Απόφαση αριθμ. 23/278/2017

 Αριθμός Πρακτικού 23

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 09-08-2017

 

     Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv  9η Αυγούστου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 34501/04-08-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά  (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης  Δημ., 6)Νανόπουλος Βασ., 7)Κορδώσης Χρ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Βλάσσης Δημ., 2) Δημητρόπουλος Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 278η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος τo 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΕΤΩΝ 2017 & 2018 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ προϋπολογισμού μελέτης 1.069.400,58€», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 48/2017 μελέτη, η οποία συντάχθηκε από τη Μηχανολόγο Μηχανικό του Δήμου κ. Ε. Καμτσιώρα και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων κ. Σ. Περόγαμβρο, Πολιτικό Μηχανικό,  προτείνει δε  στη Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω μελέτης και να καθορίσει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.

 

                           Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 48/2017 μελέτη του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4412/2016 και γενικότερα κάθε νομοθετικής διάταξης και ερμηνευτικής εγκυκλίου, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προμήθειας της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

 

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 48/2017 μελέτης και ορίζει την με ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 1.069.400,58€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

  Β.- Καθορίζει του όρους διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής αποκλειστικά, για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 1.069.400,58€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ως εξής:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1     Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

 

1.1     Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής / (Εθνικής) Κεντρικής Αρχής Αγορών (ΕΚΑΑ/ΚΑΑ)

 

Επωνυμία

Δήμος Κορινθίων

Ταχυδρομική διεύθυνση

Κολιάτσου 32

Πόλη

Κόρινθος

Ταχυδρομικός Κωδικός

20131

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

GR 253

Τηλέφωνο

2741362808

Φαξ

2741362830

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

e.kamtsiora@korinthos.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Καμτσιώρα Έλλη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)

http://www.korinthos.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέα ΟΤΑ

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

α)         Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)         Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή από http://www.korinthos.gr

 

1.2     Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της (συνολικής) σύμβασης φαίνεται παρακάτω :

ΕΤΟΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (€)

ΦΠΑ 24%

ΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

(σε € με ΦΠΑ)

2017

293.061,84

70.334,84

363.396,68

2018

569.357,99

136.645,91

706.003,90

ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 2017 και 2018

862.419,83

206.980,75

1.069.400,58

 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι :

1.  Ο Δήμος Κορινθίων.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις πιστώσεις με τους Κ.Α.:

Α/Α

ΚΑ

ΕΙΔΟΣ

Ποσό

(σε € με ΦΠΑ)

έτους 2017

ΣΥΝΟΛΟ 2017

Ποσό

(σε € με ΦΠΑ)

έτους 2018

ΣΥΝΟΛΟ 2018

1

10/6641.0001

ΚΑΥΣΙΜΑ

2.500,00

2.500,00

3.000,00

4.599,10

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

0,00

1.599,10

2

20/6641.0001

ΚΑΥΣΙΜΑ

18.772,76

29.500,00

205.800,00

217.236,52

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

10.727,24

11.436,52

3

30/6641.0001

ΚΑΥΣΙΜΑ

10.060,83

15.000,00

17.400,00

23.615,87

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

4.939,17

6.215,87

4

35/6641.0001

ΚΑΥΣΙΜΑ

12.842,72

20.000,00

15.000,00

22.724,70

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

7.157,28

7.724,70

5

45/6641.0001

ΚΑΥΣΙΜΑ

2.000,00

2.000,00

12.000,00

13.599,10

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

0,00

1.599,10

6

20/6644.0001

ΚΑΥΣΙΜΑ

7.752,45

15.000,00

98.400,00

106.356,83

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

7.247,55

7.956,83

7

30/6644.0001

ΚΑΥΣΙΜΑ

42.404,26

50.000,00

47.400,00

54.995,74

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

7.595,74

7.595,74

8

35/6644.0001

ΚΑΥΣΙΜΑ

7.135,04

9.000,00

31.800,00

38.465,74

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

1.864,96

6.665,74

9

10/6643.0001

ΚΑΥΣΙΜΑ

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

(με ΦΠΑ)

 

153.000,00

153.000,00

491.593,60

491.593,60

 

 

του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2017 και 2018 του Δήμου Κορινθίων.

Χρηματοδότηση: Πόροι Δήμου (ετών : 2017 και 2018)

 

2.  το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής :

Α/Α

ΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΙΔΟΣ

Ποσό

(σε € με ΦΠΑ)

έτους 2017

ΣΥΝΟΛΟ 2017

Ποσό

(σε € με ΦΠΑ)

έτους 2018

ΣΥΝΟΛΟ 2018

1

60/6643.001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

2

15/6641

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ

4.000,00

5.000,00

4.000,00

5.000,00

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

1.000,00

1.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

 

 

3.      το Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων (ΚΕΠΑΠ) :

Α/Α

ΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΙΔΟΣ

Ποσό

(σε € με ΦΠΑ)

έτους 2017

ΣΥΝΟΛΟ 2017

Ποσό

(σε € με ΦΠΑ)

έτους 2018

ΣΥΝΟΛΟ 2018

1

15/6641.002

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

1.500,00

1.500,00

 

1.500,00

 

 

1.500,00

 

2

15-6643.001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

41.000,00

41.000,00

45.000,00

45.000,00

3

15-6644.001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

1.000,00

4.000,00

 

1.000,00

4.000,00

ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ

3.000,00

3.000,00

4

15-6644.002

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

48.0000,00

48.000,00

52.000,00

52.000,00

4. τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσό

(σε € με ΦΠΑ)

έτους 2017

ΣΥΝΟΛΟ 2017

Ποσό

(σε € με ΦΠΑ)

έτους 2018

ΣΥΝΟΛΟ 2018

1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

72.490,40

72.490,40

72.490,40

72.490,40

 

ΣΥΝΟΛΟ

72.490,40

72.490,40

72.490,40

72.490,40

 

5. τις Σχολικές Επιτροπές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

Ποσό σε €

έτους 2017

ΣΥΝΟΛΟ 2017

Ποσό

(σε € με ΦΠΑ)

έτους 2018

ΣΥΝΟΛΟ 2018

1

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

60.245,40

60.245,40

60.245,40

60.245,40

 

ΣΥΝΟΛΟ

60.245,40

60.245,40

60.245,40

60.245,40

 

Η ενδεικτική δαπάνη, η οποία ανέρχεται στα 72.490,40 € (με ΦΠΑ) για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 60.245,40 € (με ΦΠΑ) για τη δευτεροβάθμια, θα καλυφθεί με τις επιχορηγήσεις για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

1.3     Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

1.3.1    Αντικείμενο της σύμβασης 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων (κίνησης – θέρμανσης) και λιπαντικών για :

1)      την κίνηση των οχημάτων, μηχανημάτων και τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Κορινθίων,

2)      την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων και τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων του  ΚΕΠΑΠ,

3)      την κίνηση των οχημάτων και τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων του ΚΚΠ και

4)      τις ανάγκες θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

Α/Α

CPV

ΕΙΔΟΣ

1

24951100-6

Λιπαντικά

2

09132100-4

Αμόλυβδη βενζίνη

3

09134200-9

Καύσιμα πετρελαιοκινητήρων ντίζελ

4

09135100-5

Πετρέλαιο θέρμανσης

 

Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός πετρελαιοειδών

 

Α)  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας

(2017)

Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας (2018)

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα 2017

Ποσότητα 2018

Συνολική ποσότητα (2017-2018)

Τιμή ανά lt

Δαπάνη 2017

Δαπάνη 2018

Συνολική δαπάνη (2017-2018)

 

Α.1

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 1

Α.1.1

Λιπαντικό κινητήρα SAE 5W/30 για βενζινοκινητήρες (Βαρέλι 208 lt)

1

1

lt

208

208

416

8,60

1.788,80

1.788,80

3.577,60

ΤΜΗΜΑ 2

Α.1.2

Λιπαντικό κινητήρα SAE 10W/40 για πετρελαιοκινητήρες (Βαρέλι 208lt)

10

15

lt

2.080

3.120

5.200

6,20

12.896,00

19.344,00

32.240,00

ΤΜΗΜΑ 3

Α.1.3

Λιπαντικό κινητήρα SAE 20W/50 για πετρελαιοκινητήρες (Βαρέλι 208lt)

4

2

lt

832

416

1.248

4,00

3.328,00

1.664,00

4.992,00

ΤΜΗΜΑ 4

Α.1.4

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων ISO 68 (Βαρέλι 208lt)

6

10

lt

1.248

2.080

3.328

2,75

3.432,00

5.720,00

9.152,00

ΤΜΗΜΑ 5

Α.1.5

Βαλβολίνη SAE 75W/90 (Βαρέλι 208lt)

2

2

lt

416

416

832

10,15

4.222,40

4.222,40

8.444,80

ΤΜΗΜΑ 6

Α.1.6

Βαλβολίνη LS JCB (Βαρέλι 208 lt)

1

1

lt

208

208

416

10,10

2.100,80

2.100,80

4.201,60

ΤΜΗΜΑ 7

Α.1.7

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο (παραφλού) (Βαρέλι 208lt)

2

2

lt

416

416

832

4,60

1.913,60

1.913,60

3.827,20

ΤΜΗΜΑ 8

Α.1.8

Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων (Δοχείο 1 lt)

80

200

lt

80

200

280

8,00

640,00

1.600,00

2.240,00

ΤΜΗΜΑ 9

Α.1.9

Λιπαντικό SAE 30 (Δοχείο 20 lt)

6

15

lt

120

300

420

3,10

372,00

930,00

1.302,00

ΤΜΗΜΑ 10

Α.1.10

Λιπαντικό κινητήρα SAE 15W/40 (Δοχείο 20 lt)

6

12

lt

120

240

360

4,10

492,00

984,00

1.476,00

ΤΜΗΜΑ 11

Α.1.11

Λιπαντικό υδραυλικών συστημάτων (Δοχείο 1lt)

50

50

lt

50

50

100

10,50

525,00

525,00

1.050,00

ΤΜΗΜΑ 12

Α.1.12

Υγρά φρένων (Δοχείο 500 ml)

50

50

lt

25

25

50

6,80

170,00

170,00

340,00

 

 

Σύνολο  1

 

 

 

 

 

 

 

31.880,60

40.962,60

72.843,20

 

Α.2

ΚΑΥΣΙΜΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 13

Α.2.1

Βενζίνη αμόλυβδη

 -

lt

6.800

13.000

19.800

1,19

8.092,00

15.470,00

23.562,00

ΤΜΗΜΑ 14

Α.2.2

Πετρέλαιο κίνησης

 -

lt

76.045

335.250

411.295

0,99

75.284,55

331.897,50

407.182,05

ΤΜΗΜΑ 15

Α.2.3

Πετρέλαιο θέρμανσης

 -

lt

10.200

10.200

20.400

0,79

8.058,00

8.058,00

16.116,00

 

 

Σύνολο 2

 

 

 

 

 

 

 

91.434,55

355.425,50

446.860,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

 

123.315,15

396.388,10

519.703,25

 

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

 

 

 

29.595,64

95.133,14

124.728,78

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

 

152.910,79

491.521,24

644.432,03

 

Β) ΚΕΠΑΠ

 

 

Β.1

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 16

Β.1.1

Λιπαντικό κινητήρα 10W/40 για πετρελαιοκινητήρες (Δοχείο 4 lt)

60

60

lt

240

240

480

6,20

1.488,00

1.488,00

2.976,00

ΤΜΗΜΑ 17

Β.1.2

Λιπαντικό SAE 30 (Δοχείο 4 lt)

4

4

lt

16

16

32

3,10

49,60

49,60

99,20

ΤΜΗΜΑ 18

Β.1.3

Βαλβολίνη SAE 75W/90 (Δοχείο 1 lt)

12

12

lt

12

12

24

10,15

121,80

121,80

243,60

ΤΜΗΜΑ 19

Β.1.4

Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων (Δοχείο 1 lt)

10

10

lt

10

10

20

8,00

80,00

80,00

160,00

ΤΜΗΜΑ 20

Β.1.5

Λάδι αλυσίδας (Δοχείο 1lt)

20

20

lt

20

20

40

5,00

100,00

100,00

200,00

ΤΜΗΜΑ 21

Β.1.6

Υγρό υδραυλικών SAE 10W (Δοχείο 1 lt)

10

10

lt

10

10

20

4,00

40,00

40,00

80,00

ΤΜΗΜΑ 22

Β.1.7

Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο (παραφλού) (Δοχείο 1 lt)

30

30

lt

30

30

60

4,60

138,00

138,00

276,00

ΤΜΗΜΑ 23

Β.1.8

Γράσο γενικής χρήσης (Δοχείο 4 kg)

1

1

kg

4

4

8

2,73

10,92

10,92

21,84

ΤΜΗΜΑ 24

Β.1.9

Γράσο γραφίτη (Δοχείο 100 gr)

20

20

gr

2.000

2.000

4.000

0,10

200,00

200,00

400,00

 

 

Σύνολο  1

 

 

 

 

 

 

 

2.228,32

2.228,32

4.456,64

 

Β.2

ΚΑΥΣΙΜΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 25

Β.2.1

Βενζίνη αμόλυβδη

lt

2.030

2.030

4.060

1,19

2.415,70

2.415,70

4.831,40

ΤΜΗΜΑ 26

Β.2.2

Πετρέλαιο κίνησης

lt

813

813

1.626

0,99

804,87

804,87

1.609,74

ΤΜΗΜΑ 27

Β.2.3

Πετρέλαιο θέρμανσης

lt

41.850

45.930

87.780

0,79

33.061,50

36.284,70

69.346,20

 

 

Σύνολο 2

 

 

 

 

 

 

 

36.282,07

39.505,27

75.787,34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

 

38.510,39

41.733,59

80.243,98

 

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

 

 

 

9.242,49

10.016,06

19.258,55

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

 

47.752,88

51.749,65

99.502,53

 

Γ) ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

 

Γ.1

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 28

Γ.1.1

Λιπαντικό κινητήρα 10W/40 για βενζινοκινητήρες (δοχείο 4lt)

38

38

lt

152

152

304

5,30

805,60

805,60

1.611,20

 

 

Σύνολο  1

 

 

 

 

 

 

 

805,60

805,60

1.611,20

 

 Γ.2

ΚΑΥΣΙΜΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 29

Γ.2.1

Βενζίνη αμόλυβδη

 -

 -

lt

2.710

2.710

5.420,00

1,19

3.224,90

3.224,90

6.449,80

ΤΜΗΜΑ 30

Γ.2.3

Πετρέλαιο θέρμανσης

 -

 -

lt

25.520

25.520

51.040

0,79

20.160,80

20.160,80

40.321,60

 

 

Σύνολο 2

 

 

 

 

 

 

 

23.385,70

23.385,70

46.771,40

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

 

24.191,30

24.191,30

48.382,60

 

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

 

 

 

5.805,91

5.805,91

11.611,82

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

 

29.997,21

29.997,21

59.994,42

 

Δ)  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 Δ.1

ΚΑΥΣΙΜΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 31

Δ.1.1

Πετρέλαιο θέρμανσης

lt

74.000

74.000

148.000

0,79

58.460,00

58.460,00

116.920,00

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

58.460,00

58.460,00

116.920,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

 

58.460,00

58.460,00

116.920,00

 

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

 

 

 

14.030,40

14.030,40

28.060,80

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

 

72.490,40

72.490,40

144.980,80

 

Ε)  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 Ε.1

ΚΑΥΣΙΜΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ 32

Ε.1.1

Πετρέλαιο θέρμανσης

lt

61.500

61.500

123.000

0,79

48.585,00

48.585,00

97.170,00

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

48.585,00

48.585,00

97.170,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

 

48.585,00

48.585,00

97.170,00

 

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

 

 

 

11.660,40

11.660,40

23.320,80

 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

 

60.245,40

60.245,40

120.490,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δαπάνη (€) 2017

Δαπάνη (€) 2018

Δαπάνη (€) 2017 και 2018

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

(χωρίς Φ.Π.Α.)

 

 

 

 

 

 

 

293.061,84

569.357,99

862.419,83

 

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

 

 

 

 

70.334,84

136.645,91

206.980,75

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

(με Φ.Π.Α.)

 

 

 

 

 

 

 

363.396,68

706.003,90

1.069.400,58

                           

 

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 32 τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ

ΕΙΔΟΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (€)

Φ.Π.Α. (€)

1

Λιπαντικά

3.577,60

858,62

2

Λιπαντικά

32.240,00

7.737,60

3

Λιπαντικά

4.992,00

1.198,08

4

Λιπαντικά

9.152,00

2.196,48

5

Λιπαντικά

8.444,80

2.026,75

6

Λιπαντικά

4.201,60

1.008,39

7

Λιπαντικά

3.827,20

918,53

8

Λιπαντικά

2.240,00

537,60

9

Λιπαντικά

1.302,00

312,48

10

Λιπαντικά

1.476,00

354,24

11

Λιπαντικά

1.050,00

252,00

12

Λιπαντικά

340,00

81,60

13

Βενζίνη

23.562,00

5.654,88

14

Πετρέλαιο κίνησης

407.182,05

97.723,69

15

Πετρέλαιο θέρμανσης

16.116,00

3.867,84

16

Λιπαντικά

2.976,00

714,24

17

Λιπαντικά

99,20

23,8

18

Λιπαντικά

243,60

58,46

19

Λιπαντικά

160,00

38,40

20

Λιπαντικά

200,00

48,00

21

Λιπαντικά

80,00

19,20

22

Λιπαντικά

276,00

66,24

23

Λιπαντικά

21,84

5,24

24

Λιπαντικά

400,00

96,00

25

Βενζίνη Αμόλυβδη

4.831,40

1.159,54

26

Πετρέλαιο κίνησης

1.609,74

386,34

27

Πετρέλαιο θέρμανσης

69.346,20

16.643,09

28

Λιπαντικά

1.611,20

386,69

29

Βενζίνη αμόλυβδη

6.449,80

1.547,95

30

Πετρέλαιο θέρμανσης

40.321,60

9.677,18

31

Πετρέλαιο θέρμανσης

116.920,00

28.060,80

32

Πετρέλαιο θέρμανσης

97.170,00

23.320,80

 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και περισσότερα τμήματα.

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τριάντα δύο (32).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται :

1)      για το έτος 2017 : στο ποσό των 363.396,68 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  293.061,84 €, ΦΠΑ : 70.334,84 €).

2)      για το έτος 2018 : στο ποσό των 706.003,90 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  569.357,99 €, ΦΠΑ : 136.645,91 €).

3)      ΣΥΝΟΛΙΚΑ (για τα έτη 2017 και 2018) : στο ποσό των  1.069.400,58 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  862.419,83€, ΦΠΑ : 206.980,75€).

 

Η διάρκεια της σύμβασης, που θα προκύψει, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  μόνο της τιμής αποκλειστικά.

1.4     Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

1.      του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

2.      του ν. 4314/2014 (Α’ 265)Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

3.      του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

4.      του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

5.      της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

6.      του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

7.      του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

8.      του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

9.      του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,

10.  του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) [συμπληρώνεται κατά περίπτωση]

11.  του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών [συμπληρώνεται κατά περίπτωση]

12.  του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

13.  του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

14.  του ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

15.  του ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

16.  του π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

17.  του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

18.  της με αρ. 57654/23.5.2017 (Β’ 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

19.  της με αρ. 56902/215/2.6.2017 (Β’ 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

20.  Του Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18 Α/25-1-2013-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 33 Α/7-2-13) : Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.

21.  Την υπ’ αριθμ. Εγκύκλιο 3 του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ, πρωτ. : 11543/26.03.2013) περί : Ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

22.  των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

23.  της με αρ. 14/255/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού και καθορισμού του τρόπου ανάθεσης,

24.  τις με αρ. 23/270/2017 και 14/255/2017 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα περί δέσμευσης εγγραφής πίστωσης για το έτος 2018

25.  της με αρ. 23/270/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης της προμήθειας των ειδών του διαγωνισμού,

26.  τις με αρ. 857, 861, 860, 862, 858, 852, 855, 856, 848, 851, 853, 849, 850, 854, 859/2017 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου Κορινθίων, τις με αρ. 232, 233, 234, 235, 236/2017 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης του Κέντρου Πολιτισμού – Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΚΕΠΑΠ), τις με αρ. 18, 56/2017 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής, τις με αρ. 52, 53, 54/2017 αποφάσεις Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης ποσού, τις με αρ. 11, 12/2017 αποφάσεις Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας πετρελαιοειδών ετών 2017 και 2018, για την προμήθεια των ειδών του διαγωνισμού,

27.  της με αρ. 23/270/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης της προμήθειας των ειδών του διαγωνισμού,

28.  της με αρ. 23/278/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διαγωνισμού, έγκρισης τευχών δημοπράτησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια πετρελαιοειδών».

 

1.5     Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/10/2017 και ώρα 14:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 18/09/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (έναρξη υποβολής προσφορών).

 

1.6     Δημοσιότητα

Α.         Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 11/09/2017 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [συμπληρώνεται επίσης αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, εφόσον είναι γνωστά]

Προκαταρκτική Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις ……/………/……… στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης [συμπληρώνεται στην περίπτωση δημοσίευσης προκαταρκτικής προκήρυξης και εφόσον είναι γνωστός ο αριθμός και η ημερομηνία δημοσίευσης].

 

Β.        Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: …………….

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : Σε δύο ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες, σε μία τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα.

[συμπληρώνεται ο ελληνικός τύπος (αναφορά σε έντυπα, ημερομηνία αποστολής και δημοσίευσης, εφόσον η τελευταία είναι γνωστή) αναλόγως εάν η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 ή του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ, τηρουμένων και των διατάξεων του ν. 3548/2007] .

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.korinthos.gr  στην διαδρομή : O  Δήμος Ενημέρωση Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί, στις 15/09/2017.[συμπληρώνεται αναλόγως κατά περίπτωση]

 

Γ.         Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: τον κάθε ανάδοχο. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.

 

1.7     Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

 

 2.        ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1     Γενικές Πληροφορίες

2.1.1    Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

·               η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: (48/2017) Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
IΙΙ – Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
V – ΕΕΕΣ
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής .

·               το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]

·               οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

 

2.1.2    Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

2.1.3    Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

 

2.1.4    Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

 

2.1.5    Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. (Bλ. Σχετικά υποδείγματα στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης).

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

 

2.2     Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1    Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2    Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 1% του εκτιμώμενου ποσού κάθε προσφερόμενου τμήματος χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή:

 

Α/Α

Είδος

Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή (€)

Ολογράφως

ΤΜΗΜΑ 1

Λιπαντικό

35,78

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 2

Λιπαντικό

322,40

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 3

Λιπαντικό

49,92

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 4

Λιπαντικό

91,52

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 5

Λιπαντικό

84,45

ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 6

Λιπαντικό

42,02

ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 7

Λιπαντικό

38,27

ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 8

Λιπαντικό

22,40

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 9

Λιπαντικό

13,02

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 10

Λιπαντικό

14,76

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 11

Λιπαντικό

10,50

ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 12

Λιπαντικό

3,40

ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 13

Βενζίνη αμόλυβδη

235,62

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 14

Πετρέλαιο κίνησης

4.071,82

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ENA ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 15

Πετρέλαιο θέρμανσης

161,16

ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

ΤΜΗΜΑ 16

Λιπαντικό

29,76

ΕΙΚΟΣΙ