Απόφαση αριθμ. 10/159/2017

 Αριθμός Πρακτικού 10

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 03-05-2017

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 3η Μαΐου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 18072/28-04-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Φαρμάκης Γεωργ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ., 9)Δημητρόπουλος Κων..

Α π ό ν τ ε ς

Ουδείς.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 159η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 16242/1230/12-04-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας Δόμησης, της Δ/νσης Πολεοδομίας, Αστικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος του Δήμου, με θέμα : “Ορισμός Δικηγόρου για την γνωμοδότηση από νομική άποψης, σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειες της Υπηρεσίας μας όσον αφορά την υπ’ αριθμ. 255/2016 Άδεια Δόμησης επ’ ονόματι της Δωδεκανησιακής Εταιρείας Πετρελαιοειδών Μονοπρόσωπης ΕΠΕ”.

Ακολούθως ο Πρόεδρος προτείνει στην Επιτροπή να μην οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος για την ως άνω υπόθεση, επειδή θεωρεί πως κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο, καθώς το ανωτέρω ζήτημα είναι υπηρεσιακό και μπορεί να το χειριστεί η αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας, Αστικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος του Δήμου.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας Δόμησης, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλης ισχύουσας σχετικής διάταξης,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β., Κορδώση Χ. και Δημητρόπουλου Κ., διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

Δεν ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου “για την γνωμοδότηση από νομική άποψης, σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειες της Υπηρεσίας μας όσον αφορά την υπ’ αριθμ. 255/2016 Άδεια Δόμησης επ’ ονόματι της Δωδεκανησιακής Εταιρείας Πετρελαιοειδών Μονοπρόσωπης ΕΠΕ”, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 16242/1230/12-04-2017 εισήγησης της Υπηρεσίας Δόμησης, της Δ/νσης Πολεοδομίας, Αστικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος του Δήμου, διότι δεν κρίνει απαραίτητο τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου, καθώς το ανωτέρω ζήτημα είναι υπηρεσιακό και μπορεί να το χειριστεί η αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας, Αστικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος του Δήμου.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/159/2017.-