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού 34.510,00€.

  Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού την εταιρεία με την επωνυμία ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παροχή της υπηρεσίας ασφάλισης των αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τον Πίνακα Οχημάτων-Μηχανημάτων της αριθμ. 14/2017 μελέτης και σχετικής διακήρυξης με συνολικό ποσό προσφοράς είκοσι δύο χιλιάδες διακόσια εβδομήντα δύο ευρώ (22.272,00€), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

  Γ.- Καλεί την εταιρεία με την επωνυμία ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, να υποβάλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών (άρθρ. 12 της αριθμ. 20035/2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού) από την κοινοποίηση της παρούσης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στο άρθρο 7 σημείο 7.Β της αριθμ. 20035/10-05-2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμούΤα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  Η αποσφράγιση του Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων – Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος – στις 18-07-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/233/2017.-