Απόφαση αριθμ. 19/232/2017

 Αριθμός Πρακτικού 19

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-06-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Ιουνίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 28348/26-06-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ.), 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Νανόπουλος Βασ., 7)Δημητρόπουλος Κων.

Α π ό ν τ ε ς

1)Βλάσσης Δημ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης), 2)Κορδώσης Χρ..

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

     ΑΠΟΦΑΣΗ 232η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΟΦΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 190.674,60€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 33/406/2016 απόφασή της, με την οποία επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθμ. 48/2015 (τροποποιημένη) μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών του διαγωνισμού η 20/03/2017.  Ο διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 30319.  Επίσης, ο Πρόεδρος υπενθυμίζει την αριθμ. 12/164/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν τα: α)από 24-03-2017, που μετά από συνεχείς συνεδριάσεις ολοκληρώθηκε στις 21-04-2017, πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και β)από 27-04-2017 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, απορρίφθηκαν οι προσφορές των οικονομικών φορέων: 1)Γκαζιάνη Ιάσωνα του Ανδριανού, με α/α προσφοράς συστήματος 60091, διότι δεν κατέθεσε σωστά συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ και δεν κατέθεσε την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 2)Παπανδρέου Φώτιου του Ιωάννη, με α/α προσφοράς συστήματος 59810, 3)Ηλιόπουλος και Παρλαντζάς Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο ΤΕΧΝΟΓΑΙΑ Ο.Ε., με α/α προσφοράς συστήματος 59451, και 4)ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ, με α/α προσφοράς συστήματος 58708, διότι οι τεχνικές τους προσφορές δεν πληρούν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις της σχετικής μελέτης, ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ, με α/α προσφοράς συστήματος 58787 με συνολικό ποσό προσφοράς 160.482,04€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ο οποίος και κλήθηκε να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, και, τέλος, κλήθηκαν όσοι υπέβαλαν προσφορές στον ως άνω διαγωνισμό, να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.  Τέλος, με την αριθμ 17/224/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 16-06-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων περί εξέτασης ένστασης για τον ως άνω ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, απορρίφθηκε στο σύνολό της η με αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 25004/07-06-2017 ένσταση του οικονομικού φορέα Παπανδρέου Φώτιου του Ιωάννη, με α/α προσφοράς συστήματος 59810, κατά της με αριθμό 12/164/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου στον ως άνω αναφερόμενο διαγωνισμό, η οποία απόφαση παρέμεινε ως έχει, και ορίστηκε η συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού ως έχει και κατά τα προβλεπόμενα στην σχετική διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού.

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 23-06-2017 αριθμ. 3 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης, σύμφωνα με το οποίο  ο προσωρινός ανάδοχος Μοσχοβίτης Παναγιώτης του Κοσμά υπέβαλλε εμπρόθεσμα και ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού, τα οποία και αποσφραγίστηκαν από την επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού.  Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον αριθμ. πρωτ. 26365/14-06-2017, φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, ο οποίος αποσφραγίστηκε επίσης από την επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού.  Σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή, είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρ. 2.2.9.2 της αριθμ. 8027/22-02-2017 διακήρυξης διαγωνισμού, κι η επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, εισηγείται την κήρυξη του οικονομικού φορέα Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά σε ανάδοχο της εν θέματι προμήθειας.

  Ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 23-06-2017 πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας στον οικονομικό φορέα ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ως εξής:

 

Α/Α

Είδος

Μονάδες Μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή Προϋπολογισμού

Τιμή Μονάδας €

Σύνολο €

1.

Προμήθεια Συνθετικού Χλοοτάπητα

m 2

7754,404

19,93

16,69

129.421,00

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

153.769,84

 

 

 

 

 

Φ.Π.Α. 24%

31.061,04

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

160.482,04

 

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β. και Δημητρόπουλου Κ., οι οποίοι δεν συμφωνούν να εκτελεστεί η προμήθεια με μία μόνο οικονομική προσφορά, γιατί θεωρούν πως δεν είναι προς το συμφέρον του Δήμου και προτείνουν επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού)

 

   Α.- Εγκρίνει το από 23-06-2017 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΟΦΙΚΟΥ προϋπολογισμού 190.674,60€.

  Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ (Βόλου 2, 12244 Αιγάλεω, Α.Φ.Μ. 105352138, Δ.Ο.Υ. Αιγάλεω), στον οποία κατακυρώνει τη σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Σοφικού, με το ποσό των εκατόν εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και τεσσάρων λεπτών (160.482,04€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

    Γ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

   Δ.-  Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με ΚΑ 15/7135.0004 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο Σοφικού» ποσού 195.000,00€ (Α.Ο.Ε. 4/23/2017, Α.Α.Υ. 461/2017).

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 19/232/2017.-

 

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 10-07-2017

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

 

Επισυνάπτεται το από 23-06-2017 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Άρθρου 221 (Ν.4412/2016)

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.3

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΟΦΙΚΟΥ»

 

Στην Κόρινθο, την 23-6-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 2/6/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να αποσφραγίσει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά κατακύρωσης μειοδότη που υποβλήθηκαν στον υπ. αριθ. 30319 ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπ. αριθ. 8027/22-02-2017 διακήρυξης του Δήμου, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο του Σοφικού».

 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Πρόεδρος

Γιαβάση Άννα

2.

Τακτικό Μέλος

Σαββανού Ελένη

3.

Τακτικό Μέλος

Σούκουλης Αντώνιος

 

Με το υπ’ αριθ. 2 πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη του Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά ως προσωρινού αναδόχου. Με την υπ΄αριθ. 12/164/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το ανωτέρω πρακτικό και κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες.

 

Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά, πρόσκληση με τον οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3. της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 αυτής.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3.2. της διακήρυξης, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

 

Ο προσωρινός ανάδοχος κος Μοσχοβίτης Παναγιώτης του Κοσμά υπέβαλλε ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ήταν σύμφωνα με υπ. αρ. 23895/31-5-2017 έγγραφο της οικονομικής επιτροπής η 22-6-2017 και ώρα 10:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών είναι η 22-6-2017 και ώρα 10:00. Λόγω τεχνικών προβλημάτων στο ΕΣΗΔΗΣ την Πέμπτη 22-6-2017 και αδυναμίας σύνδεσης της επιτροπής με το διαγωνισμό, η αποσφράγιση των δικαιολογητικών έγινε την αμέσως επόμενη ημέρα, την Παρασκευή και ώρα 08:00.

Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του τακτικού μέλους της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 30319 και διαπίστωσε ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα, στο διαγωνισμό τα δικαιολογητικά κατακύρωσης από τον προσωρινό ανάδοχη κο Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά.

 

Η επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενο των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν τα δικαιολογητικά. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία τα δικαιολογητικά  αποσφραγίσθηκαν με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.

 

Τα υποβληθέντα στο ΕΣΗΔΗΣ δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι τα εξής:

1.                   Έγγραφο ψηφιακά υπογεγραμμένο κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2.                   Απόσπασμα ποινικού μητρώου με αρ.πρ.: 116235/25-4-2017 για τον Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά.

3.                   Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας με αρ.63289069/09-5-2017 και ισχύ έως τις 09-7-2017.

4.                   Υπεύθυνη δήλωση με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (ΙΚΑ και ΕΦΚΑ-ΤΣΜΕΔΕ).

5.                   Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΙΚΑ με αρ. πρωτ.: 1/03-1-2017 με ισχύ έως 30-6-2017.

6.                   Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ-ΤΣΜΕΔΕ με αρ. πρωτ.: 29132/ΔΠ/13-2-2017 με ισχύ έως 30-6-2017.

7.                   Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αρ. πρωτ.: 4810/24-5-2017.

8.                   Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με αρ. 383967.543763/2017

9.                   Βεβαίωση ΜΕΕΠ με αρ. 27058, ισχύος 28-3-2019.

10.               Βεβαίωση ΤΕΕ για πειθαρχική διαδικασία με αρ.50/03-1-2017, με διάρκεια ισχύος 6 μήνες.

11.               Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κω με αρ.πρ.: 23530/04-8-2016 για την τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Καρδάμαινας.

12.               Πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού από 07-9-2015 για τα Γήπεδα Αρχαίας Επιδαύρου.

13.               Έγγραφο του Δήμου Ιλίου με αρ. πρωτ.: 16719/14-4-2016 και σύμβαση με αρ.: 46671/13-10-2015 για την προμήθεια χλοοτάπητα για το γήπεδο ποδοσφαίρου.

14.               Πιστοποιητικό ISO9001:2008 με ισχύ ως τις 14-9-2018.

15.               Νομιμοποιητικά έγγραφα: Φωτοτυπία ταυτότητας, βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου, βεβαιώσεις μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου.

16.               Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ.πρ.: 9927/11-5-2017 περί μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης.

17.               Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ.πρ.: 16747/11-5-2017 περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση. 

18.               Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ.πρ.: 4178/08-5-2017 περί μη κατάθεσης αίτησης και μη έκδοσης απόφασης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση. 

19.               Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ.πρ.: 16748/11-5-2017 περί μη κατάθεσης δικόγραφου αίτησης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης (άρθρο 99 ν.3588/2007).

20.               Ένορκη βεβαίωση-δήλωση με αρ. 203/16-5-2017

 

Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, λαμβάνοντας τον 26365/14-6-2017 αριθμό πρωτοκόλλου, φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη.

 

Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:

 

1.       Έγγραφο ψηφιακά υπογεγραμμένο κατάθεσης δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2.       Νομιμοποιητικά έγγραφα: Φωτοτυπία ταυτότητας, βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου, βεβαιώσεις μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου.

3.       Απόσπασμα ποινικού μητρώου με αρ.πρ.: 116235/25-4-2017 για τον Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά.

4.       Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΙΚΑ με αρ. πρωτ.: 1/03-1-2017 με ισχύ έως 30-6-2017.

5.       Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από ΕΦΚΑ-ΤΣΜΕΔΕ με αρ. πρωτ.: 29132/ΔΠ/13-2-2017 με ισχύ έως 30-6-2017.

6.       Υπεύθυνη δήλωση με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (ΙΚΑ και ΕΦΚΑ-ΤΣΜΕΔΕ).

7.       Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας με αρ.63289069/09-5-2017 και ισχύ έως τις 09-7-2017.

8.       Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ.πρ.: 9927/11-5-2017 περί μη κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης.

9.       Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ.πρ.: 16747/11-5-2017 περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση. 

10.   Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ.πρ.: 16748/11-5-2017 περί μη κατάθεσης δικόγραφου αίτησης συνδιαλλαγής – εξυγίανσης (άρθρο 99 ν.3588/2007).

11.   Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Αθηνών με αρ.πρ.: 4178/08-5-2017 περί μη κατάθεσης αίτησης και μη έκδοσης απόφασης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση. 

12.   Ένορκη βεβαίωση-δήλωση με αρ. 203/16-5-2017

13.   Πιστοποιητικό του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αρ. πρωτ.: 4810/24-5-2017.

14.   Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ με αρ. 383967.543763/2017.

15.   Βεβαίωση ΜΕΕΠ με αρ. 27058, ισχύος 28-3-2019.

16.   Βεβαίωση ΤΕΕ για πειθαρχική διαδικασία με αρ.50/03-1-2017, με διάρκεια ισχύος 6 μήνες.

17.   Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κω με αρ.πρ.: 23530/04-8-2016 για την τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Καρδάμαινας.

18.   Πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού από 07-9-2015 για τα Γήπεδα Αρχαίας Επιδαύρου.

19.   Έγγραφο του Δήμου Ιλίου με αρ. πρωτ.: 16719/14-4-2016 και σύμβαση με αρ.: 46671/13-10-2015 για την προμήθεια χλοοτάπητα για το γήπεδο ποδοσφαίρου.

20.   Πιστοποιητικό ISO9001:2008 με ισχύ ως τις 14-9-2018.

 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2. της διακήρυξης.

 

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης εισηγείται:

 

(Α) την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων

 

(Β) την κήρυξη του κου Μοσχοβίτη Παναγιώτη του Κοσμά σε ανάδοχο της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση  συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο του Σοφικού».

 

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο καθαρόγραψε, και το υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα

 

Η Επιτροπή

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Σούκουλης Αντώνιος