Απόφαση αριθμ. 5/43/2017

 Αριθμός Πρακτικού 5

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 18-07-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

Επειδή ο κ.Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του Άρθρου 74 του Ν.3852/10, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ.Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 18η Ιουλίου, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ.31276/14-07-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Γεώρ. Μουρούτσος, 4)Παν.Λαμπρινός 5) Βασ. Νανόπουλος, 6) Μαρία Καραμαλίκη,

Α π ό ν τ ε ς

1) Κων. Ζήμος,Στ., 2)Κεφάλας Στ., 3)Ανδρ. Σούκουλης.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προτείνει στο Σώμα την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος του θέματος «Επί εισηγήσεως περί Τροποποιήσεως της με αριθμό 409/2016 ΑΔΣ με θέμα έκδοση κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Κορινθίων», διότι πρόκειται για θέμα ιδιαίτερα σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών του Δήμου, το οποίο και πρέπει να συζητηθεί άμεσα.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ομόφωνα αποφασίζει για την συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος και να αποφασίσει επ’ αυτού.

 

Απόφαση 43η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί Τροποποιήσεως της με αριθμό 409/2016 ΑΔΣ με θέμα έκδοση κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Κορινθίων» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 30.000/06-07-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

Θέμα: “Τροποποίηση της με αριθμό 409/2016 ΑΔΣ με θέμα έκδοση κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Κορινθίων”


 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη την με αριθμό πρωτοκόλλου 17907/24-02-2017 εν μέρει θεώρηση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της 409/2016 ΑΔΣ με θέμα έκδοση κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Κορινθίων για τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους 13 έως 16 του σκεπτικού της .

Την Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 7264/20.01.2017 (ΦΕΚ 125/24.01.2017 τεύχος Β’)
Τροποποίηση της Α2-797/2014 (Β΄ 2398) υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.4264/2014, όπως ισχύει, αναπροσαρμογή των ποσών και κάθε άλλη λεπτομέρεια».
Σύμφωνα με την οποία”…. οι υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες σε συνδυασμό με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, είχαν ως συνεπακόλουθο και τη σημαντική μείωση των προσόδων των πωλητών υπαιθρίου εμπορίου, απαιτεί αναπροσαρμογή των προστίμων. Συνεπώς, είναι αναγκαίος ο εξορθολογισμός των ποσών των διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλεται να υπακούουν στις διαμορφωθείσες νέες συνθήκες στην αγορά και στην οικονομία της χώρας διατηρώντας παράλληλα την αποτρεπτική τους ισχύ.”

Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού, αλλά ρυθμίζονται θέματα εύρυθμης λειτουργίας των λαϊκών αγορών που λειτουργούν στον Δήμο,

Εισηγούμαστε:

Α. Την κατάργηση της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 6 Όροι Λειτουργίας

Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται Δημοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίου, το ύψος του οποίου θα καθορισθεί με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.”

(παράγραφος 13 αρ.πρωτ.17907/24-02-2017 του σκεπτικού της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.)

Β. Την αντικατάσταση στο άρθρο 7 της παραγράφου 10

Τα παραχωρούμενα μέτρα μήκους των πάγκων στις λαϊκές αγορές είναι τα εξής:

Για επαγγελματίες πωλητές και παραγωγούς, ανά λαϊκή αγορά, ως εξής:

 

-Για την λαϊκή αγορά Κορίνθου, 2 ½ μ.

-Για την λαϊκή αγορά Ιωνίας(Συνοικισμού), 3 μ.

-Για την λαϊκή αγορά Σοφικού, 4 μ.

-Για την λαϊκή αγορά Χιλιομοδίου, 4 μ.

-Για την λαϊκή αγορά Γαλατακίου, 4 μ.

-Για την λαϊκή αγορά Αθικίων, 4 μ.”

Με την παράγραφο

Τα παραχωρούμενα μέτρα μήκους των πάγκων στις λαϊκές αγορές είναι τα εξής:

Για επαγγελματίες πωλητές και παραγωγούς, ανά λαϊκή αγορά, ως εξής:

 

-Για όλες τις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Κορινθίων:

  • για τους επαγγελματίες πωλητές των περιπτώσεων στ ,ζ,η,θ,ι του Άρθρου 4, 6 μ.

  • για τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες πωλητές των λοιπών περιπτώσεων α,β,γ,δ,ε, του Άρθρου 4, 3 μ.

 

Γ. Την κατάργηση της τελευταίας παραγράφου του άρθου 8 Υποχρεώσεις πωλητών

Να απομακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, διαφορετικά οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής ζητείται η ανάκληση της άδειας. Η παραμονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού «κοινοχρήστων χώρων».

(παράγραφος 14 του με αρ.πρωτ.17907/24-02-2017 σκεπτικού της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.)

Δ. Την αντικατάσταση της φράσης:

Στο άρθρο 12 παράγραφος 4 του Κανονισμού “Για τον σκοπό αυτό ο αδειούχος καταθέτει ετησίως ,

με την φράση

Για το σκοπό αυτόν κάθε τρία (3) χρόνια ο αδειούχος καταθέτει”

(παράγραφος 15 του με αρ.πρωτ.17907/24-02-2017 σκεπτικού της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.)

Ε. Την αντικατάσταση

στο άρθρο 16 Κυρώσεις παρ.7

Επιβάλλονται τα εξής διοικητικά πρόστιμα …..βαρύτητα και συχνότητα της παράβασης”

με το εξής :

Επιβάλλονται τα εξής διοικητικά πρόστιμα:

1.Έλλειψη άδειας σε Λαϊκές Αγορές

2.500 ευρώ

2. Έλλειψη άδειας σε Υπαίθριο Εμπόριο (Πλανόδιο και Στάσιμο)

1500 ευρώ

3. Έλλειψη άδειας σε Πλανόδιο ή Στάσιμο Εμπόριο, για την άσκηση του οποίου δεν χρησιμοποιήθηκε αυτοκινούμενο όχημα

200 ευρώ

4. Μη κατοχή άδειας κατά τον έλεγχο

100 ευρώ

5. Δραστηριοποίηση χωρίς ανανεωμένη άδεια

500 ευρώ

6. Μη τήρηση προβλεπόμενων διαδικασιών για την πρόσληψη υπαλλήλου

500 ευρώ

7. Μη αυτοπρόσωπη προσέλευση αδικαιολόγητα

300 ευρώ

8. Άρνηση ή παρεμπόδιση ελέγχου

800 ευρώ

9. Άρνηση παραλαβής εγγράφων ελέγχου

200 ευρώ

10. Αυθαίρετη αλλαγή χώρου, υπέρβαση χωρικής δραστηριότητας

500 ευρώ

11. Απουσία διακριτικής σήμανσης παραγωγού -επαγγελματία

400 ευρώ

12. Αναληθής σήμανση παραγωγού – επαγγελματία

1000 ευρώ

13. Πώληση μη δηλούμενων προϊόντων από παραγωγούς

1000 ευρώ ανά προϊόν

14. Μη τοποθέτηση πινακίδων
σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης

ή της ποιότητας ή της προέλευσης
του προϊόντος

Σύμφωνα με το
άρθρο 1, παρά-
γραφος 5α και
β της αριθμ. Α2-
718/2014
(ΦΕΚ 2090/Β΄/
31-07-2014)
υπουργικής από-
φασης, όπως κάθε
φορά ισχύει.

15. Πώληση μη ιδιοπαραγόμενων προϊόντων από  παραγωγό

2000 ευρώ και
προσωρινή ανάκληση της άδειας
για ένα έτος


 

Ως προς τις λοιπές παραβάσεις που δεν ορίζονται στη παράγραφο 1, του άρθρου 32, του ν.4264/2014, με απόφαση της αρχής που χορηγεί την συγκεκριμένη άδεια, επιβάλλεται πρόστιμο από εκατό (100) έως χίλια (1000) ευρώ, ανάλογα με την βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης».

(Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 7264/20.01.2017 (ΦΕΚ 125/24.01.2017 τεύχος Β’)
Τροποποίηση της Α2-797/2014 (Β΄ 2398) υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.4264/2014, όπως ισχύει, αναπροσαρμογή των ποσών και κάθε άλλη λεπτομέρεια». )

Η παράγραφος 7 του άρθρου 16 το ύψος των διοικητικών προστίμων θα αναπροσαρμόζεται με Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης όπως κάθε φορά ισχύει.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006, του Ν.4264/2014 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την Τροποποίηση της με αριθμό 409/2016 ΑΔΣ με θέμα έκδοση κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης, στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/43/2017 .