Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού προμήθειας

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Κόρινθος, 11-09-2017

  ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 40169

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                                                         ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

                                                                Διακηρύττει ότι

  Εκτίθεται σε ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής αποκλειστικά, η εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 1.069.400,58€, σύμφωνα με τις σχετικές ισχύουσες κείμενες διατάξεις νόμων και αποφάσεων, όπως αυτές ισχύουν και όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. 40166/2017 Αναλυτική διακήρυξη Δημάρχου Κορινθίων για την παρούσα προμήθεια.  Ενδεικτικά αναφέρουμε: -Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/ 8-8-2016), -Ν. 3548/07 (ΦΕΚ 68 Α’), -Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’).

  Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων (κίνησης – θέρμανσης) και λιπαντικών για:

1.την κίνηση των οχημάτων, μηχανημάτων και τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Κορινθίων,

2.την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων και τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων του  ΚΕΠΑΠ,

3.την κίνηση των οχημάτων και τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων του ΚΚΠ και

4.τις ανάγκες θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Συνολικές ποσότητες ειδών:

Καύσιμα Κίνησης: Βενζίνη αμόλυβδη: 29.280,00 Λίτρα & Πετρέλαιο κίνησης: 412.921,00 Λίτρα

Καύσιμα θέρμανσης: Πετρέλαιο θέρμανσης: 430.220,00 λίτρα

Λιπαντικά/βαλβολίνες/άλλα υγρά: 18.470 λίτρα ή κιλά ή χιλιογραμμάρια

               Η χρηματοδότηση γίνεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων και του κάθε νομικού προσώπου.

           

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης (ημερομηνία αποστολής: 11/09/2017).

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ ΩΡΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

www.promitheus.gov.gr

15-09-2017

18-09-2017 και ώρα 10:00

20-10-2017 και ώρα 14:00

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

  Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 32 τμήματα.  Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποβάλλουν προσφορά για ένα ή και περισσότερα τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ. αρ. 48/2017 μελέτης.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ανέρχεται σε ποσοστό 1% του εκτιμώμενου ποσού κάθε προσφερόμενου τμήματος χωρίς ΦΠΑ.

            Η διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με το Δήμο Κορινθίων, το νπ Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, το νπ Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής, το νπ Σχολική Επιτροπή Α΄/βάθμιας Εκπαίδευσης και το νπ Σχολική Επιτροπή Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης.

  Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου προμηθευτή, τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου Κορινθίων και των νομικών του προσώπων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της αριθμ. 40166/2017 αναλυτικής διακήρυξης διαγωνισμού.

  Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, Δ/νση: Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, ΤΚ 20131, αρμόδια υπάλληλος: Καμτσιώρα Έλλη, τηλ. 27413-62808, Fax. 27413-62830, email: e.kamtsiora@korinthos.gr

  Το πλήρες κείμενο της σχετικής αναλυτικής διακήρυξης είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου στην διεύθυνση: http://www.korinthos.gr , στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ και του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

  Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

  Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα απαντήσει σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος το αργότερο μέχρι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ