Απόφαση αριθμ. 23/275/2017

 Αριθμός Πρακτικού 23

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 09-08-2017

 

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv  9η Αυγούστου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 34501/04-08-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά  (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης  Δημ., 6)Νανόπουλος Βασ., 7)Κορδώσης Χρ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Βλάσσης Δημ., 2) Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 275η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 1ου  πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού έργων για την εκτέλεση του έργου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00€» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 15/197/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, ορίστηκε δε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 18-07-2017.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 18-07-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν 5 φάκελοι προσφορών και κατόπιν της καταγραφής των δικαιολογητικών συμμετοχής, της αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών και του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο του διαγωνισμού, την εταιρεία με την επωνυμία «Α. Μπακλώρης – Α. Πίπιλος Ο.Ε.», με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 29241 για έργα Οδοποιίας 1ης Τάξης, με έκπτωση 42% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

  Ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 18-07-2017 πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης και την ανάδειξη της εταιρείας με την επωνυμία «Α. Μπακλώρης – Α. Πίπιλος Ο.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου, η οποία με την παρούσα θα πρέπει να κληθεί να υποβάλλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών (άρθρ. 4.2 της αριθμ. 29323/2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού) από την κοινοποίηση της παρούσης τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της αριθμ. 29323/04-07-2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού, προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, η οποία, κατόπιν του ελέγχου αυτού, θα εισηγηθεί στην Οικονομική Επιτροπή για την αποδοχή ή μη των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  Σε περίπτωση αποδοχής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Οικονομική Επιτροπή θα κατακυρώσει την ανάθεση της προμήθειας στον προσωρινό ανάδοχο.

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει το από 18-07-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 18-07-2017 για την εκτέλεση του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΤΕΝΕΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

  Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού την εταιρεία με την επωνυμία Α. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ – Α. ΠΙΠΙΛΟΣ Ο.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενη, με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 29241 για έργα Οδοποιίας 1ης Τάξης, με έκπτωση 42% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

  Γ.- Καλεί την εταιρεία Α. ΜΠΑΚΛΩΡΗΣ – Α. ΠΙΠΙΛΟΣ Ο.Ε., στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, να υποβάλει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών (άρθρ. 4.2 της αριθμ. 29323/2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού) από την κοινοποίηση της παρούσης, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.10 της αριθμ. 29323/04-07-2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμούΤα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Κορινθίων σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  Η αποσφράγιση του Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων – Κολιάτσου 32, Κόρινθος, 2ος όροφος – στις 05-09-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:45.

  Δ.- Καλεί όσους υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές στον ως άνω διαγωνισμό, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στις 05-09-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:45 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, Κολιάτσου 32 -2ος όροφος (άρθρ. 4.2 της αριθμ. 29323/2017 αναλυτικής διακήρυξης του εν θέματι διαγωνισμού).

 

   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/275/2017.-

                           

Leave a Comment