Απόφαση αριθμ. 21/250/2017

 Αριθμός Πρακτικού 21

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 18-07-2017

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Ιουλίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 31279/14-07-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Νικ.), 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ.,  2) Δημητρόπουλος Κων..

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 250η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 15/192/2017 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκε το από 24-05-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης του ως άνω διαγωνισμού, απορρίφθηκαν οι προσφορές όλων των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων από την διαγωνιστική διαδικασία για την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας, ματαιώθηκε ο διαγωνισμός της 24-05-2017 για την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας, ορίστηκε η επανάληψη της διενέργειας του διαγωνισμού, επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 12/2017 σχετικής μελέτης, επανακαθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε ημερομηνία του διαγωνισμού η 04-07-2017.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 04-07-2017 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν δύο προσφορές, των εταιρειών Α. ΤΣΑΦΑΡΑΣ Ο.Ε. – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ και ΣΕΝΝΗΣ ΔΟΜΙΚΑ Ε.Ε..  Από τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των ως άνω οικονομικών φορέων διαπιστώθηκε ότι όλα τα δικαιολογητικά έχουν κατατεθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.3 της σχετικής αριθμ. 27041/19-06-2017 διακήρυξης κι ως εκ τούτου οι προσφορές τους προχώρησαν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.  Από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού διαπίστωσε ότι οι τεχνικές προσφορές τους είναι σύμφωνες με τις τεχνικές απαιτήσεις της σχετικής διακήρυξης και της αριθμ. 12/2017 μελέτης.  Ως εκ τούτου η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού εισηγείται την προώθηση των προσφορών των εταιρειών Α. ΤΣΑΦΑΡΑΣ Ο.Ε. – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ και ΣΕΝΝΗΣ ΔΟΜΙΚΑ Ε.Ε. στο στάδιο αποσφράγισης των οικονομικών τους προσφορών.

  Τέλος, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 04-07-2017 πρακτικού αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια και την αποδοχή των προσφορών των εταιρειών με τις επωνυμίες Α. ΤΣΑΦΑΡΑΣ Ο.Ε. – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ και ΣΕΝΝΗΣ ΔΟΜΙΚΑ Ε.Ε., οι οποίες προχωρούν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού, αυτό της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών.

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

   Α.- Εγκρίνει το από 04-07-2017 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00€.

  Β.- Προωθεί τις προσφορές των οικονομικών φορέων με τις επωνυμίες α)Α. ΤΣΑΦΑΡΑΣ Ο.Ε. – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ και β)ΣΕΝΝΗΣ ΔΟΜΙΚΑ Ε.Ε. στο στάδιο αποσφράγισης κι αξιολόγησης των οικονομικών τους προσφορών, η οποία αποσφράγιση θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης σε δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή, 11-08-2017, και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορινθίων, Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 21/250/2017.-