Απόφαση αριθμ. 25/306/2017

 Αριθμός Πρακτικού 25

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 04-09-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 4η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 38418/31-08-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων., 2)Κορδώσης Χρ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 306η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΑΛΑΜΑΝΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 12.735,00€» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 15/196/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, ορίστηκε δε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 11-07-2017. Επίσης, υπενθυμίζει την αριθμ. 21/249/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 11-07-2017 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο «Γεώργιος Π. Μουτάφης», νόμιμα εκπροσωπούμενος, με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 26626 για έργα Οικοδομικά 1ης Τάξης, με έκπτωση 5% επί του προϋπολογισμού της μελέτης και, ως προσωρινός ανάδοχος, κλήθηκε να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης για τον διαγωνισμό.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν της Επιτροπής το από 17-08-2017 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης, σύμφωνα με το οποίο ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση περί κατάθεσης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και, κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, η Επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο «Γεώργιο Π. Μουτάφη».

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την επικύρωση του από 17-08-2017 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του εν θέματι έργου στον «Γεώργιο Π. Μουτάφη», με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 26626 για έργα Οικοδομικά 1ης Τάξης, με έκπτωση 5% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 17-08-2017 πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 11-07-2017 για την εκτέλεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΑΛΑΜΑΝΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 12.735,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον «Γεώργιο Π. Μουτάφη», νόμιμα εκπροσωπούμενο, με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 26626 για έργα Οικοδομικά 1ης Τάξης, (Αρχ.Μιχαήλ 2, Τ.Κ. 20100, Κόρινθος, Α.Φ.Μ. 043503021, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), στον οποίο κατακυρώνει την σύμβαση για την εκτέλεση του ως άνω έργου με έκπτωση 5% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

Δ.- Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με Κ.Α. 30/7322.0016 και τίτλο «Ολοκλήρωση ανάπλασης περιβάλλοντος χώρου Παλαιού Ελαιοτριβείου Αλαμάνου», Α.Μ.20/2017» ποσού 12.735,00€ (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 8/99/2017, Α.Α.Υ. 626/2017).

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 25/306/2017.-