Περίληψη Διακήρυξης για την εκτέλεση έργου

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Κόρινθος, 13-09-2017

 

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                      Αριθμ. Πρωτ.: 40835

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύττει ότι

Εκτίθεται σε συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), η εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ” προϋπολογισμού μελέτης 5.542,80 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Τόπος εκτέλεσης του έργου: Κόρινθος, Χιλιομόδι.

 

Για τη δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της σύμβασης και την κατασκευή του, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: του Ν.4412/2016, του Ν.3463 /2006, του N.3852/04.06.2010, του Π.Δ. 80/2016, των άρθρων 80-110 του ν.3669/2008, του ν.4278/2014, του N.3861/10, τoυ N. 4250/2014, του Ν. 4270/2014, του Ν. 4308/14, του Ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4270/14, του Ν. 2198/94, της υπ’ αριθμ. 57654/2017, του Ν.4472/17, του Ν. 4013/2011,όπως τροποποιήθηκε και με το Ν. 4038/2012 και της ΚΥΑ Π1/2380/2012, της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013, του ν. 4129/2013 , του άρθρου 15 του N. 3669/08, του ν. 3548/2007, του ΠΔ 108/2013, της οδηγίας 95/16 ΕΚ του Συμβουλίου της Ε. Έ., του Β.Δ υπ’αριθ. 890 της 19/15 ΔΕΚ. του 1968 (ΦΕΚ 311Α΄) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των υπ’αριθ. 37/1966 και 310/1967 Β.Δ/των καθώς και της απόφασης υπ΄αριθ.18173/30-8-88 των συναρμοδίων υπουργών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 664Β΄/9-9-88, της ΚΥΑ Φ.7.5/1816/88 (Φ.Ε.Κ.470Β΄) με την οποία αντικαταστάθηκε ο κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 2η έκδοση/04.03.2004, οι διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248), και όλες οι λοιπές ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Περιγραφή με όρους CPVS [50000000-5]-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης.

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την 28η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένα στο Μ.Ε.ΕΠ. στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ καθώς και εμπειροτέχνες που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, για προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, ενώ για τους λοιπούς ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 22.4 της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού.

 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ και θα βαρύνει τον Κ.Α.30/7331.0001 του προϋπολογισμού του έτους 2017.

 

Το πλήρες κείμενο της Αναλυτικής Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ. Για παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1, πρώην σταθμός ΟΣΕ, Κόρινθος, Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών, Ισόγειο, κ. Μ. Καραγιώργου τηλ.:27413-62819, 800, 821). Αρμόδια για πληροφορίες: κ. Καμτσιώρα Έλλη, τηλ.: 27413 62808, Ηλ. Ταχυδρομείο: e.kamtsiora@korinthos.gr.

 

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ